РЕПРЕЗЕТАЦІЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У ТЕКСТАХ ПОСТФОЛЬКЛОРУ

Автор(и)

  • Zhanna Denysyuk Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.159802

Ключові слова:

етнокультурні цінності, постфольклор, тексти, соціокультурний простір, аксіологічні домінанти

Анотація

Мета статті – дослідити характер вираження етнокультурних цінностей у творах постфольклорного типу умовах інтернет-комунікації. Методологія дослідження полягає в застосуванні аналітичного, аксіологічного, культурологічного методів у вивченні етнокультурних цінностей у постфольклорних текстах та репрезентації аксіо-логічних змістів. Наукова новизна дослідження полягає в аналізі вираження етнокультурних цінностей у текстах постфольклору та їх значення в ціннісному осмисленні актуальних подій і явищ життя. Висновок. Постфольклорні твори стали частиною аксіологічної сфери соціуму та одним із найвагоміших чинників багатьох суспільних процесів і складовою сучасної культури, віддзеркалюючи соціальні норми, цінності, культурні традиції, ментальні струк-тури соціуму в аудіовізуальній, графічній та вербальній формі. У постфольклорі знаходять прояв особливості функціонування символів як основного способу подання архетипів. Жанрово-тематична видозміна постфольклорних творів, що на основі архетипно-міфологічної матриці репрезентують етнокультурні цінності соціуму в період "ментальних революцій", проявляється у вигляді символів, які стають активними факторами соціальних трансформацій, актуалізуючи при цьому базові цінності етнокультури.

Біографія автора

Zhanna Denysyuk, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

кандидат культурології, начальник відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності

Посилання

Жарова О. С. Постфольклорный имморализм. Научно-методический журнал "ХХI век: итоги прошло-го и проблемы настоящего плюс". Вып. 03 (07). Пенза: Изд-во Пенз. гос. технол. акад., 2012. С. 37–41.

Ковтонюк Н. П. Смисловий концепт карнавалу як код прочитання дискурсу Майдану. Мовні і концеп-туальні картини світу. 2015. Вип. 1. С. 347–358.

Личковах В. Сакральні горизонти української культури: Архетипи – хронотопи – сигнатури. Художня культура. Актуальні проблеми. 2010. Вип. 7. С. 187–194.

Міщенко М. М. Українські національні архетипи: від колективного несвідомого до усвідомленої наці-ональної ідентичності (до актуальності методології архетипічного аналізу). Вісник Харківського національного уні-верситету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. 2014. № 1130. Вип. 51. С. 90–94.

Росул Т. Формування етнокультурної ідентичності українців в умовах глобалізації. Українознавчий альманах. 2012. Випуск 7. С.65–68.

Соціологи визначили цінності українців. URL: http://fakty.ictv.ua/ua/ index/read-news/id/1530346 (дата звернення: листопад 2017).

Тараненко О. О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспіль-ства (на матеріалах української мови кінця XX – початку XXI ст.). Мовознавство. 2013. № 6. С.3–10.

Тубалова И. В., Эмер Ю. А. Ценностная картина мира традиционного и современного фольклора. Картины русского мира: аксиология в языке и тексте. Томск, 2005. С. 259–298.

Zharova, O.S. (2012). Post-folklore immorality. Nauchno-metodicheskij zhurnal "HHI vek: itogi proshlogo i problemy nastojashhego pljus", 03 (07), 37-41 [in Russian].

Kovtonyuk, N.P. (2015). The semantic concept of carnival as a code for reading the discourse of the Maidan. Movni i konceptual`ni karty`ny` svitu, 1, 347–358 [in Ukrainian].

Lychkovah, V. (2010). Sacred horizons of Ukrainian culture: Archetypes – chronotopes – signatures. Xudozhnya kul`tura. Aktual`ni problemy`, 7, 187–194 [in Ukrainian].

Mischenko, M. M. (2014). Ukrainian national archetypes: from the collective unconscious to the conscious national identity (to the relevance of the methodology of archetypal analysis). Visny`k Xarkivs`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni V. N. Karazina. Seriya : Filosofiya. Filosofs`ki pery`petiyi, 1130, 90–94 [in Ukrainian].

Rosul, T. (2012). Formation of Ethnic and Cultural Identity of Ukrainians in the Conditions of Globalization. Ukrayinoznavchy`j al`manax, 7, 65-68 [in Ukrainian].

Sociologists have identified the values of Ukrainians. Retrived from: http://fakty.ictv.ua/ua/ index/read-news/id/1530346 [in Ukrainian].

Taranenko, O. (2013). Formation of a new system of social values and priorities of Ukrainian society (on materials of the Ukrainian language of the late XX – early XXI centuries). Movoznavstvo, 6, 3-10 [in Ukrainian].

Tubalova, I.V., Emer, Yu. A. (2005). The value picture of the world of traditional and modern folklore. Kartiny russkogo mira: aksiologija v jazyke i tekste, 259-298 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Культурологія