ПОЕТИКА "УНДИНИ" Е.-Т.-А. ГОФМАНА В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ

Автор(и)

  • Anzhelika Tatarnikova Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160495

Ключові слова:

німецька національна ідея, романтизм бідермаєр, німецька опера, "Ундина" Е.-Т.-А. Гофмана.

Анотація

Мета роботи виявлення жанрово-стильової специфіки "Ундини" Е.-Т.-А. Гофмана в контексті духовно-смислових аспектів німецької національної ідеї. Методологія спирається на інтонаційну концепцію музики в ракурсі інтонаційно-стилістичного , етимологічного аналізу, успадкованого від Б. Асаф’єва та його послідовників, а також на міждисциплінарний та історико-культурологічний підходи. Останні дають змогу виявити духовно-смислову та стильову специфіку музичного театру Е.- Т.-А. Гофмана і його сучасників та виділити її із загальноєвропейського культурного ареалу першої половини XIX ст. Наукова новизна полягає в розширенні уявлень про поетику музич-ного театру Е. Т. А. Гофмана, зокрема в опері "Ундина", що є одним з показових зразків німецької опери вказано-го періоду, водночас демонструє глибинний зв’язок з духовною ґенезою національної ідеї Німеччини. Висновки. Процеси формування німецької національної ідеї та шляхи її історичної еволюції демонструють тісний зв’язок з духовними цінностями німецької нації, зокрема з шануванням німецької мови, національної міфології, культури, доповнених комплексом архетипів Дому, Сім’ї, Порядку (Ordnung), що визначали сутність "німецького духу" (der Teusche Geist). Останній отримав найбільше вираження у стильових пошуках німецької культури першої полови-ни XIX ст. та її музичного театру, зокрема в жанрово-стильовій специфіці "Ундини" Е.-Т.-А. Гофмана. Ідеї зістав-лення реального та фантастичного світів, мотиви розчарування і усвідомлення морально-етичної недосконалості людського світу, що виявляють романтичні якості, сусідують у ньому з типологією німецького бідермаєра. Остан-ня виявляється в інтонаційній однорідності музичної мови опери, що об’єднує реальний та фантастичний світи, а також в принциповому уникненні драматичних сцен, які є вузловими моментами літературного першоджерела опери (повість Фуке ). Суттєвими є також роль морально-дидактичного чинника, захист німецьких патріархально-сімейних цінностей, що надають "Ундині" Е.-Т.-А. Гофмана рис "повчальної історії" з "німецької старовини". Така стильова якість зумовлює специфіку інтонаційної мови опери, що сформувалася на перетині моцартівської стилі-стики та поетики прикладних жанрів (Lied, романс, балада тощо).

Біографія автора

Anzhelika Tatarnikova, Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри хорового диригування

Посилання

Антипова Н. А. Фантастическое в немецкой романтической опере: дисс. к. искуств. М., 2007. 182 с.

Аксючиц В. Миссия России. М.: Белый город, 2009. 624 с.

Белобратов А. В. История западноевропейской литературы XIX века. Германия. Австрия. Швейцария : Учеб. для вузов. М. : Высшая школа, 2003. 239 с.

Вебер К. М. Жизнь музыканта / Советская музыка. 1935. № 10. С. 82-88.

Галушко М. Вебер и немецкий романтизм / Советская музыка. 1987. № 7. С. 80-85.

Житомирский Д. В. Музыкальная эстетика Э. Т. А. Гофмана / Житомирский Д. В. Избранные статьи.

М.: Всесоюзное издательство "Советский композитор", 1981. С. 14-77.

Иванова Е. Р. Литература бидермейера в Германии XIX века.М. : Прометей МПГУ, 2007. 248 с.

Иоффе И.И. Мистерия и опера. Немецкое искусство XVI-XVIII вв. Избранное. Часть 2: Культура и стиль. М.: Говорящая Книга, 2010. С. 259-900.

Карельский А. В. Метаморфозы Орфея: Беседы по истории западных литератур. Вып. 3: Немецкий Орфей / Сост. А. Б. Ботникова, О. Б. Вайнштейн / М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2007. 608 с.

Лазарева А. В. Национальная мысль в Германии в эпоху Тридцатилетней войны: автореф. дисс. … к. и. наук. М., 2008. 26 с.

Лаптева И. В. Культурологическое прочтение Э. Т. А. Гофмана на рубеже ХХ – XXI вв.: Онтологизм фантастического: автореф. … д. философских наук : 24.00.01 – теория и история культуры. Саранск, 2008. 39 с.

Малинкович В.Д. Очерки духовной истории великих народов (русские и немцы). Х., 2010. 379 с.

Музыка Австрии и Германии XIX века. Книга первая / Ред. Т. Цытович. М.: Музыка, 1975. 512 с.

Муравська О. В. Східнохристиянська парадигма європейської культури і музика XVIII-XX століть: монографія. Одеса: Астропринт, 2017. –564 с.

Национальная идея в Западной Европе в Новое время. Очерки истории. М., 2005. 469 с.

Панкова Е. А. "Новoе средневековье" в эстетике немецкого романтизма / Вестник ВГУ. Серия: Фи-лология. Журналистика. 2005. № 2. С. 80-86.

Прощина Е. Г. Романтическая концепция мифа и ее отражение в малой прозе Фридриха де ла Мотт

Фуке: дисс. … канд. филологических наук. Нижний Новгород, 2004. 171 с.

Рогожин А. А. Проблема генезиса немецкого национального самосознания в контексте междунаро-дных отношений: история и современность / Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4:

История. 2011. № 1 (19). С. 98-103.

Фогель М. В. Роль национальной идеи в современном политическом развитии России и Германии: автореф. дисс. …. канд. политических наук . М., 2004. 32 с.

Чавчанидзе Д. Романтическая сказка Фуке / Ф. Фуке. Ундина. М.: Наука, 1990. С. 421-471.

Antipova, N. A. (2007). Fantastic in the German romantic opera. Candidate’s thesis. Moscow: Moskovskaya gosudarstvennaya konservatoriya im. P. I. Chaykovskogo [in Russian].

Aksyuchits, V. (2009). Mission of Russia. Moscow : Belyy gorod [in Russian].

Belobratov, A. V. (2003). History of Western European literature of the XIX century. Germany. Austria. Switzerland. Moscow : Vysshaya shkola [in Russian].

Weber, K. M. (1935). Life of a musician. Sovetskaya muzyka, 10, 82-88 [in Russian].

Galushko, M. (1987). Weber and German Romanticism. Sovetskaya muzyka, 7, 80-85 [in Russian].

Zhitomirsky, D. V. (1981). The musical aesthetics of E.T. A. Hoffmann. Moscow [in Russian].

Ivanova, E. R. (2007). Biedermeier literature in Germany of the XIX century. Moscow [in Russian].

Ioffe, I. I. (2010). Mystery and the Opera. German art of the XVI-XVIII centuries. Moscow [in Russian].

Karelsky, A. V. (2007). Metamorphoses of Orpheus: Conversations on the history of Western literatures. Issue. 3: German Orpheus. Moscow : Rossiyskiy gosudarstvennyy gumanitarnyy universitet [in Russian].

Lazareva, A. V. (2008). National thought in Germany in the era of the Thirty Years’ War. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow: Moskovskiy gosudarstvennyy universitet im. M. V. Lomonosova [in Russian].

Lapteva, I. V. (2008). Culturological reading of E. T. A. Hoffmann at the turn of the 20th – 21st centuries: Ontologism of the fantastic. Extended abstract of candidate’s thesis. Saransk: Mordovskiy gosudarstvennyy universitet im. N. P. Ogareva [in Russian].

Malinkovich, V. D. (2010). Essays on the spiritual history of great nations (Russians and Germans). Khar’kov: Folio [in Ukrainian].

Music of Austria and Germany of the XIX century (1975). Moscow: Muzyka [in Russian].

Muravs’ka, O. V. (2017). Eastern Christian paradigm of European culture and music of the XVIII-XX centuries. Odessa : Astroprint [in Ukrainian].

The national idea in Western Europe in the New times. Essays on history (2005). Moscow : IKD "Zertsalo-M"; Izdatel’skiy dom "Veche" [in Russian].

Pankova, E. A. (2005). New "Middle Ages" in the aesthetics of German Romanticism. Vestnik VGU. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika, 2, 80-86 [in Russian].

Proshina, E. G. (2004). Romantic concept of the myth and its reflection in the small prose of Friedrich de la Motte Fouquet. Candidate’s thesis. Nizhny Novgorod [in Russian].

Rogozhin, A. A. (2011). The problem of the genesis of German national self-consciousness in the context of international relations: history and modernity. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4: Istoriya, 1 (19), 98-103 [in Russian].

Fogel’, M. V. (2004). The role of the national idea in the contemporary political development of Russia and Germany. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow: Moskovskiy gosudarstvennyy universitet im. M. V. Lomonosova [in Russian].

Chavchanidze, D. (1990). Romantic Tale of Fouquet. F. Fuke. Undina, 421-471 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство