ТАНЦТЕАТР У МЕЖАХ ТРАДИЦІЙ ЕКСПРЕСІОНІСТСЬКОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

  • Olga Boyko Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160184

Ключові слова:

танець, танцтеатр, хореографічне мистецтво, експресіонізм, П. Бауш

Анотація

Мета статті на основі врахування трансформації культурно-історичних і мистецько-світоглядних чинників проаналізувати основні мистецькі засади становлення театрів танцю, зокрема у межах експресіоністського хореографі-чного мистецтва та з урахуванням творчих пошуків П. Бауш. Методологія дослідження полягає у застосуванні мистец-твознавчого, культурологічного та біографічного підходів для аналізу теоретично-мистецького та практичного підґрунтя творчості провідного німецького хореографа П. Бауш та її ролі у становленні сучасних напрямів хореографічного мис-тецтва. Наукова новизна полягає у концептуалізації уявлень про основні естетико-теоретичні аспекти формування та ціннісно-мистецькі здобутки хореографічного мистецтва 70-х років ХХ століття на прикладі творчих пошуків П. Бауш, які визначили становлення танцтеатрів та їх актуальність для сучасної хореографії, зокрема у руслі посилення інтересу до танцювального мистецтва. Висновки. П. Бауш є засновником нового театрально-танцювального напряму – танцтеат-ру. Акцентуючи увагу на внутрішньосуб’єктивному аспекті людського життя, застосовуючи трагічно-неестетичні форми його хореографічного втілення на сцені, що характерно для німецького експресіоністського танцю, вона створила нову театрально-пластичну мову, яка почасти відійшла від традицій німецької хореографії першої половини ХХ століття. Ідеї П. Бауш та їх практичне втілення стали основою формування нових підходів не лише до хореографічного мистецтва, а й до театрального.

Біографія автора

Olga Boyko, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат мистецтвознавства, доцент, заступник декана факультету хореографічного мистецтва

Посилання

Бойко О. С. Танець-театр у сучасному європейському музично-хореографічному мистецтві. Культура і сучасність. 2017. Вип. 2.

Бурнаев А. Теоретические основы формирования жанров в хореографическом искусстве. Известия Самарского научного центра РАН. 2011. №2(3). С. 723-726.

Дэвид Боуи. URL: http://ru.knowledgr.com/01269978/%D0%9F%D0%B8%D0.

Кисеева Е. В. "Kontakthoff" П. Бауш: социальный проект или высокое искусство? URL: http://sias.ru/publications/magazines/kultura/2012-3/istoriya-i-sovremennost/511.html#3p.

Клява А. "Kontakthof" Пины Бауш – размышление о жизни // Livejournal. URL: http://Aklyon.Livejournal.Com/

Html.

Курюмова Н. В. Современный танец в культуре ХХ столетия: смена моделей телесности: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. культурологии. НОУ ВПО Гуманитар. университет. Екатеринбург, 2011. 18 с.

Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000. 347 с.

Погребняк М. М. Танець "Модерн" ХХ ст.: витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи,

еволюція: моногр. Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. 312 с. : іл.

Печеранський І.П., Базела Д. Д. Вступ до філософії танцю: монографія. К.: КНУКіМ, 2017. С. 86.

Чепалов О. Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст. : монографія. Харьков : ХДАК, 2007. 343 с.

Черкашина-Губаренко М. Режисер-постановник та автор-інтерпретатор у сучасному балетному теа-трі. Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Вип. 11. С. 17-23.

Чілікіна Н. Сучасні аспекти філософії тілесності як ключ до мови тіла.Вісник Львівського університе-ту. Серія мистецтвознавство. 2013. Вип. 12. С. 234-241.

Щербаков В. В. Мистецтво балету у постмодерністському дискурсі. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2013. Вип. 31. С. 320-327.

Pina Bausch. German choreographer whose bleak vision changed the face of European dance. URL: https://www.theguardian.com/stage/2009/jul/01/pina.

Boyko, O. S. (2017). Dance Theater in contemporary European musical and choreographic art. Culture and modernity, 2 [in Ukrainian].

Burnayev, A. (2011). Theoretical foundations of the formation of genres in choreographic art. Izvestiya Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 2 (3), 723-726. [in Russian].

David Bowie. URL: http://www.knowledgr.com/01269978/%D0%9F%D0%B8%D0 [in Russian].

Kiseeva, E.V. "Kontakthoff" P. Bausch: a social project or a high art? URL: http://sias.ru/publications/ magazines/kultura/2012-3/istoriya-i-sovremennost/511.html#3p [in Russian].

Klyava, A. Kontakthof Pina Bausch – Thinking of Life // Livejournal. URL: http://Aklyon.Livejournal.Com/ 200953.Html. [in Russian].

Kuryumova, N.V. (2011). Modern dance in the culture of the ХХth century: the change of models of corporeality: author's abstract. diss for obtaining a scientific degree Cand. culturology LEU HBO Humanist. university Yekaterinburg [in Russian].

Mankovskaya, N. (2000). Aesthetics of postmodernism. SPb .: Aleteya [in Russian].

Pogrebnyak, M. (2015). Dance "Modern" of the twentieth century: origins, style typology, panorama of historical movement, evolution: monogr. Poltava: PNPU them. V.G. Korolenko [in Ukrainian].

Pecheransky, I.P., Basel, D.D. (2017). Introduction to the philosophy of dance: a monograph. K .: KNUKiM [in Ukrainian].

Chepalov, O. (2007). Choreographic Theater of Western Europe of the twentieth century. : monograph.

Kharkiv: KhDAK [in Ukrainian].

Cherkashina-Gubarenko, M. Production director and author-interpreter at the contemporary ballet theater. The journal of the National Music Academy of Ukraine named after. P. I. Tchaikovsky, 11, 17-23. [in Ukrainian].

Chilikina, N. (2013). Modern aspects of the philosophy of corporeality as the key to the language of the body.Visnyk of Lviv University. Series of art studies, 12, 234-241. [in Ukrainian].

Shcherbakov, V.V. (2013). Art of ballet in postmodern discourse. Actual problems of history, theory and practice of artistic culture, 31, 320-327 [in Ukrainian].

Pina Bausch. German choreographer whose bleak vision changed the face of European dance. URL: https://www.theguardian.com/stage/2009/jul/01/pina [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство