Yurii Zavalevskyi

Institute of upgrading the content of education, Ministry of Education and Science of Ukraine, Ukraine
Doctor of pedagogical sciences

Researcher ID: EIG-5188-2022
GoogleScholar profile
link
ID ORCIDhttp://orcid.org/0000-0003-1904-6642

Selected Publications:

  1. Zavalevskyi, Y., Flyarkovska, O., Gorbenko, S., Berezhna, T., Khokhlina, O., Melnychuk, V., Moskaljova, A. (2021). Management principles of activity of psychological service in the education system of Ukraine. Ad Alta-Journal of Interdisciplinary Research, 11 (2), 160–164.

  2. Zavalevskyi, Yu. I. (2017). Sutnist profesiinoi kompetentnosti vchytelia v realizatsii Kontseptsii Novoi ukrainskoi shkoly. Nova pedahohichna dumka, 1, 11–15.

  3. Zavalevskyi, Yu. I. (2016). Konkurentospromozhnist vykladacha yak rezultat yoho profesiinoi kompetentnosti. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia: Pedahohika i psykholohiia, 2, 195–199.

  4. Zavalevskyi, Yu. I. (2016). Rozvytok profesiinoi kompetentnosti vykladacha u protsesi metodychnoi roboty kompetentnosti vchyteliv. Pedahohika i psykholohiia, 55, 148–154.

  5. Zavalevskyi, Yu. I. (2015). Pedahohichni tekhnolohii formuvannia konkurentospromozhnoho vchytelia v umovakh diialnosti raionnykh metodychnykh tsentriv (iz dosvidu roboty). Nova pedahohichna dumka, 1, 131–135.

  6. Zavalevskyi, Yu. I. (2015). Deiaki pidkhody do otsiniuvannia konkurentospromozhnosti vchytelia. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti, 10, 58–60.

  7. Honcharenko, N. M., Zavalevskyi, Yu. I. (2015). Comparative view on the current status of education: Ukraine and South Korea. review of modern development of education. ScienceRise, 9 (5 (14)), 12–16. doi: http://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.50765