ТОНАЛЬНИЙ ОБРАЗ МАСОВОГО ТЕАТРАЛІЗОВАНОГО ВИДОВИЩА В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ЗАГАЛЬНОСЦЕНІЧНОГО ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

Автор(и)

  • Nikolaj Kripchuk Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160346

Ключові слова:

масове театралізоване видовище, режисер, звукорежисер, режисерський задум, музич-ний матеріал, тональний образ, художній образ, музично-постановочні компетенції

Анотація

Метою статті є окреслення проблем та шляхів їх вирішення у звуковому оформленні масового театралі-зованого видовища у створенні тонального образу постановки. Методологія дослідження полягає в застосуванні музикознавчого, культурологічного, мистецтвознавчого, системно-структурного та компаративного методів, які дали змогу розглядати досліджуваний об’єкт як складову частину широкого простору видовищного мистецтва на сучасному етапі. Новизна роботи. У статті вперше досліджено процес звукового вирішення масового театралізо-ваного видовища, розглянуто особливості створення тонального образу постановки, охарактеризовано специфіку локалізації звукового центру та специфіку комплексної системи звукопідсилення, акцентовано увагу на музично-постановочних компетенціях режисера. Висновок. У створенні сучасних масових театралізованих видовищ вті-лення режисерського задуму суттєво залежить від загальної концепції музичного вирішення постановки. Сучас-ний режисер, враховуючи діалектичний зв’язок розвитку мистецтва і культури, наукового-технічного прогресу в контексті технічних засобів виразності, повинен володіти музично-постановочними компетенціями, що є основним фактором у створенні тонального образу масового театралізованого видовища. Подібний ракурс вивчення дає змогу усвідомити цей процес як явище загальноестетичне.

Біографія автора

Nikolaj Kripchuk, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат мистецтвознавства, доцент

Посилання

Барышева Т. А. Психологическая структура креативности (опыт эмпирического исследования) / Т. А. Барышева // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. – СПб., 2012. – № 145. – С. 54–64.

Горюнова И. Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных представлений : ле-кции и сценарии / И. Э. Горюнова. – СПб. : Композитор * Санкт-Петербург, 2009. – 208 с.

Гриценко В. С. Повертаючись до розмови про художній образ : стаття друга / В. С. Гриценко // Гума-нітарний часопис : зб. наук. праць. – Х. : ХАІ , 2013. – № 1. – С. 90 – 99.

Емельянов Е. Д. Звукофикация театров и концертных залов : учеб. для сред. спец. учеб. заведений / Е. Д. Емельянов. – М. : Искусство, 1989. – 266 с.

Козюренко Ю. И. Музыкальное оформление спектакля : метод. пособие / Ю. Козюренко. – М. : Ис-

кусство, 1986. – 127 с.

Кужельний О. П. Основи режисури театралізованих видовищ і свят : навч. посіб. / О. П. Кужельний. – К. : НАКККіМ, 2012. – 140 с.

Логвінова О. О. Тенденції трансформації театралізованих жанрів та форм сучасної видовищної культури / О. О. Логвінова // Вісник Харківської державної академії мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. – 2014. – № 7. – С. 87–91.

Таршис Н. А. Музыка драматического спектакля / Н. А. Таршис. – СПб. : СПбГАТИ, 2010. – 163 с.

Черняк Ю. М. Режиссура праздников и зрелищ : учеб. пособие / Ю. М. Черняк. – Минск : ТеатраСис-

темс, 2004. – 224 с.

Шарварко Б. Г. Режисура театралізованого масового дійства : навч.- метод. посібник / Б. Г. Шарварко. – К. : ДАКККіМ, 2004. – 123 с.

Шароев И. Режиссура эстрады и массовых представления /

И. Шароев. – М. : ГИТИС, 2014. – 342 с.

Шевцова А. М. Музыкально-постановочные компетенции режиссеров театрализованных представ-лений и праздников [Электронный ресурс] / Шевцова Анна Михайловна // Педагогика искусства : электрон. науч. журн. – 2010. – № 3. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/electronic-journal/muzykalno-postanovochnye-kompetencii-rezhisserov-teatralizovannyh-predstavleniy-i.

Barysheva T. A., (2017). Psychological structure of creativity (experience of the empiric investigation). (p.p. 54-64) SPb: Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni A. I. Gertsena № 145 [in Russian].

Goryunova I. E. (2009) Directing of mass events and music performances: lections and scenarios. SPb: Kompozitor [in Russian].

Gritsenko V. S. (2013) Talking about creative image: second article (p.p. 90-99) Kharkív. : KHAÍ [in Ukrainian].

Yemel'yanov Ye. D. Sound-engineering in theatres and concert halls (1989) M.: Iskusstvo [in Russian].

Kozyurenko YU. I. (1986) Musical framing of the performance. M.: Iskusstvo [in Russian].

Kuzhel'niy O. P. (2012) Basics of directing theatrical perfomances and holidays. K. : NAKKKíM [in Ukrainian].

Logvínova O. O. (2014) Tendencies of transformation of theatrical genres and forms of modern performance culture (p.p. 87-91) Mistetstvoznavstvo. Arkhítektura № 7 [in Ukrainian].

Tarshis N. A. (2010) Music of dramatic performance SPb.: SPbGATI, [in Russian].

Chernyak YU. M. (2004) Directing of holidays and events. Minsk : TeatraSistems [in Russian].

Sharvarko B. G. (2004) Directing of theatrical mass performance. K.: DAKKKíM. [in Ukrainian].

Sharoyev I. (2014) Stage directing and mass perfomances. M.: GITIS [in Russian].

Shevtsova A. M. (2010) Musical-performance competencies of directors of holidays and events. Pedagogika iskusstva № 3 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство