Високо-позиційний спів як проблема вокально-хорового академічного виконавства

Автор(и)

  • Natalia Hromchenko Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, Україна
  • Elena Zheltobryukhova Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160498

Ключові слова:

високо-позиційний спів, виконавське дихання, головне резонування, звукоутворення, співацький діапазон, регістр, артикуляція, вокально-хорове виконавство.

Анотація

Метою статті постає розкриття багатогранного значення високої співацької позиції в академічному вокально-хоровому мистецтві, а також у виявленні технологічно-проблемних аспектів високо-позиційного звуку та деяких шля-хів їх вирішення у співаків академічної манери виконавства. Методологія вивчення означеної проблематики базу-ється на використанні теоретичних та емпіричних методах дослідження. Автор використовує системно-комплексний метод, за допомогою якого здійснюється усвідомлення компонентів позиційно-високого співу як цілісного технологіч-ного явища професійного вокально-хорового мистецтва. Використовуються також методи аналізу і синтезу, які дають змогу виділити найбільш характерні риси високої позиції звуку та зосередитись на цілісності окресленої вокальної навички. Важливе значення має також використання методів спостереження та узагальнення. Наукова новизна дослідження формується у зверненні до процесу високо-позиційного співу як окремо виділеної проблеми академіч-ного вокально-хорового мистецтва. При цьому висока позиція звуку розглядається з точки зору технологічно-узагальнюючого, результативно-вирішального критерію роботи усього звукоутворюючого комплексу музиканта-співака. Підкреслюється найбільш важлива технологічна роль формування позиційно-високого звуку для різних ака-демічних голосів у високому та низькому регістрах. Висновки відтворюють якісно-магістральне значення високої позиції звуку в академічному вокально-хоровому виконавстві. Акцентується фундаментальна роль високопрофесій-ної роботи багатьох складових вокального звукоутворення (дихання, резонатори, атака) у досягненні позиційно вір-ного звучання. Відзначається, що саме якісно-високий тонус м’язової активності артикуляційно-звукового апарату, виконавського дихання утворює резонуючу основу в порожнині рота, глотки, задіє носові пазухи, лобовий та високо-черепний резонаторні частини, що й формує умови для так званого "близького" звуку.

Біографії авторів

Natalia Hromchenko, Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки

викладач кафедри "вокально-хорова майстерність та музикознавство"

Elena Zheltobryukhova, Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки

викладач кафедри "вокально-хорова майстерність та музикознавство"

Посилання

Дмитриев Л.Б. В классе профессора М.Э. Донец-Тессейр (о воспитании лёгких женских голосов) / Л.Б. Дмитриев. – М. : Музыка, 1974. – 64 с.

Коломоєць О.М. Хорознавство: навч. посібник О.М. Коломоєць. – К.: Либідь, 2001. – 168 с.

Никольская-Береговская К.Ф. Русская вокально-хоровая школа ІХ – ХХ веков / К.Ф. Никольская-Береговская. – М. : Языки русской культуры, 1998. – 192 с.

Сикур П.И. Церковное пение. Подготовка дирижеров и регентов к работе с хором / П.И. Сикур. – М. : Русский Хронографъ, 2012. – 496 с.

Сквирский С.И. Вокал и вокруг: педагогические наблюдения / С.И.Сквирский. – К. : Віпол, 2006. – 172 с.

Стасько Г.Є. Голос людини та вокальна робота з ним / Г.Є. Стасько, О.Д. Шуляр. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 336 с.

Стахевич О.Г. Основи вокальної педагогіки. Природно-наукові теорії сольного співу / О.Г. Стахевич. – Харків-Суми : ХДАК-СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2002. – 92 с.

Яковлева А.С. Формирование верхнего участка диапазона мужских голосов / А.С. Яковлева // Вопросы вокальной педагогики. – В. 7. – М. : Музыка, 1984. – С. 73–99.

Dmitriev, L.B. (1974). In the class of Professor M.E. Donetsk-Tesseyr (about the education of women's easy voices). Moskva: Muzyka [in Russian].

Kolomoyets', O.M. (2001). Choir cognition: learning cognition. Kyiv: Lybid' [in Ukrainian].

Nikol'skaja-Beregovskaja, K.F. (1998). Russian vocal choir school of the IX–XX centuries. Moskva: Jazyki russkoj kul'tury [in Russian].

Sikur, P.I. (2012). Church singing Preparation of conductors and reagents for work with chorus. Moskva: Russkij Hronograf [in Russian].

Skvirskij, S.I. (2006). Vocals and around: pedagogical observations. Kiev: Vіpol [in Russian].

Stas'ko, H.Y. & Shulyar, O.D. (2010). Human voice and vocal work with it. Ivano-Frankivs'k: Vydavnytstvo Prykarpats'koho natsional'noho universytetu im. V. Stefanyka [in Ukrainian].

Stahevych, O.G. (2002). Fundamentals of vocal pedagogy. Natural-scientific theories of solo singing. Kharkiv-Sumy`: XDAK-SumDPU im. A.S. Makarenka [in Ukrainian].

Jakovleva, A.S. (1984). Formation of the upper section of the range of male voices. Voprosy vokal'noj pedagogiki, 7, 73–99 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство