Становлення кримськотатарського періодичного друку як чинник крос-культурних трансформацій у суспільстві

Автор(и)

  • Liliia Dynikova Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.159803

Ключові слова:

міжкультурні комунікації, кримськотатарське суспільство, просвітництво, видавнича справа, періодика.

Анотація

Мета дослідження. Дослідження покликане висвітлити роль І. Гаспринського у налагодженні міжкультурних комунікацій у кримськотатарському суспільстві на зламі ХІХ–ХХ ст. і розкрити соціокультурну сутність першого кримськотатарського періодичного видання, культуротворчий потенціал якого пов’язаний насамперед із вирішенням завдання інкультурації та соціалізації кримськотатарського суспільства. Методи. Наукове осмислення культуротворчої діяльності І. Гаспринського базувалося на сукупності таких дослідницьких підходів: історико-культурологічного, який передбачає культурно-історичне і порівняльно-топологічне дослідження ідейного спадку І. Гаспринського; аксіологічно-культурологічного, який дав змогу розкрити гуманістичний зміст культурної уніфікації. Використано також джерелознавчий, порівняльно-історичний методи дослідження. Наукова новизна. Здійснено комплексний аналіз першого національного кримськотатарського періодичного видання "Терджиман" як культуротворчого фе-номена, дано оцінку його ролі в загальному культурному процесі того періоду. Показано, що "Терджиман" дав поштовх розвитку видавничої справи в Криму. Розкрито особливості становлення кримськотатарської періодики як основного чинника виховання полікультурного суспільства. Висновки. Просвітницька діяльність І. Гаспринсь-кого мала вирішальний вплив на поширення руху за культурну трансформацію мусульманського суспільства, який отримав розвиток у багатьох сферах життя. Перше періодичне кримськотатарське видання "Терджиман" стало найвагомішим чинником культурної трансформації кримськотатарського суспільства, здатним вивести його на новий культурний рівень, зруйнувавши догми і стереотипи мислення. Відомості, отримані в результаті дослідження, дають можливість зрозуміти характер та особливості становлення національного періодичного дру-ку під впливом культуротворчої діяльності І. Гаспринського у зв’язку з тогочасними соціально-політичними й суспільними процесами.

Біографія автора

Liliia Dynikova, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

кандидат культурології, старший викладач факультету лінгвістики

Посилання

Ганкевич В. Ю. На службе правды и просвещения. Краткий биографический очерк Исмаила Гас-принского (1851–1914) / В. Ю. Ганкевич. – Симферополь : Доля, 2000. – 328 с.

Климович Л. На службе просвещения / Л. Климович // Звезда Востока. – 1987. – № 9. – С.173–179.

Яблоновська Н. В. Преса етносів Криму: проблема національного відродження і діалог культур : дис. … докт. філол. наук : 10.01.08 / Наталія Всеволодівіна Яблоновська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 465 с.

Дмитриев Н. К. О методике изучения крымскотатарских диалектов и фольклора / Н. К. Дмитриев // Экономика и культура Крыма. – 1934. – № 9-12.

Маленький Мулла [И. Гаспринский]. Бахчисарайские письма 1.2 / Маленький Мулла // Таврида. – 1880. – № 9; 1881. – № 5, 7.

Гаспринский И. Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения / И. Гаспринский. – Симфе-

рополь : Изд-во тип. Спиро, 1881.

Филиппов С. По Крыму. Отражения / С. Филиппов. – М. : Тип. А. Левенсон и Ко, 1889. – 470 с.

Ильминский Н. Письма к Обер-прокурору Св. Синода К. Победоносцеву / И. Ильминский. – Казань, 1895. – 432 с.

Гаспринский И. Русско-восточное соглашение. Мысли, заметки и пожелания / И. Гаспринский. –

Бахчисарай : Изд-во типо-литогр. газ. "Переводчик", 1896. – 20 с.

Gankevich, V.Yu. (2000), In the Service of Truth and Enlightenment. A Brief Biographical Sketch of Ismail Gasprinsky (1851–1914), Dolya, Simferopol, 328 p.

Yablonovska, N.V. (2007), Press of Ethnic Groups of the Crimea: the Problem of National Revival and Dia-logue of Cultures, PhD diss. (cult. Sci.), Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 465 p.

Dmitriev, N.K. (1934), "On the Methodology of Studying the Crimean Tatar Dialects and Folklore", Eko-nomika i Kul'tura Kryma [Economics and Culture of Crimea], no. 9-12.

Klimovich, L. (1987), "At the Service of Education", Zvezda Vostoka [Star of East], no. 8, pp. 173–179.

Little Mullah [I. Gasprinsky] (1880, 1881), "Bakhchisaray Letters 1.2", Tavrida, no. 9, no. 5, 7.

Gasprinsky, I. (1881). Russian Muslims. Thoughts, notes and observations, Spiro, Simferopol.

Filippov, S. (1889), Across Crimea. Reflections, A. Levenson and Kо Publ., Moscow, 470 p.

Ilminsky, N. (1895), Letters to the Ober-Procurator of St. Synod K. Pobedonostsev, Kazan, 432 p.

Gasprinsky, I. (1896), The Russian-Eastern Agreement. Thoughts, Notes and Wishes, Terjiman Publ., Bakhchisaray, 20 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Культурологія