ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ СТАРШОЇ ШКОЛИ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕТОДОМ ПРОЕКТІВ

Автор(и)

  • В’ячеслав Шовковий Інститут філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна https://orcid.org/0000-0003-4876-2162

DOI:

https://doi.org/10.1721/2663-0303.2019.3.01

Ключові слова:

методика навчання української літератури, методична компетентність, метод проектів, старша школа

Анотація

У статті окреслено поняття методичної компетентності вчителя української літератури старшої школи, описані завдання навчальної дисципліни «методика навчання української літератури в старшій школі», у межах якої відбувається формування окресленої компетентності, конкретизовано знання, уміння, здатність та готовність майбутніх учителів до планування, організації та контролювання процесу навчання української літератури в старшій школі. Розроблено сім навчальних проектів, які покликані сформувати основні складові методичної компетентності вчителя української літератури

Біографія автора

В’ячеслав Шовковий, Інститут філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання української та іноземних мов та літератур

Посилання

Navchalʹna prohrama z dystsypliny (2018): Metodyka navchannya ukrayinsʹkoyi literatury u starshiy profilʹniy shkoli (Навчальна програма з дисципліни: Методика навчання української літератури у старшій профільній школі // Шовковий В.М. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. – 11 с.). Print.

Yevseyev A. B. (2011). Kompetentnostnyy podkhod k professional’no-yazykovoy podgotovke menedzherov turizma v vuze (Евсеев А. Б. Компетентностный подход к профессиональноязыковой подготовке менеджеров туризма в вузе: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Евсеев Андрей Борисович; [Место защиты: Моск. гос. ун-т культуры и искусств]. – 24 с.). Print.

Ibragimova L. A., Kompetentnostnyy podk-hod: metodologicheskaya osnova sovremennogo obrazovaniya (Competence approach the meth-odological basis of modern education) / Ibragimo-va L. A., Petrova G. A., Trofimenko M. P. // Vestnik NVGU. 2010. No1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-metodolog-icheskaya-osnova-sovremennogo-obrazovaniya (data obrashcheniya: 28.01.2018).

Semenoh O.M. (2005). Profesiyna pidhotovka maybutnikh uchyteliv ukrayinsʹkoyi movy y literatury:monohrafiya (Семеног О.М. Профе-сійна підготовка майбутніх учителів україн-ської мови і літератури : монографія / Олена Миколаївна Семеног. – Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2005. – 404 с.). Print.

Sydorenko V.V. (2010). Modelʹ profesiynoyi kompetentnosti vchytelya ukrayinsʹkoyi movy y literatury v konteksti Vprovadzhennya kompetentnisnoho pidkhodu (Сидоренко В.В. Модель професійної компетентності вчите-ля української мови і літератури в контексті впровадження компетентнісного підходу / В.В. Сидоренко // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал. – Донецьк. – 2010. – No 2. – С. 11-17.). Print.

Simonenko L. YU. (2013). Metodychna kompetentnistʹ yak skladnyk profesiynoyi kompetentnosti vchytelya ukrayinsʹkoyi movy (Сімоненко Л. Ю. Методична компетентність як складник професійної компетентності вчи-теля української мови [Електронний ресурс] / Л. Ю. Сімоненко // Науковий вісник Донбасу. – 2013. – No2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2013_2_28.pdf.). Print.

Studenikina V. (2010). Linhvodidaktichna kompetentnistʹ uchyteliv ukrayinsʹkoyi movy v strukturi metodychnoyi (Студенікіна В. Лінг-водидактична компетентність учителів укра-їнської мови в структурі методичної [Елек-тронний ресурс] /Студенікіна В. // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. ‒ No 22 (209). ‒ Ч. І. ‒ 2010. ‒ С. 85‒90. ‒ Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2010_22_1/12.pdf). Print.

Tumasheva O. V. (2009). Pro metodychnoyi kompetentnosti vchytelya (Тумашева О. В. О методической компетентности учителя // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2009. No1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-metodicheskoy-kompetentnosti-uchitelya (дата обращения: 15.02.2019).). Print.

Cherchatа L. (2015). Metodychna kompetentnistʹ maybutnʹoho vchytelya-filoloha: aspekty formyrovanye (Черчата Л. Методич-на компетентність майбутнього вчителя-фі-лолога: аспекти формування // Витоки педагогічної майстерності. 2015. Випуск 16. – С.292-299.). Print.

Shovkovyy V. (2018). Formuvannya v maybutnikh vykladachiv Klasychnyy mov metodychnoyi kompetentnosti metodom proektiv (Шовковий В. Формування в майбутніх викла-дачів класичних мов методичної компетентно-сті методом проектів // Ars linguodidacticae. – No2 (2018). – С. 29-38.). Print.

Polat Ye. (2004). Metod proyektov: tipologiya i struktura (Полат Е. Метод проектов: типоло-гия и структура // Лучшие страницы педаго-гической прессы. – No1. – С. 9-17). Print.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-25

Як цитувати

Шовковий, В. (2019). ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ СТАРШОЇ ШКОЛИ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕТОДОМ ПРОЕКТІВ. ARS LINGUODIDACTICAE, (3), 4–13. https://doi.org/10.1721/2663-0303.2019.3.01

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛАХ