РОЛЬ КУЛЬТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Автор(и)

  • Dmytrо Solokha Київський національний університет культури і мистецтв, Україна
  • Oksana Bieliakova Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.159762

Ключові слова:

інфраструктура, регіон, регіональний розвиток, економічна система, культурна складова, культурна політика.

Анотація

Мета. Дослідження присвячене обґрунтуванню ролі культурної складової в економічному розвитку регіо-нальної інфраструктури в довгостроковій перспективі та в контексті формування культурної політики регіону. Методологія дослідження. Методологічною основою є загальнонаукові методи дослідження: аналізу, синезу, порівняння. Теоретичним підгрунтям стали дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем регіонального розвитку. Наукова новизна одержаних результатів полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних положень щодо формування та розвитку регіональної інфраструктури, створення єдиного культурного простору регіону, що включає можливості об'єднання культурних ініціатив, соціокультурного партнерства, міжрегіональних і міжнарод-них культурних контактів, які володіють великим потенціалом для регіонального розвитку. Висновки. Складові інфраструктури регіонального розвитку в сукупності забезпечують економічний розвиток регіонів; визначено пріо-ритетні напрями дослідження розвитку регіональної інфраструктури; показано необхідність економічного регіона-льного розвитку з урахуванням культурної складової.

Біографії авторів

Dmytrо Solokha, Київський національний університет культури і мистецтв

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки

Oksana Bieliakova, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економіки

Посилання

Алымов А. Н. Социально-экономическая сущность инфраструктуры / А.Н. Алымов // Социальная инф-раструктура: вопросы теории и практики / А.Н. Алымов. – К.: Наук. думка, 1982. – С. 7-34.

Бєлявцев М. І. Інфраструктура товарного ринку / М. І. Бєлявцев, Л.В. Шестопалова. – Київ: Центр на-вчальної літератури, 2005. – 416 с.

Васильєв О. В. Методологія і практика інфраструктурного забезпечення функціонування і розвитку ре-гіонів України: монографія / О. В. Васильєв. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 341 с.

Иншаков О. В. Инфраструктура рыночного хозяйства: системность исследования / О. В. Иншаков, Е. Г. Русскова // Вестн. Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 5, Экономика. – 2005.– № 2. – С. 28-37.

Куйбіда В. С. Нова державна регіональна політика в Україні / В. С. Куйбіда // Нова державна регіональ-на політика в Україні: збірник / В. С. Куйбіда. – Київ, Видавництво "Крамар", 2009. – 232 с.

Lakshmanan T. Trade and Industrial Competitiveness: The Role of Transportation / T. Lakshmanan, W. Anderson, Li D. Growth // of U.S Report prepared for the US-DOT, Boston. 2005. – 142 p.

Lewis W. A. Strategy of economic growth / W. A. Lewis // London: Allenand Unwin, 1955. – 453 p.

Маниліч М. І. Стратегія відтворення регіонального господарського комплексу: до сучасної парадигми / М. І.Маниліч // Збірник наукових праць Чернівецького фінансово-юридичного інституту. Економічні науки. – Чернівці: Букрек, 2005. –Вип. 1. – С. 52–64.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт. – М.: Фонд экономической книги "Начала", 1997. – 180 с.

Nurske R. Problems of capital formation in underdeveloped countries / R. Nurske // NewYork: Oxford University Press, 1953. – 163 p.

Самуэльсон П. Экономика / П. Самуэльсон. – М.: Машиностроение: НПО "АЛГОН", 1994. – Т. 2. – 415 с.

Фісун К. А. Методологія програмування розвитку регіонів України: монографія / К. А. Фісун. – Харків, 2007. – 401 с.

Higgins B. Economic development / B. Higgins // NewYork: Norton, 1959. – 649 p.

Школа І. М. Стратегія розвитку підприємств невиробничої сфери регіону: монографія / І. М. Школа, А. А. Вдовічен, Т. М. Ореховська. – Чернівці: Книги-XXI, 2008. – 288 с.

Alymov, A.N. (1982). Socio-economices sence of infrastructure. Social Infrastructure: Theory and Practice Questions. K .: Science. thought. [in Russian].

Belіavtsev M.I. (2005). Infrastructure of the commodity market. Center for Educational Literature. [in Ukrainian].

Vasiliev, O.V. (2007). Methodology and practice of infrastructural provision of functioning and development of regions of Ukraine. Kharkiv: KSAME. [in Ukrainian].

Inchakov, O.V. (2005). Infrastructure of a market economy: study system. Vestn. Saint-Petersburg Uniate. Sir 5, Economics. 2, 28-37. [in Russian].

Kuibida, V.S. (2009). New State Regional Policyin Ukraine. New State Regional Policy in Ukraine. Kyiv, Publishing House "Kramar". [in Ukrainian].

Lakshmanan, T.(2005). Trade and Industrial Competitiveness: The Role of Transportation of U.S Report prepared for the US-DOT, Boston. [in English].

Lewis, W.A. (1955). Strategy of economic growth. London: Allen and Unwin [in English].

Manilich, M.I. (2005). The strategy of reproduction of a regional economic complex: to the modern paradigm. Collection of scientific works of Chernivtsi financial and legal institute. Economic sciences. Chernivtsi: Bukrek. 1, 52-64. [in Ukrainian].

North, D. (1997). Institutions, institutional changes and the functioning of the economy. M .: Fund of the economic book "Beginning". [in Russian].

Nurske, R. (1953). Problems of capital formation in under developed countries. New York: Oxford University Press. [in English].

Samuelson, P. (1994). Economics. M .: Mechanical Engineering: NGO "ALGON". [in Russian].

Fysun, K.A. (2007). Methodology of programming of the development of regions of Ukraine. Kharkiv.[in Ukrainian].

Higgins, B. (1959). Economic development. NewYork: Norton. [in English].

School, I.M., Vdovichenko A.A., Orekhovskaya T.M. (2008). Strategy of development of enterprises of the non-productive sphere of the region. Chernivtsi: Books-XXI. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Культурологія