ЖИВОПИС ЛЕОНІДА ГОПАНЧУКА: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ

Автор(и)

  • Tetiana Dobko Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2019.177691

Ключові слова:

українське мистецтво кінця XX – початку XXI століть, живопис, портрет, Леонід Авакумович Гопанчук, Україна

Анотація

Мета дослідження: Висвітлити і проаналізувати життєвий і творчий шлях заслуженого художника України, живописця Леоніда Авакумовича Гопанчука (1955–2013), його творчий доробок і особливості його творчого стилю. Методологія дослідження полягає в застосуванні принципів історизму та системно-порівняльного аналізу, застосовувався джерелознавчий аналіз, мистецтвознавчий і порівняльний метод. Наукова новизна. Вперше здійснено спробу дослідити мистецьку спадщину Леоніда Гопанчука, його творчі здобутки у жанрах історичного живопису, пейзажу і портрета кінця XX – початку XXI століть. Досліджено його новаторство у живописі, особливості стилю, творчої манери, охарактеризовано участь у всеукраїнських і міжнародних виставках, персональні проекти. Залучено маловідомі факти і джерела з родинного архіву художника. Висновки. Леонід Авакумович Гопанчук у мистецтві України XX – XXI століть вбачається як яскрава особистість, патріот, митець, який вніс значний внесок у розвиток історичного живопису і портрету. Мистецькі твори вирізняються яскравим колоритом, прагненням підкреслити у людині духовне начало, закликають до відродження і збереження історичних пам’яток України. Необхідно ширше досліджувати і популяризувати творчу спадщину Л. Гопанчука.

Біографія автора

Tetiana Dobko, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

доктор наук із соціальних комунікацій
завідувач відділу науково-бібліографічної інформації

Посилання

Багнюк А. «Ми тут жили ще до часів потопу». Україна молода. 2006. 10 серп.

Гопанчук Л. Живопис. [альбом] / Фонд сприяння розвитку мистецтв ; передм. і упоряд. І. Олійник. Київ, 2007. 32 с.: іл.

Гопанчук Л. Святині України-Руси: мистец. проект. Київ : Світ Успіху, 2010. Альб. 1. 127 с. : іл.

Гопанчук Л. Виступ на відкритті персональної виставки живопису в Українському гуманітарному ліцеї імені Тараса Шевченка. Київ, 2012 [відеофільм]. Родинний архів Леоніда Гопанчука. Компакт-диск.

Добко Т. Мистецька вітальня Леоніда Гопанчука. Дивослово: укр. мова і літ-ра в нач. закладах. 2011. № 7. 3 с.обкл.

Завтра! «Святині України-Руси» Леоніда Гопанчука в Броварському Краєзнавчому музеї. МІТЄЦ : Сучасне мистецтво України. 2018. 14 листоп. URL: mitec.ua/zavtra-svyatini-ukrayini-rusi-leonida-gopanchuka-v-brovarskomu-krayeznavchomu-muzeyi/

Ковалевська О. Іконографія Івана Мазепи в образотворчому мистецтві XX – початку XXI ст. Київ : Темпора, 2013. 420 с.: іл.

Коваленко О. «Мистецтво – то духовний зв’язок людей». Освіта України. 1997. 14 листоп. (№45/46).

Костур В. Прийшов, щоб сіяти. Українська культура. 1995. № 4. С. 18–19: іл.

Костур В. Розмова з минулим і сучасним. Жінка. 1996. № 1. С. 12–13: іл.

Лaмонова О. Два пути к истине. Киевские ведомости. 1997. 17 июля.

Ламонова О. «Мелодія сонця», гаптована світлом. Україна молода. 2000. 20 квіт.

Лобановська Г. Поки плине річка часу… Київський вісник. 1997. 3 лип.

Мистецький проект «Святині землі української» презентує ювілейну виставку живопису Леоніда Гопанчука, присвячену 30-річчю творчої діяльності майстра. Православіє в Україні. 2008. 25 берез. URL: http://arhiv.orthodoxy.org.ua/uk/tserkva_i_kultura/2008/03/25/15068.html

Морозенко М. Художнику, ти пілігрим віків... Урядовий кур'єр. 2010. 30 березня. С. 16.

Олійник І. Гопанчук Леонід Авакумович. Розмай Незалежної України. Художники Києва. Українське образотворче мистецтво 1991-2011 років. Живопис. Графіка. Скульптура : [альбом] / авт.-упоряд. В. Андрієвська. – Київ: Криниця, 2011. С. 491–492.

Погребняк І. Навернення до святинь рідної землі. День за днем. 2017. 22 лют. URL: https://denzadnem.com.ua/shepetivshhyna/kultura/1958

Степовик Д. В. Гопанчук Леонід Авакумович. Енциклопедія Сучасної України. Київ, 2006. Т. 6. С. 172–173.

Тимошенко І. Всі «Святині України-Руси» – в унікальному мистецькому проекті українського художника. ГолосUa. 09.04.2010. URL: https://golos.ua/i/43554

У Кам’янці відкрили виставку знаменитого художника. 20 хвилин / Кам’янець-Подільський. 2017. 28 жовт. URL: https://kp.20minut.ua/Podii/u-kamyantsi-vidkrili-vistavku-znamenitogo-hudozhnika-10648225.html

Цимбалюк Є. Святині малював кращий портретист Європи: уже три роки, як художник із села Заболотинці, що в Млинівському районі на Рівненщині, визнаний найкращим портретистом Європи, Леонід Гопанчук відійшов у вічність, а його картини продовжують дивувати світ. Голос України. 2016. 12 лют.

Bahniuk, A. ( 2006) We lived here before the flood. Ukrayina moloda. 10 serp. [In Ukrainian].

Hopanchuk, L. (2007) Paiting. Kyiv, Ukraine.

Hopanchuk, L. (2010) Sacred sites of Ukraine-Rus. Kyiv : Svit Uspikhu, Ukraine. [In Ukrainian].

Hopanchuk, L. (2012) Speech of the artist at the opening of a personal painting exhibition at the Taras Shevchenko Ukrainian Humanitarian Lyceum.. Rodynnyi arkhiv Leonida Hopanchuka. Kyiv, Ukraine. CDROM. [In Ukrainian].

Dobko, T. The Art Room of Leonid Hopanchuk. Dyvoslovo: ukr. mova i lit-ra v nach. zakladakh. 2011. 7, 3 p.

Tomorrow! "The Shrines of Ukraine-Rus" by Leonid Gopanchuk in Brovarskiy Regional Museum. (2018). MITYETS : Suchasne mystetstvo Ukrainy. Retrieved from mitec.ua/zavtra-svyatini-ukrayini-rusi-leonida-gopanchuka-v-brovarskomu-krayeznavchomu-muzeyi/ [In Ukrainian].

Kovalevska, O. (2013) Iconography of Ivan Mazepa in the fine art of XX – beginning of the XXI century. Kyiv: Tempora [In Ukrainian].

Kovalenko. O. (1997) Art is the spiritual connection of people. Osvita Ukrayiny. 14 lystop. (45/46). [In Ukrainian].

Kostur, V. (1995) Come to sow. Ukrainska kultura. 4, 18–19. [In Ukrainian].

Kostur, V. (1996) Talking to the past and the modern. Zhinka. 1, 12–13. [In Ukrainian].

Lobanovska, H. (1997) As the river of time passes .... Kyivskyi visnyk. 3 lyp. [In Ukrainian].

Lamonova O. (1997). Two paths to the truth. Kiievskiie vedomosti. 17 iiulia. [In Russian].

Lamonova, O. (2000) The Melody of the Sun", woven with light. Ukrayina moloda. 20 kvit. [In Ukrainian].

The art project "The Shrines of the Ukrainian Land" presents the anniversary exhibition of Leonid Gopanchuk's paintings dedicated to the 30th anniversary of the artist's creative activity (2008). Pravoslaviye v Ukrayini. Retrieved from http://arhiv.orthodoxy.org.ua/uk/tserkva_i_kultura/2008/03/25/15068.html [In Ukrainian].

Morozenko, M. (2010) To the artist, you are a pilgrim of ages ..... Uryadovyy kurier. 30 berez., 16. [In Ukrainian].

Oliinyk, I. (2011) Gopanchuk Leonid Avakumovych. Rozmai Nezalezhnoi Ukrainy. Khudozhnyky Kyiva. Ukrainske obrazotvorche mystetstvo 1991-2011 rokiv. Zhyvopys. Hrafika. Skulptura. Kyiv: Krynytsia. pp. 491–492. [In Ukrainian].

Pohrebniak, I. (2017) Back to the Shrines of the native land. Den za dnem. 22 liut. Retrieved from https://denzadnem.com.ua/shepetivshhyna/kultura/1958 [In Ukrainian].

Stepovyk, D. V. (2006) Gopanchuk Leonid Avakumovych. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy. Kyiv. Vol. 6, pp. 172–173. [In Ukrainian].

Tymoshenko, I. (2010) "Shrines of Ukraine-Rus" – all in a unique artistic project of the Ukrainian artist. HolosUa. 09.04.2010 Retrieved from https://golos.ua/i/43554 [In Ukrainian].

Kamyanets opened an exhibition of the famous artist. (2017) 20 khvylyn. Kamianets-Podilskyi. 2017. 28 zhovt. [In Ukrainian].

Tsymbaliuk, Ye. (2016) The Shrines were painted by the best portraitist of Europe: for three years, as an artist from the village of Zabolotyntsi in the Mlynivskyi district of Rivne region, who was recognized as the best portraitist in Europe, Leonid Gopanchuk has gone eternity, and his paintings continue to astonish the world. Holos Ukrainy. 12 liut. [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-28

Номер

Розділ

Мистецтвознавство