Явище і поняття канону: від канонічної форми до "духу творчості" в християнстві

Автор(и)

  • Svetlana Osadchaya Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160166

Ключові слова:

канон, канонічна форма, богослужбово-співоча традиція, культ.

Анотація

Мета роботи. У статті проводиться аналіз явища і поняття канону в широкому дискурсивної полі від розгляду канонічних правил, канонічної форми до їх реалізації у співочій культурі в цілому і композиторській творчості зокрема. Методологія дослідження передбачає використання загальнонаукових методів: типологічного для виявлення ключових характеристик феномена канонічного; філософсько-естетичного, музикознавчого аналітичного, історико-культурологічного. Поряд із зазначеними методами для виявлення умов і структурно-семантичних аспектів явища ка-нону, необхідним виявляється і системний підхід, що дає змогу на самих різних, але взаємопов'язаних рівнях всебічно вивчити об'єкт. Наукова новизна полягає у виділенні явища і поняття канону як однієї з провідних культурних універ-салій і ключових понять православної співочої традиції і ширше – православної культури в цілому. Висновки. Еволю-ція православного співу і зумовлений ним розвиток музично-літургійного стилю ініціюється проявом явища канону. Отже, феномен канонічного може бути розглянутий як креативний фактор даної традиції з одного боку, і як необхідна умова існування богослужбово-співочої традиції – з іншого. Православна співоча традиція знаходить автономну музично-стильову систему як єдність літургійних повсякденних і авторських музично-мовних установок.

Біографія автора

Svetlana Osadchaya, Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової

доктор мистецтвознавства , доцент, професор кафедри історії музики та музичної етнографії

Посилання

Ильин И. Основы христианской культуры / И. Ильин. – СПб. : Шпиль, 2004. – 352 с.

Лотман Ю. Внутри мыслящих миров / Ю. Лотман // Ю. Лотман. Семиосфера. – С.-Пб.: "Искусство-

СПБ", 2001. – С. 150-392.

Осадча С. В. Літургічна природа православних богослужбових піснеспівів: культурологічний аспект / Світлана Осадча // Музичне мистецтво : Донецька державна музична академія імені С. С. Прокоф’єва : [зб. науко-вих статей / ред.-кол. В.В. Воєводін, М.Р. Черкашина та ін.]. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – Вип. 8. – С. 78–86.

Осадча С. Релігійно-храмова культура як чинник сучасної гуманітарної системи / Світлана Осадча // Духовна культура України : традиції та сучасність : НМАУ ім. П. І. Чайковського : [зб. наукових статей / ред.-

упорядн. М.М. Скорик]. – К., 2010. – Вип. 85. – С. 51–63.

Самойленко А. Музыковедение и методология гуманитарного знания. Проблема диалога: Моногра-фия / А. Самойленко. – Одесса : Астропринт, 2002. – 244 с.

Флоренский П. Из богословского наследия / П. Флоренский // Богословские труды, вып. 9. – М., 1972. – С. 85–248.

Флоренский П. Иконостас / П. Флоренский // Христианство и культура. – М. : Аст, 2001. – С. 521–627.

Флоренский П. Православие / П. Флоренский // Христианство и культура. – М. : Аст, 2001. – С. 465–490.

Флоренский П. Философия культа / П. Флоренский. – М. : Мысль, 2004. – 685 с.

Флоренский П. Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи / П. Флоренский. – М. : "Издательство АСТ", 2003. – 640 с.

Ilin, I. (2004). Fundamentals of Christian Culture. St.Petersburg [in Russian].

Lotman, J. (2001) Semiosphere. St.Petersburg [in Russian].

Osadcha, S. (2008). Liturgical nature of the Orthodox liturgical chants: the cultural aspect. Musical art, 8, 78-86. Donetsk: South-East [in Ukrainian].

Osadcha, S. (2010) Religious and temple culture as a factor of the modern humanitarian system. Spiritual culture of Ukraine: traditions and modernity, 85, 51-63. Kiev [in Ukrainian].

Samoylenko, A. (2002). Musicology and methodology of humanitarian knowledge. The problem of

dialogue: Monograph. Odessa: Astroprint [in Russian].

Florensky, P. (1972). From the theological heritage. Theological works, 9, 85-248. Moscow [in Russian].

Florensky, P. (2001). Iconostasis. Moscow: Ast [in Russian].

Florensky, P. (2001). Orthodoxy Moscow: Ast [in Russian].

Florensky, P. (2004). Philosophy of the cult. Moscow [in Russian].

Florensky, P. (2003). The pillar and ground of the truth: Experience Orthodox theodicy. Moscow: AST Publishing House [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство