ПРО ДЕЯКІ КЛАСИФІКАЦІЙНО-ТИПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА МЕНОНІТІВ ПРИАЗОВ’Я

Автор(и)

  • Tetjana Martynjuk ДВНЗ "Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди", Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160162

Ключові слова:

типологія, класифікація, релігійні піснеспіви, шкільна освіта менонітів, шкільний хор, шкільний вчитель співу, музична методика, церковний хор, цифрова нотація, музична реформа, хорові фестивалі менонітів

Анотація

Мета статті. Оскільки у музикознавчій літературі не акцентовано увагу на мистецькій специфіці колоніза-ційного процесу у районах сучасного Південного Сходу і Півдня України, то у статті здійснено спробу розглянути музичне мистецтво менонітів Приазов’я на межі ХІХ-ХХ століть в аспекті його класифікаційно-типологічних харак-теристик. Методологія дослідження пов’язується з використанням методів екстраполяції, теоретичного аналізу та синтезу, інтеграції результатів аналізу. Наукова новизна . У статті осмислено музичне мистецтво етноконфе - сійної групи менонітів Приазов’я в контексті класифікаційних теорій музики минулого (М.Преторіус, І.-Г.Вальтер) і сучасності (Л.Мазель, В.Цуккерман, О. Лєсовиченко, Т.Чередніченко); в аспекті класифікаційно-типологічних хара-ктеристик цього консервативного типу музичного мистецтва розглянуто його елементи, зокрема, релігійні пісне-співи, шкільна освіта, шкільні хори, вчитель співу, музична методика, церковний хор, цифрова нотація, музична реформа , хорові фестивалі менонітів. Висновки. Здійснений аналіз музичного мистецтва менонітів Приазов’я в контексті класифікаційних теорій музики минулого і сучасності дозволив осмислити музичне мистецтво етнокон-фесійної групи та транспонувати його із об’єкта ідеального в об’єкт реальний, який можна вивчати, спираючись на конкретні приклади хорової та музично-освітянської практики. Така логічна операція дасть змогу у разі необхідно-сті порівняти музичну практику менонітів із практиками інших конфесій, відшукати всередині різних класів ознаки типологічної схожості, що визначає перспективи подальших досліджень проблеми.

Біографія автора

Tetjana Martynjuk, ДВНЗ "Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди"

доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання

Посилання

Детский песенный фольклор меннонитов села Неудачино Татрского района Новосибирской области

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: https://www.culture.ru/.../detskiy-pesenniy-folklor-mennonit.

Замуруйцев О.В. Німецькі колонії Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: дис....канд. істор. наук: 07.00.01 / Замуруйцев Олексій Вікторович. – К., 2008. – 218 с.

Ингарден Р. Музыкальное произведение и вопрос его идентичности / Р.Ингарден // Исследования по эс-тетике; пер. с польск. А.Ермилова и Б.Федорова. – М.: Издательство Иностранной литературы, 1962. – С.403-570.

Культурологічний словник / [За ред. В.І.Рожка, О.В.Антонюка]. – К.: НМАУ, 2011. – 463 с.

Лесовиченко А.М. Западный музыкально-культовый канон и его историческая судьба: исслед. очерк, посвящ. актуальной проблеме эстетики и искусствознания / А. М. Лесовиченко // [ред. М. А. Сапонов]. – Новоси-бирск : Издательство НГТУ, 2001. – 32 с.

Мазель Л. Анализ музыкальных произведений / Л. А. Мазель, В.А.Цуккерман. – М.: Музыка, 1967. – 752 с.

Мартинюк Тетяна. Музичний професіоналізм Північного Приазов’я ХІХ-ХХ століть /Тетяна Мартинюк.

– Мелітополь: ТОВ "Видавничий будинок Мелітопольської міської ради", 2003. – 608 с.

Народи Північного Приазов’я / [під ред. Б.М.Кочерга та ін.]. – Мелітополь: Просвіта, 1997. – 175 с.

Строкова Е.В. Джаз в контексте массового искусства (к проблеме классификации и типологии искус-ства): дисс. …канд. искусс-я: 17.00.09 / Строкова Елена Васильевна. – М., 2002. – 211 с.

Чередниченко Т. В. Музыка в истории культуры: [В 2 вып.] / Т.В.Чередниченко. – Вып. 1. – Долгопру-дный: Аллегро-пресс; М.: Мособлупрполиграфиздат. – 215 с.

Шишкина Е. М. Содержание и роль духовных песнопений / geistliche lieder в современной музыкаль-ной культуре волжских немцев [Електронний ресурс] / Е. М. Шишкина // Вестник Адыгейского национального уни-верситета. – Серия 2. Филология и искусствоведение. – 2009. – Режим доступу до журн.: https://cyberleninka.ru/.../soderzhanie-i-rol-duhovnyh-pesno

Berg Wesley. Music Among The Mennonites of Russia / Wesley Berg // Mennonites in Russia 1788 –1988: essays in honour of Gerhard Lohrens, CMBC Publications Winnipeg, Manitoba, 1989.- P. 203 – 219.

Letkemann Peter. Music in Russia: A Mennonite Choralbuch Rediscovered / Peter Letkemann // Mennonite Historian.- Volume XX, 4. – Desember, 1994. – P.1-2.

Letkemann Peter. The Hymnody and Choral Music of Mennonites in Russia, 1789 – 1915: unpublished Ph.D. dissertation, University of Toronto / Peter Letkemann. – Toronto, 1985.- 110 р.

Schweiger Friedrich. Ein Besuch unter den Sangern in Ruβland / Friedrich Schweiger // Lionsbote. – September 26, 1894. – S.3-4.

Children's song folklore of the Mennonites of Neudachino village in the Tatrskiy area of the Novosibirsk region [Electronic resource]. Retrieved from https: //www.culture.ru/.../ detskiy-pesenniy-folklor-mennonit.

Zamurujcev, O.V. (2008). German colonies of the South of Ukraine in the second half of the 19th and early 20th centuries. Doctor’s thesis, Kyiv [in Ukrainian].

Yngharden, R. (1962). Musical work and the issue of its identity. Studies on the aesthetics. Moscow: The Publishing House of Foreign Literature [in Russian].

Cultural Dictionary, (2011). V.I. Rozhko, O.V. Antonjuk (Eds), Kyiv: NMAU [in Ukrainian].

Lesovichenko, A.M. (2001). Western musical-historical canon and its historical fate: research essay, devoted to the actual issue of the aesthetics. M.A. Saponov (Ed.). Novosibirsk: Publishing house of NSTU [in Ukrainian].

Mazelj, L. (1967). Analysis of musical works. Moscow: Music [in Russian].

Martynjuk, T. (2003). Musical professionalism of the Northern Pre-Azov region of the 19th-20th centuries.

Melitopol: LLC Publishing House of the Melitopol City Council [in Ukrainian].

Peoples of the North Pre-Azov (1997). B.M. Kocherga (Ed.). Melitopol: Prosvita [in Ukrainian].

Strokova, E.V. (2002). Jazz in the context of mass art (on the issue of the classification and typology of art). Doctor’s thesis, Moscow [in Russian].

Cherednichenko, T.V. (1994). Music in the history of culture. Dolgoprudny: Allegro-press; Moscow: Mosoblupprpografizdat [in Russian].

Shyshkyna, E.M. (2009). Content and role of spiritual chants / geistliche lieder in modern musical culture of the Volga Germans [Electronic resource] Retrieved from: https://cyberleninka.ru/.../soderzhanie-i-rol-duhovnyhpesen

Wesley, Berg. (1989). Music among the Mennonites of Russia. CMBC Publications Winnipeg, Manitoba [in English].

Letkemann, Peter. (1994). Music in Russia: The Mennonite Choralbuch Rediscovered. Mennonite Historian. Volume XX, 4 [in English].

Letkemann, Peter. (1985). The Hymnody and Choral Music of Mennonites in Russia, 1789-1915: unpublished Ph.D. dissertation. Toronto: University of Toronto [in English].

Schweiger, Friedrich. (1894). Ein Besuch unter den Sangern in Ruβland / Friedrich Schweiger. Lionsbote [in

German].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство