ФЕНОМЕН ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА ЗАРУБІЖНОМУ КУЛЬТУРОЗНАВСТВІ

Автор(и)

  • Alina Poplavska Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153019

Ключові слова:

культура, гостинність, культура гостинності, соціальна культура, соціокультурний феномен.

Анотація

Мета статті – з’ясувати стан наукового осмислення феномена гостинності українському та зарубіжному культурознавстві. Методологія дослідження ґрунтується на аналітичному методі, застосування якого уможливило розкриття науково-теоретичних підходів, на яких ґрунтуються дослідження гостинності як соціокультурного феномена. Наукова новизна. На підставі аналізу культурознавчих праць українських та зарубіжних дослідників розкрито стан наукового осмислення феномена гостинності. Висновки. Зроблено висновок, що серед значної кількості праць, присвячених гостинності, лише кілька з них висвітлюють окремі її аспекти як явища соціальної культури; при цьому не розкрита природа гостинності як продукту соціокультурного розвитку. Наголошено на потребі з’ясування сутності науково-теоретичних та методологічних аспектів дослідження гостинності як соціокультурного феномена.

Біографія автора

Alina Poplavska, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат культурології, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу 

Посилання

Андрущенко Г. І. Гостинність як одна з перших форм прояву людської довіри. URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Staptp/2011_52/files/ST52_02.pdf.

Бортник Н. П. Вплив глобалізації на формування міграційних потоків // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. 2013. Вип. 6–1(1). С. 142–144.

Будько М. В поисках методологических универсалий гостеприимства : социально-правовой аспект // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. 2012. Nо. 25. p. 261–272.

Вишневська Г. Г. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX – початку XX століття в контексті розвитку українського туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 26.00.06. Київ, 2008. 19 с.

Гамзатова А. Ш. Гостеприимство и куначество у горцев центрального и западного Дагестана в ХІХ – начале ХХ века) : дис. канд. истор. наук : 07.00.07. Махачкала, 2007. 192 с.

Гарбар Г. А. Розвиток соціокультурного інституту гостинності в українському туризмі 60-х – 80-х рр. XX століття (на матеріалі Миколаївської області). Миколаїв : Вид-во Південнослов’ян. ін-ту Київс. славіст. ун-ту, 2007. 265 с.

Гарипова Г. Р. Концепт «гостеприимство» в русаком и английском языках (на материале фразеологизмов) : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. фил. наук : 10.02.20. Уфа, 2010. 23 с.

Громов Д. В. Гостеприимство как антропологическая категория // Грамматика гостеприимства / Отв. ред. М. Н. Губогло. Москва : ИЭА РАН, 2015. С. 11–35.

Завадська П. Ласкаво не просимо : біженці розсварили Європу // Free Voice Information Analysis Center, 2015. URL : http://iac.org.ua/laskavo-ne-prosimo-bizhentsi- rozsvarili-yevropu.

Захарова Т. В. Сравнительно-сопоставительное линво-культурологическое исследование концепта «гостеприимство» : дис. на соиск. ученой степени канд. фил. наук : 10.02.20. Челябинск, 2011. 169 с.

Конаков М. М. Гостеприимство и куначество в этносоциальной традиции балкарцев и карачаевцев : дис. на соиск. ученой степени канд. фил. наук : 07.00.07. Нальчик, 2005. 184 с.

Мініч І. М Основні підходи до оцінки соціально-економічної ефективності інновацій в сфері гостинності // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія : філософські науки. 2010. Вип. 8. С. 242–250.

Пазенок В. Філософія туризму в системі філософського знання // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки . Київ : КУТЕП, 2010. Вип. 8. С. 7–22.

Прима В. В. Еволюція гостинності в Давньому Римі : соціально- культурний аспект // Гілея: науковий вісник. 2015. Вип. 96. С. 192–198.

Русавська В. А. Гостинність в українській побутовій культурі XIX ст. : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : 17.00.01. Київ, 2007. 19 с.

Скржинская М. В. Древнегреческие праздники в Элладе и Северном Причерноморье. Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. 464 с.

Derrida, J. Von der Gastfreundschaft. Wien : Passagen- Verlag, 2001. 156 p.

Andrushchenko, G. I. (2011). Hospitality as one of the first forms of manifestation of human trust. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Staptp/2011_52 /files /ST52_02.pdf [in Ukrainian].

Bortnik, N. P. (2013). The Impact of Globalization on the Formation of Migration Flows. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Yurysprudentsiia. Issue 6-1 (1). рp. 142–144 [in Ukrainian].

Budko, M. (2012). In search of the methodological universals of hospitality: the socio-legal aspect. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. No. 25. pр. 261–272 [in Russian].

Vishnevsk, G. G. (2008). Evolution of Hospitality Areas of the City of Kyiv in the Second Half of the XIXth – Early XX Centuries in the Context of the Development of Ukrainian Tourism. Candidateʼs thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Gamzatov, A. Sh. (2007). Hospitality and priesthood among the mountaineers of central and western Dagestan in the nineteenth and early twentieth centuries): Doctorʼs thesis. Makhachkala [in Russian].

Garbar, G. A. (2007). Development of the socio-cultural hospitality institute in Ukrainian tourism of the 1960's and 80's. (On the material of Nikolayev region). Mykolaiv [in Ukrainian].

Garipova, G. R. (2010). The concept of “hospitality” in Russian and English languages (on the material of idioms). Candidateʼs thesis. Ufa [in Russian].

Gromov, D. V. (2015). Hospitality as an anthropological category. Grammar of hospitality. Ed. ed. M.N. Guboglo. Moscow: IEA RAN. рр. 11–35 [in Russian].

Zavadskaya, P. (2015). Welcome, we do not ask: refugees scattered Europe. Free Voice Information Analysis Center. URL: http://iac.org.ua/laskavo-ne-prosimo-bizhentsi- rozsvarili-yevropu [in Ukrainian].

Zakharova, T. (2011). Comparative-comparative linguocultural study of the concept of "hospitality". Doctorʼs thesis. Chelyabinsk [in Russian].

Konakov, М. (2005). Hospitality and priesthood in the ethnosocial tradition of Balkarians and Karachais. Doctorʼs thesis. Nalchik [in Russian].

Minich, I. M. (2010). Basic approaches to the assessment of the socio-economic efficiency of innovations in the field of hospitality. Naukovi zapysky Kyivskoho universytetu turyzmu, ekonomiky i prava. Seriia : filosofski nauky. No.8. pp. 242–250 [in Ukrainian].

Pazenok, V. (2010). Philosophy of Tourism in the System of Philosophical Knowledge. Naukovi zapysky Kyivskoho universytetu turyzmu, ekonomiky i prava. Seriia: filosofski nauky. No. 8. pp. 7–22 [in Ukrainian].

Prima, V.V. (2015). Evolution of Hospitality in Ancient Rome: Socio-Cultural Aspect. Gilea. Issue 96. pp. 192–198 [in Ukrainian].

Rusavskaya, V. A. (2007). Hospitality in the Ukrainian home culture of the XIX century. Candidateʼs thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Skrzhinskaya, M. V. (2010). Ancient Greek holidays in Hellas and the Northern Black Sea region. St. Petersburg: Aletheia [in Russian].

Derrida, J. (2001). Von der Gastfreundschaft. Wien : Passagen-Verlag.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія