DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2019.191362

ОБРАЗ АВТОРА В КІНОМИСТЕЦТВІ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ КАРТИНИ СВІТУ

Галина Погребняк

Abstract


Мета статті полягає виявленні специфічних рис образу автора в кінематографі та визначенні наукових орієнтирів, що сприятимуть комплексному аналізу феномену авторського кіно. Методологія дослідження. В опрацюванні теми були використані методи наукового аналізу, порівняння, узагальнення. Крім того, було засто- совано аналітичний і системний методи у своїй єдності, що необхідно для вивчення мистецтвознавчого аспекту проблеми..Наукова новизна дослідження полягає в тому, що проблема образу автора в кінематографі в кон- тексті світоглядних моделей вперше постала предметом спеціального дослідження; аргументовано зміст поняття

« образ автора в кінематографі» як певної специфічної цілісності та єдності взаємопов‘язаних елементів; вио- кремлено режисерів світового й вітчизняного кіно, в творах яких найбільш виразно представлено образ автора; доведено доцільність використання біографічного виміру, а також потенціалу самоаналізу митця у процесі ав- торської самореалізації; здійснено комплексний аналіз та виявлено специфіку виразних засобів презентації обра- зу автора в різних моделях кінематографічного авторства. Висновки. Ознайомлемлення з матеріалами, викла- деними у статті, розширює арсенал знань щодо специфіки образу автора в кіномистецтві й уможливлює їх вкористання в навчальних курсах з теорії та історії кіно й режисури.