УКРАЇНСЬКИЙ КАНТ ЯК ЖАНР "ТРЕТЬОГО ПЛАСТА": ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Автор(и)

  • Larysa Vasylieva Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160189

Ключові слова:

український кант, жанр, "третій пласт", Європа.

Анотація

Мета статті дослідження особливостей українського канту в загальноєвропейському історичному кон-тексті розвитку музичних жанрів "третього пласта". Методологія дослідження спирається на культурологічний підхід із застосуванням історико-логічного та компаративного методів, що дає змогу розкрити та піддати аналізу український кант на тлі різних жанрів "третього пласта", поширених одночасно з ним у Західній Європі. Наукова новизна полягає у здійсненні порівняння жанрових та музично-стилістичних особливостей пісенних жанрів західно-європейського "третього пласта" й українського канта та у дослідженні напрямів розвитку окремих жанрів "третього пласта" в Західній Європі та канту в Україні 16-18 ст. Висновки. Український кант є частиною процесу загальної секуляризації культури Європи, який зумовив формування музичних жанрів " третього пласта". Одним із проявів його стало поширення світської пісенної творчості із Заходу на Схід від Іспанії до Росії протягом ХІІІ-XVIII століть. Український кант має значну кількість спільних рис у змісті, структурі, засобах виразності, складі виконавців із різ-ними пісенними жанрами "третього пласта ". Відмінність полягає у низхідному напрямі його поширення в східноєв-ропейській музичній культурі на відміну від висхідного в західноєвропейській.

Біографія автора

Larysa Vasylieva, Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва

Посилання

Arkhymovych, L. et al. (1964). Essays on the history of Ukrainian music. Part 1. K: "Art" [in Ukrainian].

Burke, P. (2001). Popular culture in early modern Europe. Trans. Kyiv: UCCD [in Ukrainian].

Gruber, R.I. (1965). The Universal History of Music. Part 1. Moscow: Music [in Russian].

Levaseva O. (Eds.). (1972). History of Russian music. Vol. 1: From the earliest times to the middle of the XIX century. Moscow: Music [in Russian].

Gordiychuk, M.M. (Eds.). (1989). History of Ukrainian music. Vol.1. From ancient times to the middle of the nineteenth century. – Kyiv: Scientific Opinion [in Ukrainian].

Shreer-Tkachenko, A.Y. (Eds.). (1981). History of Ukrainian music. Moscow: Music [in Russian].

Keldysh, Yu. (1978). Essays and studies on the history of Russian music. Moscow: Publishing House "Soviet Composer" [in Russian].

Konin, V.J. (1994). Third layer: New mass genres in the music of the twentieth century. Moscow: Music [in Russian].

Livanova, T. (1952). Russian musical culture of the 18th century in its relations with literature, theater and everyday life. Vol.1. Moscow: Music [in Russian].

Medvedik, Y. (2006). Ukrainian spiritual song of the XVII-XVIII centuries. Lviv: UCU [in Ukrainian].

Peretz, V.N. (1907). New data for the history of ancient Ukrainian lyrics. St. Petersburg [in Russian].

Peretz, V.N. (1903). Essays on ancient Ukrainian lyrics. St. Petersburg [in Russian].

Boyko, V.G.., & Omelchenko, A.Ph. (Eds.). (1978). Songs of Literary Origin. Kyiv: Publishing House "Naukova Dumka" [in Ukrainian].

Ivchenko, L.V. (Eds.). (1990). Ukrainian kant of XVII-XVIII centuries. Kyiv [in Ukrainian].

Yatsenko, L. (Eds.). (1961). Ukrainian folk romances. Kyiv: Publishing House of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR [in Ukrainian].

Franko, I. (1983). Spiritual and Church Poetry in the East and in the West. Introduction to the studios of the "Theologian". Kyiv: Science Thought [in Ukrainian].

Kholopova, V.N. (1999). Forms of musical works. Spb.: Publishing house "Lan" [in Russian].

Retrieved from www.russianplanet.ru/filolog/trubadur/.

Архимович Л., Каришева Т., Шеффер Т., Шреєр-Ткаченко О. Нариси з історії української музики. Ч. І. К.: Мистецтво, 1964. 309с.

Берк П. Популярна культура в ранньомодерній Європі. пер.з англійської. К.: УЦКД, 2001. 376с.

Грубер Р.И. Всеобщая история музыки. Ч.1. Москва: Музыка, 1965. 484 с.: нот. ил.

История русской музики в 10 т. / Моск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского, Ин-т истории искусств / Ред-кол. О. Левашева (голова) та ін. – Т. 1: От древнейших времен до середины XIX века. Москва: Музыка, 1972. 595 с.

Iсторія української музики. В 6т. /АН УРСР. Ін-т мист-ва, фольк. та етногр. ім.М.Т.Рильського / Редкол.: М.М.Гордійчук (голова) та ін. Т.1: Від найдавніших часів до середини ХІХ століття. Київ: Наукова думка, 1989. 448с.

История украинской музыки: Учеб. пособие / Составление и редакция А.Я.Шреер-Ткаченко. М.: Му-

зыка, 1981. 271 с., нот.

Келдыш Ю. Очерки и исследования по истории русской музыки. // Вступ. статья О.Левашевой. Мос-

ква: Издательство “Советский композитор”, 1978. 512 с.

Конен В.Дж. Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке ХХ века. М.: Музыка, 1994. 160с.

Ливанова Т. Русская музыкальная культура 18 века в ее связях с литературой, театром и бытом.Т.1. М., 1952. 535c.

Медведик Ю. Українська духовна пісня XVII-XVIII ст. Львів: Вид-во УКУ, 2006. 324 с. + 17 іл.

Перетц В.Н. Новые данные для истории старинной украинской лирики. СПб., 1907. 41с.

Перетц В.Н. Очерки старинной украинской лирики. СПб., 1903. 57с.

Пісні літературного походження / Упорядники: В.Г.Бойко, А.Ф.Омельченко. Київ: Видавництво “Нау-

кова думка”, 1978. 495с.

Український кант XVII-XVIII ст. / Упор. та вступ. стаття Л.В.Івченко. Ред. текстів В.І.Крекотеня. К.,

199с.

Українські народні романси / Упорядник, передмова, примітки Л.Яценка. Київ: Видавництво Академії наук УРСР, 1961. 412с.

Франко І. Духовна і церковна поезія на Сході і на Заході. Вступ до студій над “Богогласником” /Франко І. Зібрання творів у 50 томах. К. : Наук. думка, 1983. Т. 39. С. 129-143.

Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. Уч. пособ. Серия “Учебники для вузов. Специа-льная литература”. СПб.: Лань, 1999. 496с.

Електронний ресурс: www.russianplanet.ru/filolog/trubadur.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство