ОСОБЛИВОСТІ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА КИЇВСЬКОЇ РУСІ (скарби Х-ХІІІ ст. з Рівненщини)

Автор(и)

  • Josef Nikolchenko Маріупольський державний університет, Ukraine
  • Julia Sabadash Маріупольський державний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.159807

Ключові слова:

Київська Русь, Південно-Західні землі Русі, ювелірне мистецтво, художній метал, Торговиць-кий і Дорогобузький скарби, вміст скарбів, датування вмісту скарбів, декоративно-ужиткове мистецтво Русі-України

Анотація

Мета статті - дослідити особливості розвитку ювелірного мистецтва у Київській Русі на прикладі унікальних зна-хідок 1971 і 1975 рр.– Торговицького і Дорогобузького скарбів Х–ХІІІ ст. на Рівненщині. Методологія дослідження полягає застосуванні історико-культурного, систематизаційного, хронологічного, класифікаційного, термінологічного, порівняль-ного, статистичного та узагальнюючого методів. Зазначені методи дають змогу на прикладі Торговицького і Дорогобузько-го скарбів Х–ХІІІ ст. на Рівненщині розкрити особливості розвитку ювелірного мистецтва Київської Русі. Наукова новизна зумовлена широким використанням історико-культурного методу, спираючись на який поєднується аналіз розвитку юве-лірного мистецтва у Київській Русі на прикладі вмісту Торговицького і Дорогобузького скарбів Х-ХІІІ ст. на Рівненщині. Ви-сновки. Розвиток ювелірного мистецтва у Київській Русі значною мірою ілюструють знахідки скарбів, до складу яких вхо-дили жіночі та чоловічі прикраси – вироби із дорогоцінних металів. Серед унікальних пам’яток цього типу, виявлених за останні сорок років в Україні на землях Південно-Західної Русі (сучасна територія західних областей України) виділяються два скарби давньоруських речей з Рівненщини: - випадково знайдений учнями Торговицької середньої школи Млинівського району 25 березня 1971 року і переданий до Рівненського краєзнавчого музею; - відкритий в 1975 році у житлі 3-А ХІІІ ст. під час археологічного дослідження городища літописного міста Дорогобуж у с. Дорогобуж Гощанського району археологіч-ною експедицією Рівненського краєзнавчого музею. Можна стверджувати, що за часів Київської Русі ювелірне мистецтво з використанням художнього металу досягло високої майстерності і вишуканості, які знайшли своє продовження у різнома-нітних формах традиційного і сучасного українського декоративно-ужиткового мистецтва

Біографії авторів

Josef Nikolchenko, Маріупольський державний університет

заслужений працівник культури України, доцент

Julia Sabadash, Маріупольський державний університет

доктор культурології, професор, професор

Посилання

Гончаров В. К. Райковецкое городище / В. К. Гончаров. – К.: Изд-во АН УРСР, 1950. – 218 с.

Коваленко В. П. К исторической топографии Черниговского детинца / В. П. Коваленко // Проблемы ар-хеологии Южной Руси. – К., 1990. – С. 15–23.

Коваленко В. П. Майстерня ювеліра ХІІІ ст. на дитинці Любеча / В. П. Коваленко // Старожитності Русі – України. – К., 1994. – С. 132–140.

Корзухина Г. Ф. Русские клады ІХ-ХІІІ вв. / Г. Ф. Корзухіна. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1954. – 156 с.

Кучінко М. М. Городищенський скарб з Волині / М. М. Кучінко, Р. С. Орлов // Археологія. – 1989. – Вип.

– С. 95–106.

Лінка-Гелленер Н. Копиївський скарб / Н. Лінка-Гелленер // Археологія. – 1948. – Т. ІІ. – С. 182–191.

Літопис руський / Переклад з давньорус. Л. Є. Махновця. – К.: "Дніпро", 1989. – 591 с.

Макарова Т. И. Черневое дело Древней Руси / Т. И. Макарова. – М.: Наука, 1986. – 156 с.

Месь Д. С. Ювелірні прикраси Київської Русі. [Електронний Ресурс]. – Режим доступу: rusnauka.com

Михайлова Р. Д. Художня культура Південно-Західної Русі Х-першої половини ХІ ст.: автореф. дис. … канд. іст. наук / Р. Д. Михайлова. – К., 1994.

Населення Прикарпаття і Волині за добу розкладу первіснообщинного ладу та в давньоруський час / Ред. колегія: І. К. Свєшніков, М. Ю. Смішко, О. П. Черниш. В. В. Ауліх. – К.: Наукова думка, 1976. – 222 с.

Нікольченко Ю. М. Унікальна знахідка учнів / Ю. М. Нікольченко // Історія України: Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). – Вип. 18. – Київ-Донецьк: Рідний Край, 2001. – С. 295–300.

Нікольченко Ю. М. Культура населення Погориння Х–ХІІІ століть за матеріалами літописного Дорого-бужа / Ю. М. Нікольченко. – Рівне: Евен, 1998. 325 с.

Нікольченко Ю. М. Скарб з Торговиці як інформаційне джерело розвитку ювелірного мистецтва Пів-денно-Західної Русі Х–ХІІІ ст. // Україна у світовому історичному просторі: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Маріуполь 21 квітня 2017 р.) – Маріуполь: МДУ, 2017. – С. 274–278.

Орлов Р. С. Прикладне мистецтво: церковне і народне / Р.С. Орлов // Історія української культури. – Київ, 2001. – Том 1. – Розділ 9. Київська Русь. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: litopys.org.ua

Пескова Г. А. Скарби стародавнього Ізяславля / Г. А. Пескова // Археологія. – 1988. – Вип. 61. – С. 16–35.

Пеняк П. С. Організація ювелірного виробництва Древньої Русі / П. С. Пеняк // Ювелирное дело на Украине. – К., 1991. – С. 28–36.

Прищепа Б. А. Дорогобуж на Горині у Х–ХІІІ ст. / Б. А. Прищепа. – Рівне: ПП ДМ, 2011. – 250 с.

Розквіт культури Давньої Русі. Ювелірне мистецтво. [Електронний pесурс]. – Режим доступу: allbest.ru

Русанова И. П. Языческие святилища древних славян / И. П. Русанова, Б. А. Тимощук. – М.: Наука

– 144 с.

Свешніков І. К. Довідник з археології України. Ровенська область / І. К. Свєшніков, Ю. М. Нікольченко.– К.: Наукова думка, 1982. – 115 с.

Седов В. В. Восточные славяне в VІ–ХІІІ в. в. Археология СССР с древнейших времен до средневековья: в 20 т. / В. В. Седов. – М.: Наука, 1982. – 328 с.

Спасский И. Г. Русская монетная система / И. Г. Спасский. – Л.: Аврора, 1970. – 256 с.

Теофил О различных ремеслах / Теофил [Електронний ресурс]. – Режим доступу: convdocz.org/

Толочко П. Київська Русь / П. Толочко. – К.: Абрис, 1996. – 360 с.

Якубовський В. І. Давньоруський скарб з Городища Хмельницької області / В. І Якубовський // Архео-логія. – 1975. – Вип. 16. – С. 87–104.

Goncharov, V.K. (1950). Raykovetskoye Gorodische. K.: Izd-vo AN URSR [in Ukraine].

Kovalenko, V.P. (1990 To the historical topography of the Chernigov detinets. Problems of archeology of Southern Russia), pp.15-23. K. [in Ukraine].

Kovalenko, V.P. (1994 Maysternya Juvelira XIII century at the Lyubech ditince. Antiquities of Russia – Ukraine), pp. 132-140. K. [in Ukraine].

Korzukhina, G.F. (1954). Russian treasures of the IX-XIII centuries. M.–L.: Izd-vo AN SSSR [in Russian].

Kuchinko, M.M. (1989). Gorodyshchensky treasure from Volyn. Arxeologiya, 2, 95–106 [in Ukraine].

Link-Gellner, N. (1948). Kopievsky treasure. Arxeologiya, 2, 182-191[in Ukraine].

Russian chronicle (1989). K.: Dnipro [in Ukraine].

Makarova, T.I. (1986). The black matter of Ancient Rus. M.: Nauka[in Russian].

Mes, D. S. Jewelery decorations of Kievan Rus. Retrieved from: rusnauka.com [in Ukraine].

Mikhailova, R. D. (1994). Art culture of the South-Western Russia of the first half of the XI century. Extended abstract of candidate’s thesis. K. [in Ukraine].

Population of Prykarpattya and Volhynia for the day of the decomposition of the primitive communal system and in the Old Russian time (1976). K.: Naukova dumka [in Ukraine].

Nikolchenko, Yu.M. (2001 A unique finding of students. History of Ukraine: Little-known names, events, facts (Collection of articles), pp. 295-300. Ky`yiv-Donecz`k: Ridny`j Kraj [in Ukraine].

Nikolchenko, Yu.M. (1998). Culture of the population The burning of the X-XIII centuries on the materials of the chronicle Dorogobuzh. Rivne: Even [in Ukraine].

Nikolchenko, Yu.M. (2017 Treasure from Torgovytsa as an informational source for the development of jewelery art in the South-Western Russia of the X-XIII centuries. Ukraine in the world historical space: Sb. Materials of Allukr. science-practice conf. (Mariupol, April 21, 2017), pp. 274-278. Mariupol: MSU [in Ukraine].

Orlov, R. S. (2001) Applied art: church and folk. History of Ukrainian Culture, Vol. 1, Section 9. Kievan Rus. Kyiv. Retrieved from litopys.org.ua [in Ukraine].

Peskova, G. A. (1988). Treasures of ancient Izyaslavl. Arxeologiya, 61, 16-35 [in Ukraine].

Penyak, P. S. (1991 Organization of jewelry production of Ancient Russia. Jewelry business in Ukraine), pp. 28-36. K. [in Ukraine].

Prishchepa, B. A. (2011). Dorogobuzh on Gorin in the X-XIII centuries. Rivne: PP DM [in Ukraine].

The flowering of ancient Rus culture. Jewelry. Retrieved from: allbest.ru [in Russian].

Rusanova I.P. (1993). Pagan sanctuaries of the ancient Slavs. M.: Nauka [in Russian].

Sveshnikov, I.K. (1982). Reference book on archeology of Ukraine. Rivne region. K.: Naukova dumka [in Ukraine].

Sedov, V.V. (1982). Eastern Slavs in the VI-XIII century. at. Archeology of the USSR from ancient times to the Middle Ages in 20 tons M.: Nauka [in Russian].

Spassky, I. G. (1970). The Russian monetary system. L.: Avrora [in Russian].

Theophilus About various crafts. Retrieved from: convdocz.org [in Russian].

Tolochko, P. (1996). Kievan Rus. K.: Abry`s [in Ukraine].

Yakubovsky, V.I. (1975). Ancient treasure from the municipality of the Khmelnitsky region. Arxeologiya, 16, 87-104 [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Культурологія