КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ДЖАЗОВИХ ФЕСТИВАЛЬНИХ АКЦІЙ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991-2012 рр.)

Автор(и)

  • Zoryana Rosʹ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153114

Ключові слова:

джазово-фестивальні акції, джазово-фестивальний рух, класифікація

Анотація

Мета статті. На основі огляду джазових фестивалів, типологічних особливостей та диференціації діючих в Україні у період 1991–2012 рр. джазово-фестивальних акцій  розробити їх класифікацію. Методологія роботи полягає у використанні теоретичних методів (аналітичного, синтезування, абстрагування, узагальнення) для систематизації дослідницького матеріалу; емпіричних методів – спостереження за процесами організації й проведення музичних фестивалів та їх опис; системно-структурного і порівняльно-типологічного методів, які допомогли виявити спільні й відмінні риси українських джазових фестивалів з метою їх систематизації та розробки класифікації. Наукова новизна полягає у дослідженні актуальної проблеми вітчизняної джазології – розгортанню джазо-фестивального руху в Україні. Було виявлено особливості диференціації та визначено типологію українських джазово-фестивальних заходів періоду 1991–2012 рр., на підставі чого створено їх класифікацію, розробка якої відбувалася на основі кількісно-якісного принципу аналізу. Згідно з типологічною характеристикою джазово-фестивальних акцій, здійсненою методом «нестрогої класифікації», вона була представлена відповідними категоріями. Висновки. На основі проведеного огляду заснованих і відновлених із попередніх років джазових фестивалів упродовж 1991–2012 рр. з’ясовано, що в Україні було засновано близько 100 джазово-фестивальних акцій, окрім тих, які продовжували функціонувати ще з 80-х рр. На підставі вищезазначених параметрів була розроблена авторська класифікація, яка була представлена слідуючими категоріями: міжнародні фестивалі, джазові фестивалі за участю тільки українських виконавців (всеукраїнські, регіональні, міські), дитячі та юнацькі джазові фестивалі й особлива типологія джазово-фестивальних заходів.

Біографія автора

Zoryana Rosʹ, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри виконавського мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв 

Посилання

Зубенко Д. В. Розвиток фестивального руху в сучасній Україні. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : [збірник наукових праць]. К., 2011. № 4 (12). С. 110–114.

Зуєв С. П. Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова): дис. … канд. Мистецтвознавства : 17.00.01. Харківська держ. академія культури. Х., 2007. 207 с.

Резникова Е. И. Основные формы фестивалей искусств на современном этапе. URL: http://www.e-culture.ru/Articles/2006/Reznikova.pdf

Романко В. І. Джазовий фестивальний рух як чинник музичного життя сучасної України. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. К., 2009. Вип. 84: Композитор і сучасність. С. 306–319.

Сичова О. Типи мистецьких фестивалів і конкурсів у сучасній Україні. Мистецтвознавчі записки. К., 2013. Вип. 24. С. 257–263.

Скакун О. Ф. О терминопонятиях «типология», «типологизация», «тип» в сравнительном правоведении. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Т. 20 (59). № 2. Симферополь, 2007. С. 101–104.

Швед М. Б. Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики в Україні на новому етапі (1990–2005 рр.): автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.01 “Теорія та історія культури”. Львів. держ. муз. академія ім. М. В. Лисенка. Л., 2006. 20 с.

Широкова Е. А. Музыкальный фестиваль в диалоге культур: дисс. … канд. Культурологии : 24.00.01. Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. – СПб., 2013. 171 с.

Яковлева-Романенко О. Типологія суспільств як предмет соціальної філософії. Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. К., 2010. №1 (11). С. 3–5.

Zubenko, D.Y. (2011), Development of the Festival Movement in Contemporary Ukraine, Visnyk NTUU «KPI». Politolohiya. Sotsiolohiya. Pravo : zbirnyk naukovykh pratsʹ [Bulletin of the NTUU “KPI”. Politology. Sociology. Law: collection of scientific works], K., 4 (12), 110–114. (in Ukrainian).

Zuev, S.P (2007), «Modern semiotics and cultural space music festival (on materials Kharkov)», The dissertation of the Candidate art studies: 17.00.01, Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv, 207 p. (in Ukrainian).

Reznikova, E.I. (2006), «The main forms of arts festivals at the present stage». Retrieved from www.e-culture.ru/Articles/2006/Reznikova.pdf

Romanko, V.I. (2009). Jazz festival movement as a factor in the musical life of modern Ukraine, Naukovyy visnyk NMAU im. P. I. Chaykovsʹkoho. [Scientific Herald of the National Academy of Sciences of Ukraine. P. I. Tchaikovsky], vol. 84: Kompozytor i suchasnistʹ [Composer and the present], K., pp. 306–319. (in Ukrainian).

Sychevа, O. (2013, Typy mystetsʹkykh festyvaliv i konkursiv u suchasniy Ukrayini [Types of art festivals and competitions in modern Ukraine], Mystetstvoznavchi zapysky [Art criticism notes], vol. 24, K., pp. 257–263. (in Ukrainian).

Skakun, O.F. (2007), On the terminology of «typology», «type» in comparative jurisprudence, Uchenyye zapiski Tavricheskogo natsional'nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Seriya “Yuridicheskiye nauki” [Uchenye zapiski Tavricheskogo Natsionalnogo Universiteta im. V. I. Vernadsky. A series of “Legal Sciences”], T. 20 (59), no.2, Simferopol, pp. 101–104. (in Ukrainian).

Swede, M.V. (2006), «Trends in international festivals of contemporary music in Ukraine on a new phase (1990-2005 years)», Thesis. abstract for. Cand. Art criticism 17.00.01 «Theory and history of culture», Lviv state muse academy them M.V. Lysenko, Lviv, 20 p. (in Ukrainian).

Shirokova, E.A. (2013), «Music Festival in the Dialogue of Cultures», The dissertation of the Candidate Culturology: 24.00.01, St. Petersburg State University culture and arts, St. Petersburg, 171 p. (in Russia).

Yakovleva-Romanenko, O. (2010), Typology of societies as a subject of social philosophy, Visnyk Kyyivsʹkoho instytutu biznesu i tekhnolohiy [Bulletin of the Kiev Institute of Business and Technologies], No. 1 (11), К., pp. 3–5. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство