Hanna Tymoshko

T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium», Ukraine
Doctor of pedagogical sciences, Professor

GoogleScholar profile: link
Researcher ID: E-9730-2019
ID ORCID
http://orcid.org/0000-0003-0996-6138

Selected Publications:

  1. Tymoshko, H. M. (2023). Formuvannia refleksiinoi kutury maibutnikh kerivnykiv zakladiv osvity u protsesi mahisterskoi pidhotovky. Trynadtsiati Siverianski sotsialno-psykholohichni chytannia. Chernihiv : NUChK imeni T. H. Shevchenka, 2, 167–170.

  2. Tymoshko, H. M. (2023) Vektory rozvytku emotsiinoho intelektu kerivnykiv zakladiv osvity na zasadakh liderstva. Nauka ta osvita. Khmelnytskyi: KhNU, 49–53.

  3. Tymoshko, H. (2022). A new paradigm for the development of organizational culture in institutions of higher education on the basis of the professional activities of ambassadors of educational changes. Věda a Perspektivy, 9 (16). doi: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-9(16)-194-205

  4. Tymoshko, H. M. (2022). Osoblyvosti perfomans-menedzhmentu u protsesi upravlinnia zakladamy osvity. Suchasni dosiahnennia v nautsi ta osviti. Khmelnytskyi: KhNU, 30–35.

  5. Volotovska, T., Tymoshko, G. (2021). Rozvytok upravlinskoi kompetentnosti kerivnykiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity yak problema pedahohichnoi teorii ta praktyky. Grundlagen der Modernen Wissenschaftlichen Forschung. doi: https://doi.org/10.36074/logos-10.09.2021.59

  6. Tymoshko, H. M. (2019). Teoretychni pidkhody do perfomans –samomenedzhmentu kerivnyka novoi ukrainskoi shkoly. Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu, 1 (22).

  7. Tymoshko, H. M. (2019). Pedagogical masterness as a vector of organizational culture development of the head of educational institution. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskyi kolehium» im. T. H. Shevchenka. Seriia: Pedahohichni nauky, 157, 222–228.