"Блукаючі зірки" Леоніда Затуловського: традиції та новаторство в інтерпретації жанру симфонічної сюїти

Автор(и)

  • Yuliya Kapliyenko-Iliuk Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153084

Ключові слова:

жанр, симфонічна сюїта, програмна музика, композитори Буковини, Леонід Затуловський.

Анотація

Мета статті – на основі аналізу симфонічної сюїти Л. Затуловського виявити особливості жанру та охарактеризувати риси творчості буковинського композитора. Методологія. Застосовано методи історико-культурологічного, теоретичного та жанрово-стильового аналізу, що дозволило виявити традиційні та новаторські прийоми інтерпретації жанру симфонічної сюїти. Наукова новизна полягає в осмисленні процесу розвитку професійного музичного мистецтва Буковини; у виявленні рис творчого мислення композиторів краю; у з’ясуванні засад оркестрової музики регіону; в аналізі музики Л. Затуловського, творчість якого не досліджувалась у сучасному музикознавстві. Висновки. Оркестрова сюїта "Блукаючі зірки" концентрує ознаки творчого мислення Л. Затуловського, його принципи роботи, у яких поєднано властивості різних напрямів музики, що вказує на утворення полістилістики, де переплелися класичні традиції європейської та української музики, народна музична творчість та риси буковинської багатонаціональної музичної культури. Сюїта Л. Затуловського – зразок картинно-жанрового програмного симфонізму, де на фоні колоритного народного середовища розкриваються стосунки героїв роману Шолом-Алейхема. На основі даного твору Л. Затуловського можна виявити риси його індивідуального творчого стилю. Композитор, спираючись на жанрові ознаки народної музики, зміг досягнути власної оригінальності почерку. Переплітаючи інтонаційні та ритмічні прикмети української, буковинської та єврейської пісенно-танцювальної традиції, Л. Затуловський збагатив мелодику своїх творів та вивів її на новий рівень взаємодії з гармонією, тонально-ладовою складовою.

Біографія автора

Yuliya Kapliyenko-Iliuk, Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової

кандидат мистецтвознавства, доцент, докторант 

Посилання

Богайчук М. А. Література і мистецтво Буковини в іменах: словник-довідник. Чернівці: Букрек, 2005. 312 с.

Буковинські композитори : навч. Посібник / уклад. А. В. Плішка. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. 143 с.

Видатні діячі культури та мистецтв Буковини : бібліографічний довідник / авт.-укл. : Ю.В. Боганюк та ін. Вип. 1. Чернівці : Книги – XXI, 2010. 312 с.

Демочко К. Мистецька Буковина : нариси з минулого. Чернівці : Книги ХХІ, 2008. 336 с.

Демочко К. Музична Буковина : сторінки історії. Київ : Музична Україна, 1990. 136 с.

Затуловський Леонід Борисович. Серцем з Буковиною : імена славних сучасників / ред. колегія : Г.К. Галиць та ін. Київ : Світ успіху, 2011. С. 179.

Інтерв'ю із Затуловським Л. Б. від 29 квітня 2018 р. ; м. Чернівці. Інтерв’юер : Юлія Каплієнко-Ілюк.

Кушніренко А.М., Залуцький О.В., Вишпінська Я.М. Історія музичної культури й освіти Буковини : навч. посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. 376 с.

Маслій М. М. Золотий вік української естради (1960 – 1980-ті роки). Книга 1. Чернівці: Букрек, 2016. 400 с.

Пам'ятаймо! (Знаменні та пам’ятні дати Буковини в 2010 р.) : бібліограф. показч. / авт.-укл. : Ю.В. Бо-ганюк. О.О. Гаврилюк ; ред. М.М. Довгань. Чернівці : Книги – XXI, 2009. 400 с.

Попова Т. Симфонические сюиты второй половины XIX и XX века. Музыкальные жанры / общ. ред. Т.В. Поповой. Москва : Музыка, 1968. С. 184–190.

Пясковський І. Б., Шеффер Т. В. Симфонічна музика. Історія української радянської музики / ред. ко-легія : О.С. Зінькевич та ін. Київ : Музична Україна, 1990. С. 43–58.

Сюта Б. Музичне життя і творчість 1960-х – початку 1970-х років. Корній Л.П., Сюта Б.О. Українська музична культура. Погляд крізь віки : монографія. Київ : Музична Україна, 2014. С. 498–511.

Фещук Н. Його "Блукаючі зірки" звучали в Нью-Йоркській філармонії. Чернівці. 2015. 10 вер. С. 10.

Boghajchuk, M. A. (2005). Literature and art of Bukovina in names. Chernivtsi: Bukrek [in Ukrainian].

Plіshka, A. V. (2011). Bukovinian composers. Chernіvtsі: Chernіvetskiy nats. un-t [in Ukrainian].

Boghanjuk, Ju.V., & Ghavryljuk, O.O., &. Dobrovoljsjka, Gh.V, & Dovghanj, M.M., & Ivanycjka, A.S. (2010). Prominent figures of culture and arts of Bukovina (Vols. 1). Chernivtsi: Knyghy – XXI [in Ukrainian].

Demochko, K. (2008). Art Bukovina: essays from the past. Chernіvtsі: Knigi XXI [in Ukrainian].

Demochko, K. (1990). Musical Bukovina: history pages. Kyiv: Muzichna Ukraina [in Ukrainian].

Ghalycj, Gh.K., & Ghurbyk, B.O., & Isak, A.F., & Marusyk, T.V., & Struk, N.O. (Eds.). (2011 Zatulovsky Leonid Borisovich). The heart with Bukovina: the names of glorious contemporaries, (p. 179). Kyiv: Svit uspikhu [in Ukrainian].

Kaplijenko-Iljuk, Ju. (2018). Interview with Zatulovsky L. B. Chernivtsi [in Ukrainian].

Kushnirenko, A. M., & Zalucjkyj, O. V., & Vyshpinsjka, Ja. M. (2011). History of musical culture and education of Bukovina. Chernivtci: Chernivecjkyj nac. un-t [in Ukrainian].

Maslij, M. M. (2016). The Golden Age of Ukrainian Pop (1960 – 1980s) (Vols.1). Chernivtsi: Bukrek [in Ukrainian].

Boghanjuk, Ju.V., & Ghavryljuk, O.O. (2009). Let's remember! (Significant and memorable dates of Bukovina in 2010). M.M. Dovghanj (Ed.). Chernivtsi: Knyghy–XXI [in Ukrainian].

Popova, T. (1968). Symphonic suites of the second half of the 19th and 20th centuries. T.V. Popova (Eds.), Musical genres (pp. 184–190). Moscow: Muzyka [in Russian].

Pjaskovsjkyj, I.B, & Sheffer, T.V. (1990 Symphonic music). O.S. Zinjkevych (Eds.), History of Ukrainian Soviet music, (pp. 43–58). Kyiv: Muzychna Ukrajina [in Ukrainian].

Sjuta, B. (2014 Musical life and creativity of the 1960s – early 1970s). L.P. Kornij & B.O. Sjuta. Ukrainian musical culture. A look through the ages: a monograph, (pp. 498–511). Kyiv: Muzychna Ukrajina [in Ukrainian].

Feschhuk, N. (2015) His "Wandering Stars" sounded at the New York Philharmonic). Chernivtsi [in Ukraini-an].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство