Завершальний період наукової і кінопедагогічної діяльності Г. О. Авенаріуса

Автор(и)

  • Oleksandr Bezruchko Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160037

Ключові слова:

Георгій Авенаріус, “Білі стовпи”, Всесоюзний (Вищий) державний інститут кінематографії, Акторська школа при кіностудії.

Анотація

Мета роботи. Комплексно дослідити завершальний період наукової і кінопедагогічної діяльності геніального українського кінознавця, одного з перших вітчизняних педагогів екранних мистецтв Г.О. Авенаріуса. Методологія дослі-дження полягає в застосування методів персонології, теорії особистості та історико-біографічного методу. Зазначені ме-тодологічні підходи дають змогу зібрати та дослідити невідомі та маловідомі факти із життя, наукової і кінопедагогічної діяльності Г.О. Авенаріуса. Наукова новизна зумовлена потребую вивчення маловідомих сторінок історії українського кінематографу та його діячів, які з тих чи інших причин залишилися поза увагою вітчизняних мистецтвознавців. Висновки. Досліджено завершальний період наукової і кінопедагогічної діяльності видатного українського кінознавця, одного з пер-ших українських педагогів екранних мистецтв, кандидата мистецтвознавства, засновника головного фільмосховища Ра-дянського Союзу “Білі стовпи” Г.О. Авенаріуса; названо його основні наукові роботи цього періоду життя з історії і теорії кінематографу; реконструйовано сторінки кінопедагогічної діяльності у Вищому державному інституті кінематографії, Всесоюзному державному інституті кінематографії (ВДІК), Акторській школі при кіностудії.

Біографія автора

Oleksandr Bezruchko, Київський національний університет культури і мистецтв

доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри режисури телебачення

Посилання

Авенариус Г. Курс фильмографии / Г. А. Авенариус // Киноведческие записки. – 2008. – № 86. – С. 59–63.

Авенариус Г. Рене Клер. Истоки творчества режиссёра / Г. А. Авенариус // Французское киноискусство

сборник статей. – М. : Искусство, 1960. – С. 236–291.

Авенариус Г. А. Чарльз Спенсер Чаплин : очерк раннего периода творчества / Г. А. Авенариус. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1960. – 264 с.

Безручко О. Кінопедагогічна і наукова діяльність Г.О. Авенаріуса в Одесі та Києві / О. В. Безручко // На-уковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: зб.наук. пр. – К. : Освіта України, 2014. – Вип. 15. – С. 106–111.

Ґосейко Л. Історія українського кінематографа, 1896–1995 / Л. Ґосейко ; [пер. з фр.: С. Довганюк, Л. Ґосейко]. – К. : Kino-Коло, 2005. – 461 с. : іл.

Зубавіна І. Мистецтво любити кіно / І. Б. Зубавіна // Кіно-театр. – 2008. – № 3. – С. 47.

Ілляшенко В. Історія українського кіномистецтва [1893–2003] / Василь Ілляшенко. – К. : Вік, 2004. – 412 с. : фотоіл.

Мусієнко О.С. Українське кіно: тексти і контекст / О. С. Мусієнко. – Вінниця : Глобус-Прес, 2009. – 432 с.

Особова справа Г. Авенаріуса // Архів Всеросійського державного університету кінематографії ім. С.А. Герасимова. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4.

Фількевич М. Довженківці: сторінки нашої історії : [історія створення та діяльн. Київ. кіноф-ки] / М. О. Фількевич ; [авт.-упоряд.: Галина Фількевич, Георгій Фількевич]. – 2-ге вид., допов. – К., 2006. – 178 с. : фотоіл.

Фількевич М. Сторінки нашої історії / М. О. Фількевич ; [упоряд.: Галина Фількевич, Георгій Фількевич]. –К., 2003. – 188 с. : фотоіл.

Avenarius, G. (2008). Course of filmography. Cinematology messages. (issue. 86), (pp. 59–63). [in Russian].

Avenarius, G. (1960). Rene Claire. Sources of the film director’s creativity. French Cinema Art: collection of articles. (pp. 236-291). Moscow: Art. [in Russian].

Avenarius, G. (1960). Charles Spencer Chaplin: the essay of early period of creativity. (pp. 264). Moscow: Publishing of Academy of the Science of USSR. [in Russian].

Bezruchko, O. (2014). Сinemapedagogical and scientific activity of G.O. Avenarius in Odesa and Kyiv. Announcer of the Kyiv National I.K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University: collection of scientific articles. (Issue. 15), (pp. 106–111). Kyiv: Education of Ukraine. [in Ukrainian].

Goseyko, L. (2005). History of Ukrainian cinema, 1896–1995. [Trans from fr.: S. Dovganyk, L. Goseyko]. (pp. 461). Kyiv: Kino-Коlо. [in Ukrainian].

Zubavina, I (2008). The art to love cinema. Cinema-theatre, № 3, 47. [in Ukrainian].

Illashenko, V.V. (2004). History of the Ukrainian cinematographic art [1893–2003]. (pp. 412). Kyiv: Age [in

Ukrainian].

Мoussienko, O.S. (2009). Ukrainian cinema: text and context. (pp. 432). Vinnytsya: Globe-press. [in Ukrainian].

The personal file of “Georgii (Yuriy) Oleksandrovich Avenarius”, (1936 –1958). Archive of the All-Russian State University of Cinematography named after S.A. Gerasimov. (F. 1), (Оp. 24), (Spr. 4). [in Russian].

Filkevich, М. (2006). Dovzhenkivci: pages of our history: [history of creation and activity of the Kyiv film studios]; [arrangement: Halyna Filkevich, Heorhij Filkevich]. (pp. 178). Kyiv: N.p. [in Ukrainian].

Filkevich, М. (2003). Pages of our history [arrangement: Halyna Filkevich, Heorhij Filkevich]. (pp. 188). Kyiv: N.p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство