КУЛЬТУРА МЕНЕДЖМЕНТУ СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ, ШУМЕРУ ТА ВАВИЛОНІЇ

Автор(и)

  • Elena Kovalenko Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.159805

Ключові слова:

культура менеджменту, Стародавній Єгипет, Шумер, Вавилонія

Анотація

Мета статті теоретичний аналіз і узагальнення особливостей культури менеджменту Стародавнього Єгипту, Шумеру та Вавилонії, що слугуватиме збагаченню науки системними знаннями про розвиток культури управління на стадії рабовласницького суспільства. Методологічною основою дослідження є діалектичний принцип пізнання , системний, цивілізаційний, соціокультурний, діяльнісний, історичний підходи, фундаментальні положення теорії й історії суспільства, його культури та управління. Використано загальнонаукові й міждисциплі-нарні методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, узагальнення, формалізація. Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні та системному узагальненні особливостей культури мене-джменту в стародавніх Єгипті, Шумері та Вавилонії. Висновки. Основними здобутками культури менеджменту в цих країнах є, по-перше, створення ієрархічної територіально-функціональної системи управління із переважан-ням єдиних писаних законів і правил поведінки та започаткування бюрократичної системи організації з елемента-ми світської манери управління. По-друге, суттєве поглиблення поділу фізичної та розумової праці й на цій основі поява перших професійних менеджерів (візирів, чиновників, писарів та ін.) та спеціалізованих працівників, засну-вання перших шкіл з підготовки менеджерів із формуванням у них не тільки професійних, а й передусім високих моральних якостей. По-третє, розробка загальних принципів керівництва: влади і впливу; покарання і заохочення; мотивації та стимулювання; доброзичливості й справедливості; старанності та дисципліни; планування, організа-ції, координації, інтеграції, обліку, контролю й оплати праці; документальної реєстрації процесів управління; ство-рення і підтримка позитивного образу (іміджу) керівника.

Біографія автора

Elena Kovalenko, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій

Посилання

Авдиев В. И. История Древнего Востока / В. И. Авдиев. – Москва : Высшая школа, 1970. – 608 с.

Белицкий М. Забытый мир Шумеров / М. Белицкий. – Москва : Наука, 1980. – 398 с.

Брестед Д. История Древнего Египта / Д. Брестед. – Минск : Харвест, 2003. – 714 с.

Вейс Г. История культуры народов мира. Древний Египет: зарождение мировой цивилизации / Г. Вейс. Пер. с нем. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 204 с.

Всемирная история экономической мысли : В 6-ти т. / Под. ред. В. Н. Черковец. – Москва : Мысль, 1987. – Т. 1. – 623 с.

Древний Египет : Энциклопедия / Под ред. В. В. Солкина. – Москва : Арт-Родник, 2008. – 480 с.

Коваленко Є. Я. Культура і мистецтво управління як основа сучасної філософії менеджменту / Є. Я. Кова-ленко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2017. – № 3. – С. 56–60.

Коростовцев М. А. Писцы Древнего Египта / М. А. Коростовцев. – Санкт-Петербург : Нева, 2001. – 368 с.

Мартинишин Я. М. Менеджмент доіндустріального суспільства: теорія, історія, культура та мистецтво управління : монографія / Я. М. Мартинишин, Є. Я. Коваленко. – Біла Церква : Вид. Пшонківський О. В., 2017. – 230 с.

Мартинишин Я. Цивілізація у точці біфуркації: зародження нового соціального порядку і сучасної мо-делі управління політичною, економічною та соціокультурною сферами / Я. Мартинишин, Є. Коваленко // Економі-ка і менеджмент культури. – 2016. – № 1. – С. 5–32.

Морэ А. Нил и Египетская цивилизация / А. Морэ; Пер. с фр. – Москва : Центрполиграф, 2007. – 504 с.

Перепелкин Ю. Я. История Древнего Египта / Ю. Я. Перепелкин. – Санкт-Петербург : Нева, 2000. – 560 с.

Саггс Г. Величие Вавилона: история древней цивилизации Междуречья / Г. Саггс. Пер. с англ. – Мос-

ква : Центрполиграф, 2012. – 463 с.

Тураев Б. А. История Древнего Востока : В 2 т. / Б. А. Тураев. – Ленинград : Социально-экономическое изд-во, 1965. – Т. 1. – 528 с.

Хрестоматия по истории Древнего Востока : В 2-х ч. / Под ред. М. А. Коростовцева, И. С. Канцельсо-на, В. И. Кузищина. – Москва : Высшая школа, 1980. – Ч. 1. – 328 с.

Kemp B. Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization / B. Kemp. – London, England : Routledge, 1991. – 724 р.

Strouhal E. Life in Ancient Egypt / E. Strouhal. – Norman, Oklahoma : University of Oklahoma Press, 1989. – 657 р.

Avdiev, V. I. (1970). History of the Ancient East. Moscow: Vysshaia shkola [in Russian].

Belitskii, M. (1980). The Forgotten World of the Sumerians. Moscow: Nauka [in Russian].

Brested, D. (2003). History of Ancient Egypt. Minsk: Kharvest [in Russian].

Veis, G. (2005). History of the culture of the peoples of the world. Ancient Egypt: the birth of world civilization. (Trans. in Germ.). Moscow: EKSMO [in Russian].

Cherkovets, V. N. (Ed.). (1987). World history of economic thought (Vol. 1). Moscow: Mysl' [in Russian].

Solkin, V. V. (Ed.). (2008). Ancient Egypt: Encyclopedia. Moscow: Art-Rodnik [in Russian].

Kovalenko, E. (2017). Culture and Art of Management as the Basis of Modern Management Philosophy. Visnyk Natsional'noi akademii kerivnykh kadriv kul'tury i mystetstv, 3, 56-60 [in Ukrainian].

Korostovtsev, M. A. (2001). Scribe of Ancient Egypt. St. Petersburg: Neva [in Russian].

Martynyshyn, Y. M., & Kovalenko, E. (2017). Management of Preindustrial Society: Theory, History, Culture and Art of Management. Bila Tserkva: Pshonkivs'kyj O. V. [in Ukrainian].

Martynyshyn, Y. (2016). Civilization at the point of bifurcation: the emergence of a new social order and the modern model of management of political, economic and socio-cultural spheres. Ekonomika i menedzhment kul'tury, 1, 5-32 [in Ukrainian].

More, A. (2007). Neal and the Egyptian civilization. (Trans. in Fr.). Moscow: Tsentrpoligraf [in Russian].

Perepelkin, I. I. (2000). History of Ancient Egypt. St. Petersburg: Neva [in Russian].

Saggs, G. (2012). The greatness of Babylon: the history of the ancient civilization of the Mesopotamia. (Trans. in Eng.). Moscow: Tsentrpoligraf [in Russian].

Turaev, B. A. (1965). History of the Ancient East (Vol. 1). Leningrad : Sotsial'no-ekonomicheskoe izd-vo [in Russian].

Korostovtseva, M. A., Kantsel'sona, I. S., & Kuzishchina, V. I. (Eds.). (1980). Reader on the history of the Ancient East (Vol. 1). Moscow: Vysshaia shkola [in Russian].

Kemp, B. (1991). Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization. London, England: Routledge.

Strouhal, E. (1989). Life in Ancient Egypt. Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Культурологія