ФЕСТИВАЛЬ "ЛЕМКІВСЬКА ВАТРА" В ЖДИНІ В ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ СУБЕТНОСУ

Автор(и)

  • Iryna Bermes Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160031

Ключові слова:

фестиваль, лемки, субетнос, фольклор, культура

Анотація

Мета роботи розкрити особливості функціонування фестивалю "Лемківська ватра", який упродовж 35 років проводиться в с. Ждиня (Малопольське воєводство, Польща), в контексті історичних і культурних реалій життя субетносу. Методологія дослідження полягає у використанні історичного та теоретичного методів. Зазна-чений методологічний підхід дає змогу виокремити складні перипетії життя лемків, особливості їхнього фолькло-ру, який вони дбайливо культивують, незважаючи на свою розпорошеність. Наукова новизна. У статті вперше акцентовано увагу на фестивалі "Лемківська ватра", який відбувається на етнічних теренах, його атрибутиці, зна-ченні для збереження культури субетносу. Висновки. Охарактеризовано специфіку фестивального дійства, котре виявляє локальне самобутнє, що вписується в загальноукраїнський контекст. Щороку "Ватра" збирає лемків із цілого світу, які ретельно плекають, популяризують взірці власної культури, передають їх від покоління до поко-ління, в чому проявляється тяглість і неперервність народних традицій.

Біографія автора

Iryna Bermes, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка

доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування

Посилання

Бодак Я. Лемківщино моя мила. Пісні Анни Драґан з Галицької Лемківщини / Я. Бодак. – К. : Українсь-кий рейтинг, 2011. – 372 с.

Грица С. Трансмісія фольклорної традиції : етномузикологічні розвідки / С. Грица. – Тернопіль : Астон, 2002. – 236 с.

Земцовский И. От народной песни к народному хору : игра слов или проблема? / И. Земцовский // Традиционный фольклор и современные народные хоры и ансамбли. – Л. : ЛГИТМиК, 1989. – Вып. 2. – С. 6–20.

Колесса Ф. Народні пісні з Галицької Лемківщини : тексти й мелодії / Ф. Колесса. – Львів, 1929. – 469 с. – (Етнографічний збірник НТШ. – Т. 39–40).

Колесса Ф. Про вагу наукових дослідів над усною словесністю / Ф. Колесса // Фольклористичні праці / За ред. О. Дея. – К. : Наук. думка, 1970. – С. 7–33.

Пономарьов А. Українська етнографія : навчальний посібник / А. Пономарьов. – К. : Либідь, 1994. – 320 с.

Саварин Т. Лемківські весільні обрядові пісні в міжетнічному контексті : автореф. дис. …канд. філолог.

наук. : 10.01.07 / Т. Саварин. – Львів, 2003. – 27 с.

Фабрика-Процька О. Пісенна культура лемків ХХ століття: збереження традицій та новотворчість : ав-тореф. дис. …канд. мист. : 26.00.01 / О. Фабрика-Процька. – Львів, 2007. – 18 с.

Чаплик К. Трансформація пісенного фольклору лемківських переселенців у Західній Україні (повоєн-ний період) : автореф. дис. …канд. мистецтв. : 17.00.03 / Чаплик К. – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2010. – 20 с.

Bodak, Ya. (2011). Lemkivshchino my dear. Songs by Anna Dragan from Galician Lemkivshchyna. Kyiv : Ukrainian rating [in Ukrainian].

Hrytsa, S. (2002). Transmission of the folklore tradition : ethnomusicological intelligence. Ternopil: Aston [in Ukrainian].

Zemtsovskyy, Y. (1989). Fromа folk song to folk choir: word game or problem? Tradicionnyj folklor i sovremennye narodnye hory i ansambli, 2, 6–20 [in Russian].

Kolessa, F. (1929). Folk songs from Galician Lemkivshchyna : texts and melodies. Etnohrafichnyy zbirnyk NTSH, 39–40 [in Ukrainian].

Kolessa, F. (1970). About the weight of scientific research over oral literature. Fol’klorystychni pratsi, 7–33 [in Ukrainian].

Ponomar’ov, A. (1994). Ukrainian ethnography. Kyiv : Lybid [in Ukrainian].

Savaryn, T. (2003). Lemko’s wedding ceremonial songs in the interethnic context. Candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Fabryka-Prots’ka, O. (2007). The song culture of the Lemko’s of the twentieth century: the preservation of traditions and new creation. Candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Chaplyk, K. (2010). Transformation of song folklore of lemko migrants in Western Ukraine (post-war period). Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство