ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: СУЧАСНИЙ ВИМІР

Автор(и)

  • Alla Sydorenko ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», Ukraine
  • Irina Moskalenko Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165321

Ключові слова:

Мета роботи. Дослідження пов’язане з вивченням напрямків подальшого вдосконалення організації роботи з документацією в органах місцевого самоврядування (на прикладі Новобузької РДА Миколаївської області). методологія. У процесі дослідження застосовано такі наукові методи, аналізу і синтезу, узагаль

Анотація

Мета роботи. Дослідження пов’язане з вивченням напрямків подальшого вдосконалення організації роботи з документацією в органах місцевого самоврядування (на прикладі Новобузької  РДА Миколаївської області). методологія. У процесі дослідження застосовано такі наукові методи: аналізу і синтезу, узагальнення. Це дає змогу проаналізувати процес організації роботи з документами в діяльності органів місцевого самоврядування, організувати на новому рівні роботу з документами службового призначення в територіальних органах влади. Наукова новизна роботи полягає у визначені напрямів вдосконалення документаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. Запропоновані структурні елементи моделі організації електронного документообігу (на прикладі Новобузької РДА). Висновки. У результаті дослідження було визначено напрями подальшого документаційного забезпечення територіальних громад України, зокрема: активне застосування інформаційно-комп’ютерних технологій через формування і безпосереднє впровадження у практичне діловодство електронної системи документообігу вхідної і вихідної кореспонденції, внутрішніх нормативних документів; застосування інноваційних технологій у напрямках діяльності органів місцевого самоврядування; здійснення контролю архівними установами за документальним забезпеченням роботи територіальних громад.

Біографії авторів

Alla Sydorenko, ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Irina Moskalenko, Київський національний університет культури і мистецтв

магістрант

Посилання

Безрук Т. Об’єднання територіальних громад: розгляд складних ситуацій. Довідник кадровика. 2015. №11. URL: https://www.kadrovik.ua/content/obyednannya-terytorialnyh-groma. (дата звернення: листопад 2018).

Винокурова Ф. А. До питання особливостей ведення діловодства в районних державних адміністраціях. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2005. №3. С. 16-19.

Діловодство в органах місцевого самоврядування : монографія / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна; за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. Київ : НАДУ, 2009. 164 с. (Бібліотека міського голови).

Лелеченко А. П. Організація роботи з документами в діяльності органів місцевого самоврядування. URL: httр://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=279. (дата звернення: листопад 2018).

Наконечна О. А., Петрук С. В. Моделювання ефективного електронного документообігу для управління діяльністю органів державної влади. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія : Економіка і менеджмент. 2015. № 2. С. 169-181. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Vsuem_2015_2_20. (дата звернення: листопад 2018).

Новобузька державна районна адміністрація. URL: http://novybug.mk.gov.ua/ ua/1485506173/. (дата звернення: жовтень 2018).

Орлов О. В., Поліщук В. В. Огляд проблеми впровадження систем електронного документообігу в органах державної влади. Теорія та практика державного управління. 2014. Вип. 3 (46). С. 10-18.

Петрова І. О. Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец.

00.10 «Документознавство, архівознавство». К., 2008. 192 с.

Про добровільне об’єднання територіальних громад: закон України від 05.02.2015 р. № 157-VIII. URL: http://www.rada.gov.ua. (дата звернення: листопад 2018).

Про внесення змін до деяких постанов КМ України: постанова КМ України від 03 лютого 2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/48-2016-%D0%BF. (дата звернення: листопад 2018).

Про затвердження Правил з організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

: наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р., № 1000/5. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/z0736-15. (дата звернення: вересень 2018).

Радченко С. В. Особливості систем електронного документообігу в державних органах України. Архіви України. 2013. №4 (286). URL: http://www.archivs.gov.ua. (дата звернення: листопад 2018).

Савицький В. Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України : автореф. дис…. канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02. Львів, 2006. 23 с.

Федченко Л., Козіна В. Організація діловодства та забезпечення обігу інформації в органах місцевого самоврядування. Харків, 2016. 160 с.

Bezruk, T. (2015). Association of territorial communities: consideration of complex situations. Dovidnik kadrovika, 11. Retrieved from https://www.kadrovik.ua/content/obyednannya-terytorialnyh-groma [in Ukrainian].

Vinokurova, F.A. (2005). On the issue of peculiarities of case management in district state administrations. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiya, 3, 16-19 [in Ukrainian].

Ivanova, T. V., & Piddubna, L. P. (2009). Office management in local government: monograph. V. M. Vakulenka, & M. K. Orlatogo (Ed.). Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Lelechenko, A. P. Organization of work with documents in the activities of local self-government bodies. Retrieved from httr://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=279 [in Ukrainian].

Nakonechna, O. A., & Petruk, S. V. (2015). Modeling of effective electronic document management for the management of public authorities. Visnik Shidnoevropeyskogo universitetu ekonomiki i menedzhmentu. ser. Ekonomika i menedzhment, 2. (pp. 169-181). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vsuem_2015_2_20 [in Ukrainian].

Novobuzhsk State District Administration. Retrieved from http://novybug.mk.gov.ua/ ua/1485506173/ [in Ukrainian].

Orlov, O. V., & Polischuk, V. V. (2014). An overview of the problem of introducing electronic document management systems in public authorities. Teoriya ta praktika derzhavnogo upravlinnya. Issue 3 (46). (pp. 10-

[in Ukrainian].

Petrova, I. O. (2008). Documentation of the activities of local self-government bodies in Ukraine: current state and development prospects. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Law of Ukraine on on Voluntary Association of Territorial Communities from February 5 2015, № 157-

VIII. Retrieved from http://www.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on amendments to some resolutions of the CM of Ukraine from February 03 2017. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/48-2016-p [in Ukrainian].

Order of the Ministry of Justice of Ukraine on approval of the Rules on the organization of record keeping and archival storage of documents in state bodies, local self-government bodies, enterprises, institutions and organizations from June 18 2015, № 1000/5. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0736- 15 [in Ukrainian].

Radchenko, S. V. (2013). Features of systems of electronic document circulation in state bodies of Ukraine. Arhivi Ukrayini, 4 (286). Retrieved from: http://www.archivs.gov.ua [in Ukrainian].

Savitskiy, V. T. (2006). Documentation of the activities of state authorities and local self-government of Ukraine. Extended abstract candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Fedchenko, L., & KozIna, V. (2016). Organization of record keeping and information circulation in local self-government bodies. Harkiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-22

Номер

Розділ

Статті