ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІї ТРАДИЦІЙНОї КУЛЬТУРИ ГУЦУЛЬЩИНИ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.

Автор(и)

  • Alla Gotsalyuk Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165331

Ключові слова:

традиційна культура, наукові етнографічні дослідження, Гуцульщина, Карпатський регіон.

Анотація

Метою статті є аналіз основних джерел з історії традиційної культури Гуцульщини в структурі розвитку наукового знання XІX – поч. ХХ ст. методологія дослідження полягає у застосуванні системно-структурного, аналітичного методів для виявлення наукових джерел до історії в традиційної культури Гуцульщини, зокрема обрядовості наприкінці; історико- хронологічний метод – для дослідження динаміки видозміни наукових потрактувань традиційної культури. Наукова новизна полягає у в системному погляді на джерельну базу традиційної культури означеного ареалу кінця ХІХ- поч. ХХ ст. у взаємозв’язу з розвитком наукового знання і поступовим відокремленням традиційної культури як буттєвого простору та набуття ним якості предмета наукових досліджень. Висновки. У результаті дослідження встановлено основні етапи накопичення фактологічних та теоретичних даних. Перший етап – 40–70-ті роки ХІХ ст., коли відбувався процес становлення народознавчих знань, активізація до пізнання культури  горян українських і зарубіжних вчених. Другий етап – 80-   ті роки ХІХ ст. – перша третина ХХ сторіччя, коли була розгорнута збирацька і дослідницька діяльність членів Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. Огляд наукової літератури можна з дає підстави стверджувати, що переважна більшість наукових праць торкалася лише описів новорічно- різдвяних свят кінця ХІХ – початку ХХ ст. Проблему ж розвитку традиційної культури в складних умовах комуністичної ідеології та войовничого атеїзму по суті не розроблено в галузі теорії та історії культури. Виникла необхідність розглянути і пояснити тенденції розвитку в етнокультурі українців Гуцульщини – одного з найбільших регіонів, придатних для відродження традицій, звичаїв, обрядів, які б слугували естетичному, моральному, мистецькому вихованню, зберігали б самобутність культури. Різноманітні джерела уможливлюють простежити розвиток різдвяно-новорічних свят українців Гуцульщини, виявити процеси трансформації звичаїв протягом другої половини ХХ – початку ХХІ сторіччя. Історіографія даної проблеми та наявність групи джерел дають підстави розширити, збагатити наші знання з розвитку духовної культури українців конкретного регіону на принципах об'єктивності й наукового аналізу та інтерпретації.

Біографія автора

Alla Gotsalyuk, Київський національний університет культури і мистецтв

доктор філософських наук, доцент кафедри івент-енеджменту та індустрії дозвілля

Посилання

Болтарович З.Є. Україна в дослідженнях польських етнографів ХІХ ст. Київ, 1976. С.46–47.

Арсенич П.І. Історико-етнографічне вивчення Гуцульщини в 30–80-х роках ХІХ ст. // Історіографічні дослідження в Українській РСР. Київ, 1972. Вип.5. С.106–114.

Вагилевич И. Гуцулы, обитатели восточной отрасли Карпатских гор. Пантеон, Санкт-Петербург, 1855. Т.2. С.17–56.

Головацкий Я.Ф. // Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Москва, 1878. Ч.І. С.685–712.

Записки императорской Академии наук. Т.37. Санкт-Петербург, 1887. Приложение №4, Отчет о присуждении наград гр.Уварова. С.98.

Купченко Г. Некоторые историко-географические сведения о Буковине. Киев, 1875. – 83 с.; Сборник песен Буковинского народа // Сост. А. Лоначевский; дост. Г. Купченко. Киев, 1875. 175 с.

Витвицкий С. Статистически-историческое обозрение гуцулов в Коломийском окрузи со характеристикою их // Зоря Галицкая. Львів, 1852. №54–55

Кобринський А. Коляди гуцулів // Мета. Львів, 1863. №2. С.159–172.

Пчилка О. Украинские колядки // Киевская старина. 1889. Т.20. Кн.4. С.123–135

Сумцов Н. Культурные переживания. Киев, 1890. 480 с.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. Київ, 1992. 86 с.

Курочкін О. Дохристиянська основа святкового календаря українців Карпатського регіону за матеріалами Р.Ф. Кайндля // Р.Ф. Кайндль і українська історична наука. Ч.1. Чернівці – Вижниця, 2004. С.126–131.

Kolberg O. Dzieła wszystkie. Ruś Karpacka. WrocŁaw–Poznań, 1970.

Франко І. Найновіші напрямки в народознавстві // Зібрання тв. у п'ятидесяти томах. Київ, 1986. Т.45. С.258–259.

Сапеляк О. Етнографічні студії в науковому товаристві ім. Шевченка (1898–1939 рр.). Львів, 2000. С.26.

Гнатюк В. Переднє слово. Колядки і щедрівки. Зібрав Володимир Гнатюк // Етнографічний збірник. Львів, 1914. Т.35. С.3–14.

Шекерик-Доників Ф. Як відбуваються коляди у гуцулів // Етнографічний збірник. 1914. Т.35. С.ХV–ХХХІV.

Свенціцький І. Різдво Христове в поході віків. Львів, 1933. С.132.

Мельничук А.Ф. Фольклорно-етнографічні інтереси Гната Хоткевича // НТЕ. 1973. №2. С.41.

Борисенко В. Нариси з історії української етнології 1920–1930-х років. Київ, 2002. 92 с.

Boltarovich, Z.E. (1976). Ukraine in the research of Polish ethnographers of the nineteenth century. K., 46-47 [in Ukrainian].

Arsenich, P.I. (1972). Historical and ethnographic study of Hutsulshchyna in 30-80-ies of the nineteenth century. Historiographical research in the Ukrainian SSR. К., 5, 106-114 [in Ukrainian].

Vagilevich I. (1855).Gutsuly, inhabitants of the eastern branch of the Carpathian Mountains. Pantheon, St. Petersburg, 2, 17-56 [in Russian].

Golovatsky, Ya. F. (1878). Popular songs of Galician and Hungarian Rus. Moscow, Ch.I, 685-712 [in Russian].

Notes of the Imperial Academy of Sciences. (1887). T.37. St. Petersburg, Annex №4, Report on awarding the awards to Uvarov [in Russian].

Kupchenko, G. (1875). Some historical-geographical information about Bukovina. K. [in Russian].

Vytvitsky S. (1852). Statistical-historical review of Hutsuls in Kolomyia district with their characteristic. Zorya Galitskaya. Lviv, 54-55 [in Russian].

Kobrynsky, A. (1863). Caroli Hutsul. Meta. Lviv, 2, 159-172 [in Ukrainain].

Pchilka, O. (1889). Ukrainian carols. Kievan olden. V.20. Kn.4, 123-135 [in Russian].

Sumtsov, N. (1890). Cultural Experiences. K. [in Russian].

Nechuy-Levytsky I. (1992). of the Ukrainian people. Sketch of Ukrainian mythology. K. [in Ukrainaian].

Kurochkin, O. (2004). The pre-Christian basis of the holiday calendar of Ukrainians of the Carpathian region based on the materials of R.F.Kaindl. R.F.Kyndl and Ukrainian historical science. Part 1 Chernivtsi - Vyzhnytsia, 126-131 [in Ukrainian].

Kolberg, O. (1970). Dzieła wszystkie. Ruß Karpacka. Wroclaw-Poznań [in Polish].

Franko, I. (1986). Newest trends in ethnography. Collection of tv. in fifty volumes. K., vol. 45, 255- 259 [in Ukrainaian].

Sapelyak, O. (2000). Ethnographic studios in the scientific society of them. Shevchenko (1898-1939 gg.). Lviv [in Ukrainaian].

Gnatyuk, V. (1914).The Foreword. Christmas carols and charms. Gathered Volodymyr Hnatyuk. The Ethnographic Collection. Lviv, 35, 3-14 [in Ukrainaian].

Shekerik-Domenik, F. (1914). How Carolls Are Hunts About // The Ethnographic Collection, 35, HV- ХХХІV [in Ukrainaian].

Svencytsky, I. (1933). Christmas in the ages. Lviv, [in Ukrainaian].

Melnichuk, A.F. (1973). Folk-ethnographic interests of Hnat Khotkevych. NTE. 2 [in Ukrainaian].

Borisenko, V. (2002). Essays on the history of Ukrainian ethnology 1920-1930's. K. [in Ukrainaian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-22

Номер

Розділ

Статті