КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

Автор(и)

  • Oksana Oliinyk Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.159809

Ключові слова:

історія, культура, сфера обслуговування, гостинність, готельно-ресторанні комплекси

Анотація

Метою статті є аналіз основних етапів формування сфери гостинності , зокрема на прикладі готельно-ресторанної справи, у контексті дослідження специфіки її взаємозв’язку з іншими чинниками культурно-історичного розвитку соціуму. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні культурологічного та історич-ного підходів з використанням загальнонаукових методів – аналізу, синтезу, описового та ін. Наукова новизна полягає у прослідковуванні взаємозалежності між культурно-історичними чинниками та особливостями потреби у формуванні готельно-ресторанних установ, їх секуляризацією та еволюційним удосконаленням. Висновки. Роз-виток сфери обслуговування безпосередньо пов'язаний з конкретно-історичними умовами розвитку людства. По-треби у перших закладах, що надають послуги з поселення мандруючих, пов’язані з активізацією подорожей, розширенням сфери відповідних послуг, тісно поєднаними з диференціацією мандрівників за соціальним стату-сом та статками. І на західноєвропейських, і на вітчизняних теренах послуги з поселення та харчування людей надавалися спочатку на території монастирів . Поступово складалися умови для формування закладів готельного типу, які пропонували досить високий рівень обслуговування та були орієнтовані насамперед на елітний проша-рок населення.

Біографія автора

Oksana Oliinyk, Київський національний університет культури і мистецтв

асистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу

Посилання

Артёмова Е.Н., Козлова В.А. Основы гостеприимства и туризма. Учебное пособие. Орёл: Орёл ГТУ, 2005. 104 с.

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд., испр. и доп. М.: Искусство, 1984. 350 с.

Ладиженська Р.С. Конспект лекцій з дисципліни "Технологія обслуговування в готелях і туркомплексах" (для студентів 4 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки "Менеджмент"). Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.Х.: ХНАМГ, 2010. 254 с.

Любимов Л.Д. Искусство древнего мира . М.: Просвещение, 1980. 320 с.

Саркисиан Г. Архитектура Великобритании // Всеобщая история архитектуры в 12 томах: Том 5. Архи-тектура Западной Европы XV—XVI веков. Эпоха Возрождения. Москва: Стройиздат, 1967. С.434-476.

Томаля Т. С. Управління якістю в готельно-ресторанному бізнесі. Економіка. Управління. Інновації. 2014. Вип. 2.

Янсон Х., Янсон Э. Основы истории искусств. СПб.: Икар, 1992. 514 с.

Artemova, Ye.N., & Kozlova, V.A. (2005). The fundamentals of hospitality and tourism. Orol: Orol GTU [in

Russian].

Gurevich, A. YA. (1984). Categories of medieval culture. M. [in Russian].

Ladyzhensʹka, R.S. (2010). Summary of lectures on discipline "Technology of service in hotels and tourist complexes" (for 4-year students of all forms of study in the direction of training "Management"). Kharkiv. [in Ukrainian].

Lyubimov, L.D. (1980). The art of the ancient world. Moscow: Prosveshenie [in Russian].

Sarkisiyan, G. (1967). Architecture of Great Britain, The general history of architecture in 12 volumes: VolumeArchitecture of Western Europe XV-XVI centuries. The Epoch of the Renaissance. Moscow, Stroyizdat (434-476) [in Russian].

Tomalya, T. S., Shchypanova, YA. I. (2014). Quality management in the hotel and restaurant business, Economics. Management. Innovations, 2 [in Ukrainian].

Yanson, Kh., Yanson, E. (1992). Fundamentals of Art History. Sankt Peterburg: Ikar. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Культурологія