РЕНЕСАНСНА ВІЛЛА: ДОЗВІЛЛЄВІ ПРАКТИКИ Й КУЛЬТУРНЕ СПОЖИВАННЯ

Автор(и)

  • Iryna Petrova Київського національного університету культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.159737

Ключові слова:

епоха Відродження, otium, вілла, гуманісти, дозвіллєві практики, культура

Анотація

Мета роботи виявити та обґрунтувати специфіку дозвіллєвих практик на віллі епохи Ренесансу. Методологія дослідження ґрунтується на комплексному використанні методів аналізу, синтезу й узагальнення, що дало змогу охарактеризувати віллу в її багатофункціональності. Історичний та ретроспективний методи забезпечили роз-криття дозвіллєвих практик на віллі в історичному контексті. Наукова новизна. Показано, що дзвіллєві практики гуманістів втілюються у заміській резиденції – віллі. Ідеальна модель ренесансного дозвілля – це дозвілля "вчене", засноване не на соціальній чи географічній, а на духовній спільності; дозвілля, сповнене кохання, музики, співів, бе-нкетів, високої поезії, споглядання краси природи, філософських диспутів і розмов; дозвілля, яке забезпечує життя "без смутку та одноманітності". "Вчене" дозвілля на віллі стало передумовою розвитку "академій" та формування культури як соціально значимого явища. Висновок. Гуманісти акцентували на інтелектуальному аспекті otium, наси-ченого спогляданням істини і науковими заняттями, які збагачували внутрішній світ людини, зміцнювали її силу духу, були за своїм змістом "працею на дозвіллі" (in otio meo negotia). Захист споглядального життя, присвяченого прива-тному дозвіллю, сповненого наукових занять, супроводжувався обґрунтуванням доцільності активної громадської позиції на благо суспільства. Цьому дозвіллю протиставлялося "ліниве дозвілля" неосвіченої більшості. Водночас вілла почала сприйматися не лише як місце для відпочинку і вченого дозвілля, а й як стиль життя, що ґрунтувався на правилах, спрямованих на досягнення духовного й морального особистісного удосконалення.

Біографія автора

Iryna Petrova, Київського національного університету культури і мистецтв

доктор культурології, професор, завідувач кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності

Посилання

Альберти Л. Б. О семье // Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения: Быт, нравы, иде-

алы / [сост. : И. А.Дворецкая и др. ; ред. Е. М. Лазарева]. – М. : Юристъ, 1996. – С. 353–411.

Баткин Л. М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди / Л. М. Баткин. – М. : РГГУ, 1995. – 448 с.

Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления / Л. М. Баткин ; отв. ред. проф.

М. В. Алпатов. – М. : Наука, 1978. – 200 с.

Буркгардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения / Яков Буркгардт ; пер. с нем. – Смоленск : Ру-

сич, 2002. – 441 с.

Веселовский А. Н. Вилла Альберти. Новые материалы для характеристики литературного и общес-

твенного перелома в итальянской жизни XIV–XV столетия. – М. : Синодальная типография, 1870. – 399 с.

Горфункель А. Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения / А. Х. Горфункель. – М. :

Мысль, 1977. – 358 с.

Делюмо Ж. Цивилизация Возрождения / Ж. Делюмо ; пер. с франц. И. Эльфонд. – Екатеринбург : У-

Фактория, 2006. – 720 с.

Игошина Е. П. Проблемы живописной декорации венецианских вилл эпохи Возрождения: вторая

половина 16 в. : дис. … канд. искусствознания : 17.00.04 / Е.П. Игошина. – М., 2005. – 278 с.

Козлова С.И. Итальянские сады эпохи Ренессанса. Структурная организация и семантика : дис. …

д-ра искусствоведения : 17.00.04 / С.И. Козлова. – М., 2011. – 361 с.

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1978. – 750 с.

Монье Ф. Опыт литературной истории Италии ХV века. Кваттроченто / Филипп Монье ; пер. К. Шва-

реалон. – СПб. : Изд-во Л. Ф. Пантелеева, 1904. – 592 с.

Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения / сост. текстов и общ.

вступ. статья В. П. Шестакова. – М. : Музыка, 1966. – 572 с.

Мурало М. Дворцы Италии. Венето / Микеланджело Мурало. Пер. И. Волков, Е. Игошина,

О.Уварова. –М. : СЛОВО, 2005. – 514 с.

Петрарка Ф. Сочинения философские и полемические / Франческо Петрарка ; пер., коммент., указ.:

Н. И. Девятайкина. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1998. – 479 с.

Петров М. Итальянская интеллигенция в эпоху Ренессанаса // М. Т. Петров ; под ред. В. И. Рутенбу-

рга.– Л. : Наука, 1982. – 218 с.

Петрова І. Ренесансна концепція дозвілля за творами Петрарки / І. Петрова // Вісник Національної

академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2017. – №3. – С.3-7.

Сабадаш Ю. С. Гуманізм як феномен італійської культури : монографія / Ю. С. Сабадаш. – К.: ДАКККіМ,

– 361 с.

Сочинения итальянских гуманистов эпохи возрождения (XV век) / под ред. Л. М. Брагиной. – М. :

Изд-во МГУ, 1985. – 384 с.

Тучков И. И. Виллы Рима эпохи Возрождения как образная система: иконология и риторика : дис.…

д-ра искусствоведения : 17.00.04 / И.И. Тучков. – М., 2008. – 1072 с.

Фойгт Г. Возрождение классической древности или первый век гуманизма / Г. Фойгт ; пер. с нем.

И. П. Рассадин. – М. : Типография М. П. Щепкина, 1884. – Т. 1. – 481 с.

Фойгт Г. Возрождение классической древности или первый век гуманизма / Г. Фойгт ; пер. с нем.

И. П. Рассадин. – М. : Типография М. П. Щепкина, 1885. – Т. 2. – 542 с.

Alberti, L. B. (1996). About family. In L. B. Alberti, Experience of millennium. Middle Ages and Renaissance: daily life, manners, ideals (pp. 353-411). Moscow: Yurist : [in Russian].

Batkin, L. M. (1995). Renaissance in Italy: problems and people. Moscow: RGGU: [in Russian].

Batkin, L. M. (1978). Italian humanists: style of life and thinking. Moscow: Nauka: [in Russian].

Burkgardt, Y. (2002). Italian culture at the age of Renaissance. Smolensk: Rusich: [in Russian].

Veselovskiy, A. N. (1870). Alberti villa. The new materials for characteristic of literary and common fracture in Italian life in 14-15th century. Moscow: Synodal typography: [in Russian].

Gorfunkel, A. K. (1977). Humanism and physiophilosophy of Renaissance in Italy. Moscow: Mysl [in Russian].

Delyumo, Z. (2006). Civilizatio of Renaissance. Yekaterinburg: U-Faktoriya.: [in Russian].

Igoshina, E. P. (2005). The problems of pictorial decor of Venetian villas at the age of Renaissance: second half of the 16th century (Doctoral dissertation). Moscow: [in Russian].

Kozlova, S. I. (2011). Italian gardens of Renaissance. Structural organization and semantics (Doctoral dissertation). Moscow: [in Russian].

Losev, A. F. (1978). Aesthetics of Renaissance. Moscow: Mysl.: [in Russian].

Mone, F. (1904). Experience of Italian literary history in 15th century. St. Petersburg: L. F. Panteleev publishing house: [in Russian].

Shestakova, V. P. (1966). Musical aesthetics of West European Middle Ages and Renaissance. Moscow: Muzyka: [in Russian].

Muralo, M. (2005). Palaces of Italy. Veneto. Moscow: SLOVO.

Petrarka, F. (1998). Philosophical and polemical compositions. Moscow: Russian political encyclopedia (ROSSPEN): [in Russian].

Petrov, M. (1982). Italian intelligentsia in Renaissance. Lvov: Nauka: [in Russian].

Petrova, I. (2017). The Renaissance leisure conception through the works of Petrarch. Bulletin of National Academy of Government Managerial Staff of Culture and Arts: scientific journal, №3, 3-7. [in Ukrainian].

Sabadash, I. S. (2008). Humanism as phenomena of Italian culture: monograph. Kyiv: DAKKKiM. [in Ukrainian].

Bragina, L. M. (Eds.). (1985). Compositions of Italian humanists of Renaissance (15th century). Moscow: Publishing house of Moscow State University: [in Russian].

Tuchkov, I. I. (2008). Roman villas of Renaissance as descriptive system: iconology, rhetoric (Doctoral dissertation). Moscow: [in Russian].

Foygt, G. (1884). Regeneration of classic antiquity or first age of humanism. T. 1. Moscow: M. P. Shchepkin typography: [in Russian].

Foygt, G. (1885). Regeneration of classic antiquity or first age of humanism. T. 2. Moscow: M. P. Shchepkin typography: [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-27

Номер

Розділ

Культурологія