Особливості програмної музики Йосипа Ельгісера (на прикладі фортепіанної творчості)

Автор(и)

  • Yuliya Kapliyenko-Iliuk Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160343

Ключові слова:

програмна музика, фортепіанна творчість, композитори Буковини, програмна мініатюра, музичні портрети, Й. Ельгісер.

Анотація

Мета статті виявлення особливостей програмної музики у комплексному дослідженні фортепіанної творчості одного з буковинських композиторів сучасності Йосипа Ельгісера. Методологія. Застосовано методи історико-культурологічного, теоретичного та жанрово-стильового аналізу, що дало змогу визначити основні риси програмності фортепіанної творчості композитора. Наукова новизна полягає у дослідженні процесу розвитку професійного музичного мистецтва Буковини ; у виявленні рис творчого мислення композиторів краю; у з’ясуванні засад фортепіанної музики регіону; в аналізі програмної музики Й. Ельгісера, творчість якого недостатньо дослі-джена в сучасному музикознавстві. Висновки. Творчість Йосипа Ельгісера досить різноманітна та багатогранна. Найкраще та найбільш цінне було ним створено для фортепіано. Саме в музиці для цього інструмента розкрився його талант і майстерність. В жанрах фортепіанної музики, які майже в повній мірі представлені в творчості Ельгі-сера, проявилися риси творчого стилю митця. Більшість творчого доробку Ельгісера – програмна музика, яка від-різняється автобіографічністю. У творах з програмними назвами композитор розкриває важливі події свого життя, враження від подорожей, зустрічей, концертів. Складова програмного мислення Ельгісера – портретна тематика, пов’язана з іменами музикантів, поетів, діячів мистецтва сучасності та минулого. Широке коло образів, їх часта "калейдоскопічна" зміна позначилися на мініатюрності формотворення. Спираючись на традиційні музичні струк-тури, Ельгісер створює невеликі музичні зарисовки, в яких яскраво проявився індивідуальний стиль мислення композитора.

Біографія автора

Yuliya Kapliyenko-Iliuk, Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової

кандидат мистецтвознавства, доцент, докторант

Посилання

Гегель Г. Сочинения: в 6 т. Москва: Соцэкгиз, 1938. Т. 14. 494 с.

Демочко К. Мистецька Буковина: нариси з минулого. Чернівці: Книги ХХІ, 2008. 336 с.

Демочко К. Музична Буковина: сторінки історії. Київ: Музична Україна, 1990. 136 с.

Ісак А. Лицар музики: Штрихи до портрета заслуженого діяча мистецтв України, володаря Золотої медалі ЮНЕСКО та звання "Золоте ім’я світової культури" Йосипа Мойсейовича Ельгісера. Чернівці: Зелена Буковина, 2007. 134 с.

Кобяцкая И. Фортепианный цикл в творчестве Иосифа Ельгисера: дипломная работа. Одесса, 2007. 143 с.

Кушніренко А.М., Залуцький О.В., Вишпінська Я.М. Історія музичної культури й освіти Буковини: на-вч. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. 376 с.

Лист Ф. Берлиоз и его симфония "Гарольд" Ф. Лист. Избранные статьи / предисловие и общая ред. Я. Мильштейна. Москва: Государственное музыкальное издательство, 1959. С. 270–349.

Музыкальная литература зарубежных стран: в 6 т. / под ред. Б. Левика. 3-е изд. Москва: Музыка, 1975. Т. 5. 392 с.

Яроциньский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм / пер. с польского С. Попкова. Москва: Про-

гресс, 1978. 232 с.

Gegel G. (1938). Compositions. (Vol.14). Moscow: Sotsekgiz [in Russian].

Demochko K. (2008). Art Bukovina: essays from the past. Chernіvtsі: Knigi XXI [in Ukrainian].

Demochko K. (1990). Musical Bukovina: history pages. Kyiv: Muzichna Ukraina [in Ukrainian].

Іsak A. (2007). Knight of music: Strokes to the portrait of the Honored Art Worker of Ukraine, the holder of the UNESCO Gold Medal and the title "The Golden Name of World Culture" by Joseph Elgiser. Chernіvtsі: Zelena Bukovina [in Ukrainian].

Kobyatskaya I. (2007). Piano cycle in the works of Joseph Elgiser. Graduate work. Odessa [in Ukrainian].

Kushnirenko A.M., Zalucjkyj O.V., Vyshpinsjka Ja.M. (2011). History of musical culture and education of Bukovina. Chernivci: Chernivecjkyj nac. un-t [in Ukrainian].

List F. (1959Berlioz and his symphony "Harold". Ya. Milshteyn (Eds), F. List. Selected articles, (pp. 270-349). Moscow: Gosudarstvennoe muzykalnoe izdatelstvo [in Russian].

Levik B. (Eds). (1975). Musical literature of foreign countries (Vol.5). Moscow: Muzyka [in Russian].

Yarotsinskiy S. (1978). Debussy, impressionism and symbolism (S. Popkov, Trans). Moscow: Progress [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство