Мистецтво гри на тромбоні у світлі сучасних українських наукових досліджень

Автор(и)

  • German Yushin Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, Україна
  • Yaroslav Potapov Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160516

Ключові слова:

дослідження, тромбон, аналіз, твір, академічне виконавство.

Анотація

Метою статті є аналіз та систематизація сучасних українських наукових праць, присвячених досліджен-ню гри на тромбоні у сфері духового академічного музично-виконавського мистецтва, а також визначення науко-во-пріоритетних, але ще не досліджуваних напрямів у царині тромбонного виконавства. Методологія дослі-дження базується на застосуванні методів аналізу і синтезу, які дають змогу виділити найбільш характерні риси наукових праць різних авторів та створити узагальнюючі характеристики дослідницьких векторів низки сучасних вчених. У статті використовуються також порівняльний та системний наукові методи, за допомогою яких зістав-ляються отриманні дані й робиться їх систематизація . Новизна статті визначається узагальненням сучасного українського наукового матеріалу щодо недостатньо досліджуваного напряму духової академічної музично-виконавської практики – мистецтва гри на тромбоні. Новим постає й відкриття не вивчених раніше ракурсів тром-бонного виконавства у вітчизняній науково-дослідницькій думці. Висновки. Найбільше наукове зацікавлення у вчених викликає концертно-сольне тромбонне виконавство. Меншою дослідницькою увагою позначена ансамб-лева творчість тромбоністів. Технологічні процеси гри на тромбоні, а також функціональна специфіка ключових художньо-виразових можливостей тромбона порушуються у найменшому ступені наукової зацікавленості сучас-них дослідників. Серед науково-пріоритетних напрямів академічного виконавства на тромбоні підкреслюється вивчення технологічних процесів гри на інструменті з виявленням специфіки низки тромбонних шкіл (вітчизняних, закордонних), а також дослідження художніх засобів виразової палітри сучасного тромбона.

Біографії авторів

German Yushin, Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки

викладач кафедри " оркестрові інструменти"

Yaroslav Potapov, Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки

викладач кафедри "оркестрові інструменти" 

Посилання

Апатский В.Н. История духового музыкально-исполнительского искусства. Книга ІІ / В.Н. Апатский. – К. Задруга, 2012. – 408 с.

Горовой С.Г. Загальні закономірності управління звучанням тромбона : Автореф. дис. ... канд. мистец-твознавства: 17.00.03 "Музичне мистецтво” / С.Г. Горовой. – Харків : 1997. – 19 с.

Горовой С.Г. Технология и искусство игры на тромбоне (комплексный анализ исполнительского про-цесса) / С.Г. Горовой. – Донецк : Донецкая гос. консерватория им. С.С. Прокофьева, 1998. – 220 с.

Горовой С.Г. Традиції та сучасність у методиці підготовки виконавців на духових інструментах / С.Г. Горовой // Музичне мистецтво. – Вип. 4. – Донецьк : Юго-Восток, 2004. – С. 193–199.

Горовой С.Г. Губной аппарат тромбониста / С.Г. Горовой // Музичне мистецтво. – В. 5. – Донецьк : Юго-

Восток, 2005. – С. 231–241.

Крижанівський Ф. Український концерт для тромбона в аспекті становлення та розвитку жанру : Авто-реф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 "Музичне мистецтво” / Ф.П. Крижанівський. – Одеса : 2006. – 19 с.

Крижанівський Ф. Синтез вокального та інструментального виконавства в епоху раннього бароко / Ф. Крижанівський // Проблеми методики та виконавства на духових інструментах. – В. 83. – К. : НМАУ ім. П.І. Чай-

ковського, 2009. – С. 60–66.

Марценюк Г.П. Етапи становлення та проблеми розвитку українського тромбонового виконавства (кінець ХІХ – ХХ сторіччя): історичні та методичні аспекти : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 "Музичне мистецтво” / Г.П. Марценюк. – Київ : 2011. – 18 с.

Марценюк Г.П. Українське тромбонове виконавство в контексті європейського духового музичного мис-

тецтва : монографія / Г.П. Марценюк. – К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2013. – 402 с.

Садівський Я.П. Сольні та камерні твори у контексті становлення українського тромбонного репертуару : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / Я.П. Садівський. – Київ : 2014. – 16 с.

Федорков О.В. Український ансамбль тромбонів у контексті світового музичного мистецтва : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 "Музичне мистецтво” / О.В. Федорков. – Харків : 2008. – 20 с.

Цзоу Вей Композиційні та драматургічні функції тембру тромбона в оркестровій творчості композиторів ХІХ століття: до проблеми тембрової семіології музики : Автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 "Музичне мистецтво" / Цзоу Вей. – Одеса, 2015. – 19 с.

Цюлюпа С.Д. Науковий доробок – кандидатські та докторські дисертації духовиків України ХХ – почат-ку ХХІ століть / С.Д. Цюлюпа // Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя. – В. 8. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – С. 37–55.

Apatskiy, V.N. (2012). The history of wind musical performance art. Book II. Kiev: Zadruga [in Russian].

Gorovoy, S.G. (1997). General patterns of sound control trombone. Extended abstract of candidate’s thesis.

Xarkiv: XarNU [in Ukrainian].

Gorovoy, S.G. (1998). Technology and the art of playing the trombone (complex analysis of the performing process). Doneck: Doneckaya gos. konservatoriya im. S.S. Prokof'eva [in Russian].

Gorovoy, S.G. (2004). Traditions and modernity in the method of training artists on wind instruments. Muzy-chne mystecztvo, 4, 193–199 [in Ukrainian].

Gorovoy, S.G. (2005). Trombonists labial apparatus. Muzychne mystecztvo, 5, 231–241 [in Russian].

Kryzhanivskya, F. (2006). Ukrainian concert for trombone in aspect of formation and development of the genre. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa: OdesMA [in Ukrainian].

Kryzhanivskya, F. (2009). Synthesis of vocal and instrumental performances in the era of the early Baroque. Problemy` metodyky ta vykonavstva na duhovyh instrumentah, 83, 60–66 [in Ukrainian].

Marcenyuk, G.P. (2011). Stages of formation and problems of development of Ukrainian trombone perform-ance (the end of the XIX – XX centuries): historical and methodical aspects. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiiv: Ky`yivMA [in Ukrainian].

Marcenyuk, G.P. (2013). Ukrainian trombone performance in the context of European wind musical art. Kyiv: "Inform.-analit. agentstvo” [in Ukrainian].

Sadivsky, Ya.P. (2014). Solo and chamber works in the context of the formation of the Ukrainian trombone repertoire. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Ky`yivMA [in Ukrainian].

Fedorkov, O.V. (2008). Ukrainian ensemble of trombones in the context of world musical art. Kharkiv: KharNU [in Ukrainian].

Czzou, Vej. (2015). Compositional and dramaturgical functions of the trombone timbre in the orchestral creativity by composers of the 19th century: to the problem of the timbre semiotics of music. Extended abstract of candi-date’s thesis. Odesa: OdesMA [in Ukrainian].

Cyulyupa, S.D. (2016). Scientific achievements – candidate and doctoral dissertations of Ukrainian wind performers of the XX-th and early XXI centuries. Istoriya stanovlennya ta perspektyvy rozvytku duhovoy muzyky v kon-teksti nacionalnoyi kultury Ukrayiny ta zarubizhzhya, 8, 37–55 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство