Інформаційне середовище: культурологічний вимір

Автор(и)

  • Adriana Skoryk Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.159757

Ключові слова:

культурологія, суспільство, інформаційне середовище, комунікація, інформаційний простір, трансформація суспільства.

Анотація

Метою статті є аналіз інтерпретацій сутності інформаційного середовища у культурологічних концепціях фі-лософів ХХ століття. Методологія статті ґрунтується на міждисциплінарному підході, що передбачає застосування таких наукових методів, як аналіз для розкриття основних елементів інформаційного середовища, порівняльний – з’ясувати особливості інтерпретації інформаційного середовища у концепціях П. Сорокіна, Е. Тойнбі, Н. Данилевського, Л. Вайта та Б. Маліновського. На основі мистецтвознавчого та культурологічного підходу визначити роль інофрмаційного середовища в суспільстві. Наукова новизна статті полягає аналізі та узагальнюючому осмисленні основних інтерпретацій інформаційного середовища в культурологічних концепціях філософів ХХ століття (П. Сорокіна, Е. Тойнбі, Б. Маліновський та ін). Висновки. В результаті проведеного дослідження встановлено, що інформаційне середовище як спосіб рефлексії та інтеріорізації культурних цінностей розроблялося у культурологічних концепціях етнографів, культурологів та філософів ХХ століття. Воно є частиною соціокультурного простору та основою комунікативного поля, що характеризується транскордонням, інтерактивністю та мобільністю.

Біографія автора

Adriana Skoryk, Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського

доктор мистецтвознавства , в.о. професора кафедри теорії та історії культури

Посилання

Адорно Т. Исследования авторитарной личности. – М.: Серебряные нити, 2001. – 416 с.

Апель К.-О. Дискурс і відповідальність : проблема переходу до постконвенціональної моралі. [пер. з нім. В. Купліна]. – К. : Дух і Літера, 2009. – 430 с. (Сучасна гуманітарна бібліотека)

Кургинян С. Седьмой сценарий. Часть 2 : После путча / Сергей Кургинян. – М. : Экспериментальный творческий центр, 1992. – С. 141.

Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек : Исследования идеологии развитого индуст-риального общества / Г. Маркузе. – М. : АСТ, 2003. – 526 с.

Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник / І. Л. Михайлин. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 496 с.

Михайлов В. А. Особенности развития информационно-коммуникативной среды современного об-щества / В. А. Михайлов, С. В. Михайлов // Актуальные проблемы теории коммуникации : сборник научных трудов. – СПб : Изд-во СПб ГУ, 2004. – С. 34–52.

Петрик В. М. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій / В. М. Петрик, О. А. Штоквиш, В. І. Полевий. – К. : Росава, 2006. – 208 с.

Попович М. В. Раціональність і виміри людського буття / М. В. Попович. – К. : Сфера, 1997. – 292 с.

Робертсон Р. Globalization. Social Theory and Global Culture / Роланд Робертсон // Глобальні модерності [за ред. Майка Фезерстоуна, Скота Леша та Роланда Робертсона]. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 399 с.

Розлогов К. Е. Мистецтво екрана : проблеми виразності / К. Е. Розлогов. – М., 1982.

Силачев Д. А. Семиотика и искусство : анализ западных концепций / Д. А. Силачев. – М. : Знание, 1991. – 64 с.

Социальная философия Франкфуртской школы / [Фоглер Я. Г., Ойзерман Т. И. и др.] ; под ред. Бес-сонова Б. Н., Нарского И. С., Яковлева М. В. – М. : Мысль ; Прага : Свобода, 1978. – 357 с.

Фарман И. П. Социо-культурные проекты Ю. Хабармаса / И. П. Фарман. – М. : Наука, 1999. – 188 с.

Федякин И. А. Общественное сознание и массовая коммуникация в буржуазном обществе / И. А. Федякин. – М. : Наука, 1988. – 216 с.

Фромм Е. Анатомия человеческой деструктивности / Е. Фромм. – М. : АСТ, 2006. – 635 с.

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – СПб. : Наука, 2000. – 280 с.

Хиггинс Р. Седьмой враг. Человеческий фактор в глобальном кризисе / Р. Хиггинс // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М. : Прогресс, 1990. – С. 26–27.

Ferguson M. The mythology about globalization / M. Ferguson // European Journal of Communication. – № 7.

Hall S. The local and the global : globalization and ethnicity / S. Hall // Culture, Globalization and the World-System [ed. A. D. King]. – London : Macmillan.

Kopiyevska O. The transformation of subjectivity in the cultural practices of Ukraine // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2017. – No 1. – С. 34–38.

Sorokin, P. Social and Cultural Dynamics: A Study of Change in Major Systems of Art, Truth, Ethics, Law and Social Relationships. Boston: Extending Horizons Books, 1970. – 345 c.

Toynbee, A.-J. A Study of History. Режим доступу: http://nobsword.blogspot.com/1993_10_17_nobswordarchive.html.

Adorno T. (2001). The Authoritarian Personality. Moscow: Serebrynnye niti [in Russian].

Apel K. (2009). Discourse and Responsibility: the Problem of Transition to Postconventional Morality. (V. Kuplin, Trans.). Kyiv: Dukh I Litera [in Ukrainian].

Kurginyan, S. (1992). The Seventh Scenario. Part 2: After the putsch. Moscow: Experimental tvorcheskiy centr [in Russian].

Marcuse, H. (2003). Eros and Civilization. A One-Dimensional Man: Research on the Ideology of a Devel-oped Industrial Society. Moscow: AST [in Russian].

Mikhailin, I. L. (2011). Fundamentals of Journalism. Kyiv: Center for Educational Literature [in Ukrainian].

Mikhailov, V. A. & Mikhailov, S. V. (2004). Features of the Development of the Informational and Communica-tive Environment of a Modern Society. Actual Problems of Communication Theory. SPb: St. Petersburg State University [in Russian].

Petryk, V. M. & Shtockvysh, O. A. & Polyevyi, V.I. (2006). Modern Technologies and Means of Manipulation of Consciousness, Conducting of Informational Wars and Special Informational Operations. Kyiv: Rosava [in Ukrainian].

Popovych, M. (1997). Rationality and Dimensions of Human Being. Kyiv: Sphere [in Ukrainian].

Robertson, R. (2013). Globalization. Social Theory and Global Culture. Global Modernities. Kyiv: Nika-Centr [in Russian].

Rozgolov, K. E. (1982). The Art of the Screen: Problems of Expressiveness. Moscow [in Russian].

Silachev, D.A. (1991). Semiotics and Art: An Analysis of Western Concepts Moscow: Znanie [in Russian].

Bessonova, B. N. (Eds.). (1978). Social Philosophy of the Frankfurt School. Moscow: Mysl [in Russian].

Farman, I. P. (1999). Socio-Cultural Projects of J. Habermas. Moscow: Nauka [in Russian].

Fedyakin, I. A. (1988). Public Consciousness and Mass Communication in the Bourgeois Society. Moscow: Nauka [in Russian].

Fromm, E. (2006). Anatomy of Human Destruction. Moscow: AST [in Russian].

Habermas, J. (2000). Moral Consciousness and Communicative Action. St. Petersburg: Nauka [in Russian].

Higgins, R. (1990). The Seventh Enemy. The Human Factor in the Global Crisis. Global Problems and Uni-versal Human Values. Moscow: Progress [in Russian].

Ferguson, M. (n.d.). The Mythology of Globalization. European Journal of Communication, 7 [in English].

Hall, S. (n.d.). The Local and the Global: Globalization and Ethnicity. Culture, Globalization and the World-System. A. D. King (Ed.). London: Macmillan [in English].

Kopiyevskaya O. (2017). The transformation of subjectivity in the cultural practices of Ukraine. Visnyk Na-tionalnoi academii Kerivnyh kadriv kultury i mystectv, 1. 34 – 38 [in English].

Sorokin, P. (1970). Social and Cultural Dynamics: A Study of Change in Major Systems of Art, Truth, Ethics, Law and Social Relationships. Boston: Extending Horizons Books [in English].

Toynbee, A.-J. (1993). A Study of History. Retrieved from http://nobsword.blogspot.com/ 1993_10_17_ nobsword_archive.html [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Культурологія