ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВКИ В СУЧАСНОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ПАННО

Автор(и)

  • Olga Kaleniuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153080

Ключові слова:

декоративно-прикладне мистецтво, вишивка, синтез, панно, вишивальні техніки

Анотація

Мета роботи ‒  доведення доцільності використання вишивки як традиційного виду українського декоративно-прикладного мистецтва у контексті сучасного професійного панно. Дослідження у даному напрямку дають поштовх до переосмислення мистецької спадщини, популяризують українську народну вишивку, мотивують молоде покоління митців до використання традиційних прийомів і технік у сучасних творчих проектах. Методологія дослідження базується на застосуванні загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання та полягає у застосуванні історико-логічного, аналітичного, порівняльного, описового, систематизаційного методів. Теорії  рецепції, семіотичного аналізу.  Наукова новизна. У статті проведено аналіз трансформації декору панно в Україні ХХ - поч. ХХІ ст. Проаналізовано традиційні і сучасні прийоми формотворення сучасного панно. Виокремлено здобутки професійних українських та зарубіжних художників, викладачів і студентів мистецьких закладів України,   творчість яких пов’язана з використанням вишивки в текстильних роботах. Визначено основні тенденції структури сучасного панно. Окреслено техніки  традиційної української вишивки, які мають широкі перспективи для  використання в художніх творах. Висновки. Доведено, що творчість сучасних українських митців декоративно-прикладного мистецтва орієнтована на синтез матеріалів і трансформацію традиційних технік вишивки у площину декоративного панно, а також на пошук різних форм поєднання даної техніки з іншими матеріалами. 

Біографія автора

Olga Kaleniuk, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Посилання

Виривончик А. В. Традиційна народна вишивка як складова українського одягу (ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: 26.00.01. Київ, 2011. 19 с.

Голубець Г. В. Професійне декоративно-ужиткове мистецтво в музейних колекціях Львова (1950 – 1990-ті роки). Львів: Колір ПРО, 2015. 240 с.

Голубець О. Мистецтво ХХ століття: український шлях : монографія. Львів: Колір ПРО, 2012. 200 с.

Захарчук-Чугай Р. В. Народна вишивка Західної України XIX – XX ст.: (проблеми традицій) : дис. … на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства: 17.00.06 / НАН України. Львів, 1995. 397 с.

Захарчук-Чугай Р. В., Антонович Є. А. Українське народне декоративне мистецтво: навч. посіб. К.: Знання, 2012. 342 с.

Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України XX століття. У пошуках «великого стилю». Київ: Либідь, 2005. 280 с.

Кара-Васильєва Т., Чорноморець А. Українська вишивка. Київ: Либідь, 2002. 160 с.

Король Н. Народні традиції в моделюванні дитячого одягу : історичний досвід українських дизайнерів. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2015. Вип. 26. С.198–209.

Маліков В. В. Значення інтернет-технологій для мистецтва вишивки в сучасному Харкові. Вісник НТУ «ХПІ». Сер. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. Харків, 2014. № 63. С. 79-85.

Никорак О. Українська народна тканина ХІХ – ХХ ст.: типологія, локалізація, художні особливості. Львів, 2004. 583 с.

Пасічний А. М. Образотворче мистецтво: словник-довідник. Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2003. 216 с.

Печенюк Т. Г. Сакральні тканини християнського храму: нові аспекти методики фахової школи. Художній текстиль. Львівська школа. Львів, 1998. С. 70–73.

Писаренко Н. П. Тенденція перетворення станкової картини у панно в російському живописі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: 17.00.05. Київ, 2002. 20 с.

Селівачов М. Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія): навч. посіб. 3-є вид. К.: Редакція вісника “Ант”; Фенікс, 2013. 416 с.

Цимбала Л. Золототкацтво Галичини XVIII – першої третини XX ст. (Історія, типологія, художньо-стильові особливості) : автореф. дис ... на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавcтва : 17.00.06. Львів, 2003. 19 с.

Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ ст. Львів: Українські технології, 2005. 527 с.

Штольдер Н. В. Панно эпохи модерн : автореф. дис. … на соискание уч. степени канд. искусствоведения: 17.00.04. М., 2005. URL: http://www.dissercat.com/content/panno-epokhi-modern (дата звернення: 25.04.2018)

Vyryvonchyk, A.V. (2011). Traditional folk embroidery as a part of Ukrainian clothes (twentieth century). Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Holubets, H.V. (2015). Professional applied arts in museum collections of Lviv (1950 –1990s). Lviv: Kolir PRO [in Ukrainian].

Holubets, O. (2012). Art of the twentieth century: Ukrainian way. Lviv: Kolir PRO [in Ukrainian].

Zakharchuk-Chuhai, R.V. (1995). Folk embroidery of Western Ukraine XIXth – XXth centuries : (problems of traditions). Doctor’s thesis. NAN Ukrainy. Lviv [in Ukrainian].

Zakharchuk-Chuhai, R.V., & Antonovych, Ye.A. (2012). Ukrainian folk decorative art. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Kara-Vasylieva, T.I., & Chehusova Z. (2005). Decorative art of Ukraine XXth century. In search of "large style". Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Kara-Vasylieva, T. & Chornomorets, A. (2002). Ukrainian embroidery. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Korol, N. (2015). The folk traditions in designing of child clothes: historical experience of Ukrainian designers. Visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv, 26, 198–209.

Malikov, V.V. (2014). The value of Internet technologies for the art of embroidery in modern Kharkov. Visnyk NTU «KhPI», 63, 79–85.

Nykorak, O. (2004). Ukrainian folk fabric of XIXth - XXth centuries : typology, localization, artistic features. Interior fabrics. N.p. Lviv Part. 1 [in Ukrainian].

Pasichnyi, A.M. (2003). Visual Arts: dictionary-directory. Ternopil: Navch. knyha – Bohdan [in Ukrainian].

Pecheniuk, T.H. (1998). Sacral fabrics of christian temple : new aspects of methodology of professional school. T. H. Pecheniuk (Ed.), Artistic textiles. Lviv school. N.p. Lviv, 70-73 [in Ukrainian].

Pysarenko, N.P. (2002). Tendency of transformation of machine picture in a panel of Russian art in the end of XIXth and at the beginning of XXth centuries. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Selivachov, M.R. (2013). Ukrainian vocabulary of ornament ( iconography, nomination, stylistics, typology). Kyiv, Redaktsiia visnyka «Ant»; Feniks, issue 3 [in Ukrainian].

Tsymbala, L. (2003). Galychina's gold weawing of XVIIIth and the first third part of XXth centuries (history, typology, artistically-stylish features). Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Shmahalo, R. (2005). Art education in Ukraine in the middle of XIXth and XXth centuries. Lviv, Ukrainski tekhnolohii [in Ukrainian].

Shtolder, N.V. (2005). Panel of modern era. Extended abstract of candidate’s thesis. Moskva, Rossiya. Retrieved from http://www.dissercat.com/content/panno-epokhi-modern

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство