FRONESTICAL APPROACH TO THE FORMATION OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY OF FUTURE SPECIALISTS OF TECHNICAL SPECIALTIES: MONITORING BY MEANS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.25128/2520-6230.22.1.13

Keywords:

information and communication technologies, professional responsibility , students of engineering specialties, phronestic approach, strategy of teaching social sciences in higher education

Abstract

The rapid development of information and communication technologies (ICT) and their active use in the educational process has been hugely intensified by the COVID-19 pandemic. In the process of acquiring generic and specific competencies and determining learning outcomes, it is important to develop a system of observations that will allow to respond quickly to problems arising in educational practice. The article presents the results of monitoring the ability to make responsible decisions by future specialists of engineering specialties. The virtual educational environment ATutor of Ternopil Ivan Pulyuy National Technical University (Ukraine), created on the basis of the learning management system, has been used for data collection. The results of the study led to identifying the differences in the algorithm of responsible decision-making by students of engineering specialties depending on gender, year of study and the specifics of the chosen specialty. All these factors are to be taken into account in pedagogical practice for the formation of professional responsibility. A phronestic approach to understanding the content and essence of professional responsibility in the anthropogenic environment has been discussed. This approach takes into consideration the specifics of ethical knowledge and focuses on sustainable individual priorities to determine personal responsibility in a particular situation in accordance with social needs. The necessity of reconsideration of responsibility as an element of phronestic knowledge is substantiated; its importance in the training of future engineering specialists is specified. Prospects for further research on the use of the phronestic approach in professional pedagogy are formulated, the results of which can serve as guidelines for modernizing the strategy of teaching social sciences in higher education.

Author Biography

Nataliia Habrusieva, Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil

​<span id="__caret">_</span>​<span id="__caret">_</span>Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) та активне використання їх в освітньому процесі зумовлені потребами часу, зокрема пандемією COVID-19. У процесі формування інтегральної та загальних компетенцій, результатів і наслідків навчання важливо вибудувати систему спостережень, яка дасть можливість оперативно реагувати на проблеми, що виникають в освітній практиці. У статті представлено результати моніторингу здатності до прийняття відповідальних рішень майбутніми фахівцями технічних спеціальностей. Для збору даних використано віртуальне освітнє середовище Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Україна), яке було створене на базі системи управління навчанням (Learning Management System – LMS) AТutor. Результати дослідження дали змогу виявити відмінності в алгоритмі прийняття відповідальних рішень студентами технічних спеціальностей залежно від статі, курсу навчання та специфіки обраного фаху, що важливо надалі враховувати в педагогічній практиці для формування професійної відповідальності. Запропоновано фронестичний підхід до розуміння змісту та суті професійної відповідальності в сучасному техногенному середовищі, який враховує специфічність етичного знання, зосереджує увагу на стійких індивідуальних пріоритетах на визначення особистої відповідальності в конкретній ситуації відповідно до суспільно заданих потреб. Обґрунтовано необхідність переосмислення відповідальності як елемента фронестичного знання; конкретизовано його значення в підготовці майбутніх фахівців технічного профілю. Сформульовано перспективи подальших досліджень щодо використання фронестичного підходу у професійній педагогіці, результати яких можуть слугувати орієнтирами для модернізації стратегії викладання суспільних дисциплін у закладах вищої освіти.

References

Арістотель (2002). Нікомахова етика. Київ: Аквілон-Плюс, с. 480. [Arystotel (2002). Nicomachean Ethics. Kiev, Ukraine: Akvilon-Plius, p. 480 (in Ukrainian)]

Бакштановский, В. & Согомонов, Ю. (2000). Этика воспитания как никогда не завершающийся проект. Ведомости. Тюмень: НИИ ПЭ, Вып.17, №1, с. 230. [Bakshtanovsky, I, and Sogomonov, Y. (2020). The Ethics of Education as a Never-Ending Project. Vedomosti, Tyumen: NII PE, edition 17,vol.1, p. 230 (in Russian)].

Бердяев, Н. (1995). Царство духа и кесаря. Москва: Республика сс. 301-330. [Berdiaev, N. (1995). The Realm of Spirit and Ceasar. Moscow: Republic, pp. 301-330 (in Russian)].

Габрусєва, Н. (2019). Аналіз підходів до розуміння поняття "відповідальність". Історичний аспект. Молодий вчений, № 5(2), с. 412-416 [Habrusieva, N. (2019). Analysis of Approaches to Understanding the Concept of "Responsibility". Historical Aspect. Young Scientist, vol.5(2), pp. 412-416 (in Ukrainian)].

Касьянова, Л., & Коваленко, С. (2010). Кейс-метод у професійному навчанні. Ел. ресурс: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/h&le/2010/12485/385%20-%20387.pdf?sequence=1 [Kasianova, L., and Kovalenko, S. (2021). Case Method in Vocational Training. Available: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/12485/385%20-%20387.pdf?sequence=1 Accessed on: March 18, 2022 (in Ukrainian)].

Козак, Л. (2016). Педагогические инновации как междисциплинарная область профессиональной педагогики. Непрерывное профессиональное образование: теория и практика , (3–4), сс. 29–35. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2016(3-4)2935 [Kozak, L. (2016). Pedagogical Innovations as an Interdisciplinary Field of Professional Pedagogy. Continuing Professional Education: Theory and Practice, vol.3-4, pp. 29-35 https://doi.org/10.28925/1609-8595.2016(3-4)2935 (in Russian)].

М'ясникова, Н. (2008). Відповідальність у сучасних соціальних практиках. Дисертація на здобуття ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків [Miasnykova, N. (2008) Responsibility in Modern Social Practices. Dissertation. Ph.D. thesis, Karazin Kharkiv National University. Kharkiv, Ukraine (in Ukrainian)].

Міністерство освіти і науки України. Затверджені стандарти вищої освіти. Ел. ресурс: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-st&arti-vishoyi-osviti [Ministry of Education and Science of Ukraine: Approved Standards of Higher Education [Online]. Available: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti. Accessed on: March 18, 2022 (in Ukrainian)].

Романовский, Н. (2012). Фронезис в концепции Бента Фливберга. Ел. ресурс: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/05/18/1271955753/Romanovskiy.pdf [Romanovsky, N. Phronesis in the concept of Bent Flyvbjerg. Available: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/05/18/1271955753/Romanovskiy.pdf. Accessed on: March 18, 2022 (in Russian)].

Садова, М. (2019). Теорія та практика професійної відповідальності особистості. Дисертація на здобуття ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Київ [Sadova, M. (2019) Theory and practice of professional responsibility of the individual. Dr. thesis, Institute of Psychology G. S. Kostiuk, Kyiv: NAPS (in Ukrainian)].

Ступак, Д. (2018). Практичне застосування методу кейс-стаді для формування професійної компетентності з електробезпеки у майбутніх інженерів-електриків. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: зб. наук. пр. № 3, с. 82-88 [Stupak, D. (2018) Practical Application of the Case Study Method for the Formation of Professional Competence on Electrical Safety in Future Electrical Engineers. Scientific Bulletin of the South Ukrainian National Pedagogical University named after KD Ushinsky, vol. 3, pp 82-88 (in Ukrainian)].

Фливберг, Б. (2005). О Недоразумениях, Связанных С Кейс - Стади (Пять недоразумений по поводу тематического исследования: Часть 1). Социологические исследования. 4, с. 110-120. URL: https://ssrn.com/abstract=2278316 [Flyvbjerg, B. (2005). Five Misunderstandings about Case-Study Research. Sociologhicheskye Issledovanya, no. 4, pp. 110-120. Available: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2278316. Accessed on: March 18, 2022 (in Russian)].

Deep, S., and Sussman, L. (1995) Smart Moves for People in Charge, USA: Addison-Wesley (in English)

Flyvbjerg, B., Landman, T., and Schram, S. (2012). Real Social Science: Applied Phronesis. https://doi.org/10.1017/CBO9780511719912.

Heinz, C. Luegenbiehl and Rockwell, F. Clancy. (2017). Chapter 2 - Working With Cases: The Importance of Concrete Learning, Editor(s): Heinz C. Luegenbiehl, Rockwell F. Clancy, Global Engineering Ethics, Butterworth-Heinemann, pp. 19-31 https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811218-2.00002-3

Janakiraman, S., Watson, S., Watson, W., and Cheng, Z. (2021). Creating environmentally conscious engineering professionals through attitudinal instruction: A mixed methods study. Journal of Cleaner Production, vol. 291, pp. 125957 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125957

Juozapaitis, A., Zavadskas, E. Tamosaitiene, J., Navickas, A., Sakalauskiene, L., and Gedvilas, D. (2015). Preliminaries of the Professional Engineer's Multi-criteria Assessment Model in Lithuania. Procedia Engineering, vol.122, pp. 235-238. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.10.030

Katz, M. (2020). The need for socially responsible university educated professionals in the extractive industries. The Extractive Industries and Society, vol.7, iss. 4, pp. 1351-1353,. doi:10.1016/j.exis.2020.10.015

Maher, P. A., Bailey, J. M., and Tucka, A. M. (2018). Teaching Process Skills to Pre-Engineers using Situated Learning – A Case Study. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 8(5), pp. 121–147. https://doi.org/10.3991/ijep.v8i5.9036

Meshko, H., Habrusieva, N., and Kryskov, A. (2021). Research ofprofessional responsibility of students of technical specialities by means of information and communication technologies. Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing, vol. 1840, no. 1, 2021.doi: 10.1088/1742-6596/1840/1/012058

Monteiro, F. (2017). The Students’ Perspective Contribution: Rethink the Ethical Education of Engineering Students. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 7(2), pp. 22–35. https://doi.org/10.3991/ijep.v7i2.6819

Pinho-Lopes, M., and Macedo, J. (2014). Project-Based Learning to Promote High Order Thinking and Problem Solving Skills in Geotechnical Courses. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 4(5), pp. 20–27. https://doi.org/10.3991/ijep.v4i5.3535

Serrano, G. (2017). Competencias directivas y virtudes: un camino a laexcelencia. Estudios Gerenciales, vol. 33, iss. 143, pp. 208-216. doi:10.1016/j.estger.2017.03.004

Sysoev, A., Sysoev, A., Petrov, V., and Poteshin, S. (2012). Engineering Education Technique based on Professional Activity Imitation, Procedia, Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, vol. 55, pp. 707-709. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.555

Tharakan, J. (2020). Disrupting Engineering Education: Beyond Peace Engineering to Educating Engineers for Justice. Procedia Computer Science, vol. 172, pp. 765-769. https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.05.109

Williams, B., and Figueiredo, J. (2014). From Academia to Start-up: A Case Study with Implications for Engineering Education. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 4(1), pp. 24–31. https://doi.org/10.3991/ijep.v4i1.3236

Yonas, H. (2001). The Principle of Responsibility. In Search of Ethics for Technological Civilization. Kiev: Libra, p. 400 (in Ukrainian)

Downloads

Published

2022-04-30

How to Cite

Habrusieva, N. (2022). FRONESTICAL APPROACH TO THE FORMATION OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY OF FUTURE SPECIALISTS OF TECHNICAL SPECIALTIES: MONITORING BY MEANS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. Social Work and Education, 9(1), 159–177. https://doi.org/10.25128/2520-6230.22.1.13

Issue

Section

RECENT ISSUES IN EDUCATION