Танцювальний жанровий синтез в опері "Дон Жуан" В.-А. Моцарта

Автор(и)

  • Tetiana Kaznacheieva Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160341

Ключові слова:

танець, опера, танцювальний жанровий синтез, велика танцювальна форма, мала тан-цювальна форма, менует, лендлер, контрданс

Анотація

Мета роботи. Дослідження пов'язане з розглядом втілення поняття танцювального жанрового синтезу в контексті опери "Дон Жуан" В.-А. Моцарта, створеної в кінці XVIII століття. Вплив різних танцювальних жанрів на формування музичної та сценічної драматургії аналізується на прикладі ще одного шедевра В.-А. Моцарта – опе-ри "Весілля Фігаро", що відноситься до цього ж періоду творчості композитора. Методологічна основа дослі-дження полягає в застосуванні історичного, жанрово-стильового і структурно-текстологічного підходів. Наукова новизна роботи полягає в обґрунтуванні введення поняття танцювального жанрового синтезу, що сприяє ство-ренню цілісної предметно-методологічної основи аналізу особливостей втілення танцювального мистецтва в опе-рному жанрі. Висновки. Танцювальний жанровий синтез є втіленням органічного поєднання і різнорівневого вза-ємозв'язку різних танцювальних жанрів у художньому творі. Поєднання компонентів різних танцювальних жанрів, їх одночасне об'єднання призводить до створення нового, досить складного синтезованого цілого.

Біографія автора

Tetiana Kaznacheieva, Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової

кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано

Посилання

Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. Учебник: в 3 ч. / А. Д. Алексеев. – [2-е изд. , доп.].– М.: Музыка, 1988. – Ч. 1 и 2. – 415 с.

Бородавкин C. А. Роль, значение и стилевые особенности оперного оркестра В. А. Моцарта / С. А. Бородавкин // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник : [зб. наук. праць / Одес. нац. муз. академія ім. А. В. Нежданової ; ред. кол. : О. В. Сокол (гол. ред.), О. І. Самойленко (заст. гол. ред.), О. М. Маркова та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2012. – Вип. 15. – С. 213–222.

Моцарт В. А. Дон Жуан или наказанный распутник. Опера: Клавир. – М.: Музыка, 1983. – 382 с.

Моцарт В. А. Свадьба Фигаро. Опера: Клавир. – М.: Музгиз, 1956. – 356 с.

Протопопов Вл. История полифонии / Вл. Протопопов. – М.: Музыка, 1985. – Вып. 3: Западноевро-пейская музыка XVII – первой четверти XIX в. – 494 с.

Регрут В. И. Принципы ансамблевости в хоровых и ансамблевых сценах в операх В. А. Моцарта / В. И. Регрут // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник : [зб. наук. праць / Одес. нац. муз. академія ім. А. В. Нежданової ; ред. кол. : О. В. Сокол (гол. ред.), О. І. Самойленко (заст. гол. ред.), О. М. Маркова та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2013. – Вип. 17. – С. 129–138.

Рубаха Е. А. Контрданс. Его особенности, истоки и воздействие на музыку венских классиков / Е. А. Рубаха // Музыка и хореография современного балета. – Сост. Ю. Розанова и Р. Косачева. – М.: Музыка, 1982 – Вып. 4. – С. 36–56.

Чигарева Е. И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени: Художественная индивидуаль-ность. Семантика / Е. И. Чигарева. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 280 с.

Mozart W. A. Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni / Vorgelegt von Wolfgang Plath und Wolfgang Rehm // W. A. Mozart. Bühnenwerke: Serie II Werkgruppe 5 Band 17. – Bärenreiter Kassel Basel Paris London New York, 1968. – 527 p.

Alekseev A. D. (1988). The history of piano art. (Vols. 1, 2) Moscow: Muzyika [in Russian].

Borodavkin C. A. (2012). The role, significance and stylistic peculiarities of the opera orchestra of W. A. Mozart. O. V. Sokol (Eds.), Music art and culture (issue 15), (pp. 213-222). Odessa: Astroprint [in Russian].

Mozart W. A. (1983). Don Juan or the libertine punished. Opera: Clavier. Moscow: Muzyika [in Russian].

Mozart W. A. (1956). The Marriage of Figaro. Opera: Clavier. Moscow: Muzgiz [in Russian].

Protopopov Vl. (1985). The history of polyphony. Vol. 3: Western European music XVII – the first quarter of the XIX century. Moscow: Muzyika [in Russian].

Regrut V. I. (2013). The principles of the ensemble in the choral and ensemble scenes in operas by W. A. Mozart. O. V. Sokol (Eds.), Music art and culture (issue 17), (pp. 129-138). Odessa: Astroprint [in Russian].

Rubaha E. A. (1982). Contredance. Its features, origins and impact on the music of Viennese classics. Music and choreography of contemporary ballet (issue 4), (pp. 36-56). Moscow: Muzyika [in Russian].

Chigareva E. I. (2000). Mozart's operas in the context of the culture of his time: Artistic individuality. Semantics. Moscow: Editorial URSS [in Russian].

Mozart W. A. (1968). Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni / Vorgelegt von Wolfgang Plath und Wolfgang Rehm // W. A. Mozart. Bühnenwerke: Serie II Werkgruppe 5 Band 17. – Bärenreiter Kassel Basel Paris London New York. [in German].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство