ІМПРЕСІОНІСТСЬКО-СИМВОЛІСТСЬКІ СКЛАДОВІ СТИЛЬОВОГО НАПОВНЕННЯ ТВОРЧОСТІ В. БАРВІНСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ СОНАТИ DES-DUR) І М. КОЛЕССИ (НА ПРИКЛАДІ СОНАТИНИ)

Автор(и)

  • Tatyana Chaban Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160512

Ключові слова:

імпресіонізм, символізм, романтизм, стиль у музиці, неокласицизм, музичний жанр

Анотація

Мета роботи. Стаття присвячена виявленню стильових ознак імпресіонізму й символізму в творчості Василя Барвінського й Миколи Колесси. Методологія дослідження визначена інтонаційним підходом у руслі школи Б. Асафьєва в Україні. Використовуються методи стильового компаративу й музичної герменевтики, що дає змогу виявити в музикознавчому аналізі стильові зрізи, не відзначені раніше в характеристиці творчості зазначених авторів. Наукова новизна дослідження пов'язана з тим, що вперше в музикознавстві України виявлені у фортепіанних композиціях митців ознаки зв'язку з музичним модерном у вигляді використання засобів і виразних компонентів імпресіонізму й символізму. Висновки. Аналіз Сонати Барвінського і Сонатини Колесси показо-вий у виявленні вказаних стильових складових. В межах постмодернізму, стильові тяжіння якого мають неосимволістську спрямованість, вказані апеляції до імпресіонізму-символізму актуалізуються у слуховому сприйнятті композицій західноукраїнських майстрів, заохочуючи відповідні репертуарні вибори виконавців.

Біографія автора

Tatyana Chaban, Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової

здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії

Посилання

Гегель Г. "Дух свого времени" Der Geistseines Zeit. Інтернетресурс: "Дух свого времени" Der Geist-seines Zeit. https: // ru.wikipedia.org / wiki / Дух_времени

Горюхіна Н. Еволюція сонатної форми. / Н. Горюхіна. – К. : "Музична Україна", 1973. – 310 с.

Кальмучин-Дранчук Т. Фортепіанна творчість М. Колесси в контексті проблеми виконавської інтерпретації / Т. Кальмучин-Дранчук // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. –2005. – Вип. VІІІ. – С. 73-80.

Кассу Ж. Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка / Ж. Кассу, П. Брюнель, Ф. Клодон и др.; науч.ред и авт.послесл. В.М. Толмачев; пер. с фр. – Москва: Республика, 1999. – 412 с.

Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ – ХХ ст. / Л. Кияновська. –

Тернопіль: Астон, 2000. – 339 с.

Кияновська Л. Син століття – Микола Колесса / Л. Кияновська – Львів: ЛДМА ім. М. В. Лисенка., вид-

во НТШ, 2003. – 294 с.

Маркова Е. Проблемы музыкальной культурологии / Е. Маркова. – Одесса: Астропринт, 2012. – 164 с.

Муляр П. Стиль твору і виконавської інтерпретації в аспекті класичного та акласичного у фортепіанному мистецтві: автореф. канд. дис. / П. Муляр. – Одеса, ОНМА ім. А.В. Нежданової, 2009. – 17 с.

Хіль О.М. Тема дитинства-юнацтва як фактор жанрової типології фортепіанного концерту в вітчизняній інструментальній музиці XX століття : дис. кандидата мистецтвознавства / Хіль Олена Михайлівна. – Одеса: ОНМА ім. А.В. Нежданової, 2015. – 155 с.

Hehel H."The Spirit of Your Time" Der Geistseines Zeit. Internet resource: "The spirit of your time" Der Geistseines Zeit. Retrieved from // ru.wikipedia.org / wiki / Spiritoftheday

Horyukhina N. (1973). Evolution of the sonata form. Kyiv: "Muzychna Ukrayina" [in Ukrainian].

Kalmuchyn- Dranchuk, T. (2005). M. Kolessa’s pianoforte work in the context of performance explication problem. Bulletin of the Precarpathian University. Art studies, Vol. VІІІ, 73-80 [in Ukrainian].

Jean Cassou. (1999). Encyclopedia of Symbolism: Painting, Graphics and Sculpture. Lyteratura. Muzyka / Jean Cassou, Pierre Brunel, Francis Claudon. etal.; nauch.redetavt.poslesl. VM Tolmachev; per.sfr. – Moscov: Répub-lique.- 412 c, fig [in Russian].

Kyyanovska, L. (2000). Style evolution of Galician musical culture of the 19th – 20th centuries. Ternopil: As-ton [in Ukrainian].

Kyyanovska, L. (2003). Son of the century – Mykola Kolessa. Lviv: Lviv National Musical Academy named after. M. Lysenko., View of NTSh [in Ukrainian].

Markova, E. (2012). Problems of musical culturology. Odessa: Astroprint [in Ukrainian].

Muliar, P. (2009). The style of the work and performing interpretation in the aspect of classical and aclassical in piano art. Extended abstract of candidate`s thesis. Odessa: ONMA named after A.V. Nezhdanova [in Ukrainian].

Khil, O.M. (2015). The theme of childhood, youth as a genre factor of typology of pianoforte concert in do-mestic instrumental music of the 20th century: dis. PHD. Odesa: ONMA named after A.V. Nezhdanova [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство