ОГЛЯД РИНКІВ І ПРОГНОЗУВАННЯ ОЦІНОЧНОЇ ВАРТОСТІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ (Частина ІІ – регіональні ринки)

Автор(и)

  • Borys Platonov Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, оцінювач, Україна
  • Viktoriya Mazur Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160172

Ключові слова:

художні твори, експоненціальна модель росту вартості, швидкість зростання вартості творів, мультиплікатори, прогноз оціночної вартості.

Анотація

    У першій частині статті "Огляд ринків й прогнозування оціночної вартості художніх творів" (частина І – світові ринки)" [6] з використанням запропонованої авторами аналітичної моделі росту прибутковості творів мистецтва (ЕМР) проаналізовані цінові параметри світових продажів двох сукупностей картин: найдорожчих за останні 50 років й 15 най-дорожчих, проданих в ХХІ сторіччі. У другій частині статті аналіз продовжується із залученням російських й українських арт-ринків, з творами яких найчастіше мають справу українські оцінювачі. Мета – аналіз й розвиток можливостей за-пропонованої моделі, яка може допомогти оцінювачам й інвесторам у мистецтво у прийнятті рішень. Методологія. В основу методології покладена експоненціальна модель росту вартості, що дозволяє на підставі передісторії зміни цін на художній твір скласти прогноз його майбутньої вартості. Як відправні при моделюванні використовуються ціни про-дажів на арт-ринках картин, об’єднаних у різні сукупності: найдорожчі світові продажі за останні 80 років, випадково обрані продажі у світі картин старих майстрів, ТОП продажі картин на російському й українському арт-ринках. Наукова новизна. У визначенні оціночної вартості картин було введено поняття "швидкість зростання вартості", яке дало змогу в аналізі абстрагуватися від реального значення ціни на твір. Висновки. Проведені розрахунки дали можливість ви-значити найбільш привабливі для інвестування швидкості зростання прибутковостей й на їх підставі розраховувати мультиплікатори, корисні в аналізі інвестування в художні твори.

Біографії авторів

Borys Platonov, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, оцінювач

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор

Viktoriya Mazur, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

кандидат мистецтвознавства, докторант

Посилання

Автономов Ю. Взгляд на искусство через призму экономической теории (Спрос на рынке изобрази-тельного искусства) / Ю. Автономов // Неприкосновенный запас. – 2003.

Досси П. Продано! Искусство и деньги / П. Досси. – СПб.: Издательство К.Тублина, 2011. – 288 с. – (Лимбус Пресс, ООО).

Есипов В. С. Оценка бизнеса / В. С. Есипов, Г. А. Маховикова, В. В. Терехова. – СПб.: Питер, 2008. –

С. 1014-1022.

Оценочные мультипликаторы в оценке бизнеса [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://vamocenka.ru/ocenochnye-multiplikatory-v-ocenke-biznesa/05.06.2017.

Платонов Б. О. Аналіз прибутковості творів мистецтва / Платонов Б. О. // Вісник Національної ака-демії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2017. – № 1. – С.86–90

Платонов Б.О. Огляд ринків й прогнозування оціночної вартості художніх творів (Частина І – світові ринки) /Платонов Б.О., Мазур В.П. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2017. – № 4. – С.106–113.

Руководство по инвестированию на рынке предметов искусства / [С. Скатерщиков, В. Кориневский, О. Яковенко та ін.]. – М: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 224 с.

Самые дорогие картины русских художников [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://artinvestment.ru/invest/rating/20080411_top12rus.html#a7.

Тарасова Д. Шесть самых успешных украинских художников, которых стоит знать [Електронний ре-

сурс] / Тарасова Д. – Режим доступу: http://ru.espreso.tv/article/2016/12/08/6_samykh_uspeshnykh_ukraynskyk.

Топ 13 найдорожчих аукціонних продажів українського сучасного мистецтва 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://artslooker.com/top-12-naydorozhchih-auktsionnih-prodazhiv-ukrayinskogo.

Хук Ф. Завтрак у Sotheby’s: Мир искусства от А до Я / Филип Хук; пер. С англ. В.Ахтырской. – СПб.: Азбука, Азбука-Артикус, 2015. – 416 с.:ил.

10 самых дорогих украинских художников 1945-1989 годов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://photo-tochka.livejournal.com/545542.html.

Artprice [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report.

Pearce Susan M. On collecting : аn investigation into Collecting in the European Tradition / Pearce Susan M. – London – New–York – Routledge, 1995. – 440 с.

Robert Cumming. Art. / Robert Cumming. – London, New York, Munich, Melbourne, and Delhi, 2005. – 512 с.

Avtonomov Yu. (2003). A look at art through the prism of economic theory (Demand in the fine art market). Neprykosnovennyi zapas, 3. [in Russian]

Dossi P. (2011). Hype! Kunst und geld. (Trans.). SPb.: Lymbus Press [in Russian]

Esypov V. & Makhovykova H. & Terekhova V. (2008) . Otsenka byznesa . SPb.: Pyter, 1014-1022. [in Russian]

Otsenochnыe multyplykatory v otsenke byznesa. (2017). Retrieved from: http://vamocenka.ru/ocenochnye-multiplikatory-v-ocenke-biznesa/05.06.2017.[in Russian]

Platonov B. (2017). Fine art profitability analysis. National Academy of Menagerial staff of culture end Art Herald. K.: Milenium, 1, 86 –90. Retrieved from https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/ Visnyk_NAKKKiM/ Visnyk_1_2017.pdf [in Ukrainian].

Platonov B. & Mazur V. (2017). Review of markets and forecasting of the estimated value of works of art (Part I – world markets). National Academy of Menagerial staff of culture end Art Herald. K.: Milenium, 4, 106 – 113. Retrieved from https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Visnyk_NAKKKiM/Visnyk_4_17.pdf/ [in Ukrainian].

Skatershchykov S. & Korynevskyi V. & Yakovenko O. (2006). Guide to investing in the art market. M: Alpyna Byznes Buks [in Russian]

The most expensive paintings of Russian artists. (2017). Retrieved from: https://artinvestment.ru/invest/ rating/20080411_top12rus.html#a7, 03.04.2017 [in Russian]

Tarasova D. (2016). Six of the most successful Ukrainian artists worth knowing about. Retrieved from: http://ru.espreso.tv/article/2016/12/08/6_samykh_uspeshnykh_ukraynskykh_khudozhnykov_kotorykh_stoyt_znat, 08.12.2016 [in Russian]

Top13 of the roadside auction sales in the Ukrainian contemporary art 2016. (2016). Retrieved from: http://artslooker.com/top-12-naydorozhchih-auktsionnih-prodazhiv-ukrayinskogo-suchasnogo-mistetstva-2016-roku/ 03.04.2017. [in Ukrainian]

Philip Hook. (2015). Breakfast at Sotheby’s An A-Z of the Art World. (V. Akhtyrskaia, Trans.). SPb.: Azbuka

[in Russian]

The 10 most expensive Ukrainian artists of 1945-1989. (2017). Retrieved from: http://www.photo-tochka.livejournal.com/545542.html. [in Russian]

Artprice. (2016). Retrieved from: http://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2016/2015-2016-synopsis 03.02.2016

Pearce Susan M. (1995). On collecting : аn investigation into Collecting in the European Tradition. London, New York, Routledge. (The Collecting Cultures Series).

Robert Cumming. (2005). Art. London, New York, Munich, Melbourne, and Delhi

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство