СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ХОРЕОГРАФІЇ

Автор(и)

  • Galina Ilina Київського національного університету культури і мистецтв, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160500

Ключові слова:

хореографія, концертмейстер, класичний танець, хореографічне мистецтво, музичний супровід, імпровізація.

Анотація

Мета статті з’ясування специфіки діяльності концертмейстера хореографії у вищому навчальному за-кладі. Методологія дослідження ґрунтується на теоретичних положеннях, в яких музично-виконавська діяльність розглядається як складний психофізіологічний процес, а також висновках практиків виконавського мистецтва, пов’язаних з творчістю акомпануючого типу, з використанням методів включеного спостереження за творчим процесом різних концертмейстерів, а також самоспостереження. Наукова новизна полягає в з’ясуванні специфі-ки діяльності концертмейстера у вищих навчальних закладах. Висновки. Зміст роботи концертмейстера визнача-ється змістом навчального плану і навчальної програми дисципліни, смисловим навантаженням кожного заняття. Професійний концертмейстер творить велике розмаїття настроїв, збагачує музичну тканину різноманітними гар-монічними і тембровими нюансами. Творчі задуми викладачів і студентів, індивідуальні шляхи їх реалізації мож-ливі за умови спільної роботи з концертмейстером хореографії.

Біографія автора

Galina Ilina, Київського національного університету культури і мистецтв

провідний концертмейстер кафедри сучасної і бальної хореографії

Посилання

Аккомпанемент как профессия и искусство (тексты лекций) / сост. С. В. Савари. – Харьков, 1993 – Вып. 1. – 62 с.

Базарова Н. П. Классический танец / Н. П. Базарова. – Санкт-Петербург : Изд-во "Лань", "Издатель-ство Планета музыки", 2009. – 192 с.

Балет : энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – Москва : Сов. энциклопедия, 1981. – 623 с.

Безуглая Г. А. Концертмейстер балета: Музыкальное сопровождение урока классического танца. Работа с репертуаром / Г. А. Безуглая. – Санкт-Петербург : Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой, 2005. – 260с.

Герц І. І. Інноваційні прийоми в опануванні дисципліною "Методика виконання класичного танцю / І. І. Герц // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. Вип. XXXVIII. – Київ Міленіум, 2017. – С. 77–86.

Молчанова Т. О. Мистецтво піаніста-концертмейстера у соціокультурному контексті сучасності / Т. О. Молчанова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – 2013. – Вип. 19(1). – С. 212–217.

Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога / Г. Г. Нейгауз. – 5-е изд. – Москва. Музыка, 1988. – 240 с.

Повзун Л. І. Ансамблева творчість піаніста-концертмейстера / Л. І. Повзун. – Одеса : "Фотосинтетика", 2009. – 106 с.

Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Н. Тарасов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд-во "Лань", 2005. – 496 с.

Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю / Л. Ю. Цвєткова. – Київ : Альтерпрес, 2013. – 324 с.

Чурпіта Т. М. Музичне оформлення уроку класичного танцю: метод. рек. / Т. М. Чурпіта. – Київ : КНУКіМ, 2001. – 12 с.

Savary, S. V. (ed.) (1993). Accompaniment as a profession and art (texts of lectures), num. 1. Kharkov [in Russian].

Bazarova, N. P. (2009). Classical Dance. St. Petersburg: Publishing house “Lan”, “Publishing house of the Planet of Music”[in Russian].

Grigorovich, Yu. N. (ed.) (1981). Ballet: encyclopedia. Moscow: Sov. encyclopedia [in Russian].

Bezuglaya, G. A. (2005). Concertmaster of the ballet: Musical accompaniment of classical dance lessons. Work with the repertoire. St. Petersburg: Academy of Russian Ballet. A. Ya. Vaganova [in Russian].

Hertz, I. I. (2017). "Innovative techniques in mastering discipline “Method of performing classical dance”". Current problems in the history, theory and practice of artistic culture, num. XXXVIII. Kyiv: Millennium, 77-86 [in Ukrainian].

Molchanova, T. O. (2013). "The art of a pianist-concertmaster in the sociocultural context of modernity". Ukrainian culture: the past, modern, ways of development, num. 19 (1). [in Ukrainian].

Neigauz, G. G. (1988). On the art of the piano game: Notes of the teacher. Moscow: Music [in Russian].

Povzun, L. I. (2009). Ensemble work of pianist-concertmaster. Odessa: "Photosynthetic" [in Ukrainian].

Tarasov, N. (2005). Classical dance. School of male performance. St. Petersburg: Publishing house "Lan" [in Russian].

Tsvetkova, L. Yu. (2013). Method of teaching classical dance. Kyiv: AlterPres [in Ukrainian].

Churpita, T. M. (2001). Musical design of the classical dance lesson. – Kyiv: KNUCiM [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство