СИСТЕМА РЕЙТИНГУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Valeriia Vasylenko Донецького національного університету імені Василя Стуса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2019.175882

Ключові слова:

імідж, заклад вищої освіти, зарубіжний досвід, середній коефіцієнт росту, рейтинг.

Анотація

Мета дослідження. Визначити особливості формування міжнародного та національного рейтингування як невід’ємної складової іміджу закладу вищої освіти. Методологія дослідження передбачає використання низки загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема методу аналізу та систематизації наукової літератури, логічного методу, моніторингу, а також опису та методу візуалізації результатів дослідження. Наукова новизна. Визначено середній коефіцієнт росту кількості українських студентів за кордоном з 2013 по 2018 н р. Представлені показники подібності та відмінності найбільш популярних та впливових рейтингів закладів вищої освіти світового, європейського та українського рівнів. Висновки. Визначено, що запозичення та використання зарубіжного досвіду є необхідною умовою в процесі формуванні іміджу українського закладу вищої освіти в сучасному інформаційно-комунікаційному просторі. Представлено в динаміці змінення кількості українських студентів за кордоном в співвідношенні з загальним обсягом випускників українських шкіл. Проведено розрахунок та представлений середній (темп) коефіцієнт росту кількості українських студентів за кордоном з 2013 по 2018 н. р. Проведено порівняльний аналіз топових, найбільш популярних рейтингів оцінювання ЗВО у світі, в Європі та в Україні. Визначені основні відмінності моделей формування іміджу зарубіжних закладів вищої освіти.

Біографія автора

Valeriia Vasylenko, Донецького національного університету імені Василя Стуса

спеціаліст з інформаційного забезпечення

Посилання

Алтайцев А.М. Корпоративная культура университетов США. Идея университета: парадоксы самоописания : сб. матер. Междун. науч.-практ. конф. Минск : БГУ, 2002. С. 101-106.

Балинова В. С. Статистика в вопросах и ответах: уч. пособие. Москва : Проспект, 2004. 344 с.

Венидиктов С.В., Шавы Ф.С. Образовательная идеология как фактор формирования положи- тельного имиджа высшего учебного заведения: опыт университета Франклин Пирс (США). Вестник РУДН. 2012. № 3. С. 145-150.

Гуреева А. К вопросу о формировании эффективного имиджа высшего учебного заведения. Ме- диа альманах. 2014. № 5. С. 38-43.

Дейна Д., Наласовски Ф. Университет как средство спасения городов, находящихся в упадке (на примере польского города Грудзёндз). Вестник ВГУ. 2014. № 2(22). С. 47-56.

Карпенко Ю. М., Карпенко Н. Л. Імідж вищого навчального закладу: основні складові та про- блеми формування. Науковий вісник Полісся. 2015. № 1(1). С. 118-124.

Кинчарова А. Мировые рейтинги университетов: методология, єффекті и критика. Томск : Евро- пейский университет в Санкт-Петербурге, 2013. 49 с.

Киричок А. Участь вищих навчальних закладів у рейтингах як інструмент ефективного PR- просування. European Cooperation. 2017. № 8(27). С. 17-28.

Луговий В., Слюсаренко О., Таланова Ж. Стратифікація та стійкість «орбіт» топ-закладів вищої освіти у світі. Вища освіта України. 2014. № 2. С. 13-20.

Освіта в Україні (дошкільна, загальна, середня, позашкільна). Інформаційно-статистичні мате- ріали за результатами діяльності у 2016/2017 н. р. Київ., 2017. С. 24.

Остапйовський І., Остапйовська Т. Рейтинг закладів вищої освіти як важлива складова їхнього іміджу. Педагогічний часопис Волині. 2018. № 1(8). С. 47-56.

Павлов С.Н. Информационный фактор в формировании имиджа ВУЗа. Фундаментальные ис- следования. 2012. № 9. С. 635-640.

Сало А.В. Сучасний стан вищої освіти в Україні. Бізнесінформ. 2015. № 7. С. 54-61.

Українське студентство за кордоном: дані до 2017/18 навчального року. URL: https://cedos. org.ua/uk/articles/ukrainske-studentstvo-za-kordonom-dani-do-201718-navchalnoho-roku. (дата звернення 20.04.2019).

Mackelo O., Drūteikenė G. The image of a higher education institution, its structure and hierarchical level: the case of the Vilnius university faculty of economics. EKONOMIKA. 2010. № 89(3). С. 105-121.

Altaytsev A. M. (2002). Corporate culture of US universities. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «The idea of the university: self-description paradoxes». (p. 101-106). Minsk: BSU [in Russian].

Balinova V. S. (2004). Statistics in questions and answers. Moscow: Prospekt [in Russian].

Venidiktov S. V., & Shavy F.S. (2012). Educational ideology as a factor in the formation of a positive image of a higher education institution: the experience of the University of Franklin Pierce (USA). Vestnik RUDN, 3, 145-150 [in Russian].

Gureeva A. (2014). On the formation of an effective image of higher education. Медиа альманах, 5, 38-43 [in Russian].

Deina D., & Nalasowski F .(2014). University as a means of saving cities in decline (on the example of the Polish city of Grudziёdz). Vestnik VGU, 2(22), 47-56 [in Russian].

Karpenko, Yu. M. & Karpenko, N. L. (2015). The image of a higher educational institution: the main components and problems of formation. Scientific bulletin of Polissia, 1(1). 118-124 [in Ukrainian].

Kincharova A. (2013). World University Rankings: Methodology, Effects, and Criticism. Tomsk: Evropeyskii universitet v Sankt-Peterburge [in Russian].

Kyrychok A. (2017). University ratings participation as an instrument of effective PR-promotion. European Cooperation, 8(27), 17-28 [in Ukrainian].

Lugovy V., Slyusarenko O., Talanova Zh. (2014). Stratification and stability of “orbits” of top-level institutions of higher education in the world. Vyshcha osvita Ukrayiny, 2, 13-20 [in Ukrainian].

Education in Ukraine (pre-school, general, secondary, extra-curricular). (2017). Informational and statistical materials by results of activity in 2016/2017. Kyyiv [in Ukrainian].

Ostapyovsky I., Ostapyovska T. (2018). Rating of establishments of higher education as an important component of their image. Pedahohichnyy chasopys Volyni, 1(8), 47-56 [in Ukrainian].

Pavlov S. N. (2012). Information factor in formation of image of higher education institution. Fundamental’nyye issledovaniya, 9, 635-640 [in Russian].

Salo A V. (2015). Current State of Higher Education in Ukraine. Biznesinform, 7, 54-61 [in Ukrainian].

Ukrainian Students Abroad: Data Up to 2017/18 of the Academic Year. Retrieved from https://cedos. org.ua/uk/articles/ukrainske-studentstvo-za-kordonom-dani-do-201718-navchalnoho-roku [in Ukrainian].

Mackelo O., Drūteikenė G. (2010). The image of a higher education institution, its structure and hierarchical level: the case of the Vilnius university faculty of economics. EKONOMIKA, 89(3), 105-121 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-28

Номер

Розділ

Статті