DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2019.190455

Оцінка екологічної пластичності та стабільність сортів гарбуза великоплідного за основними цінними господарськими показниками в умовах лісостепу України

В. В. Хареба, О. В. Хареба, В. В. Кокойко

Анотація


Викладено результати дослідження підбору високопластичних, стабільних за продуктивністю, та якістю плодів сортів гарбуза великоплідного (Cucurbita maxima Duch.) Ждана, Ювілей, Славута, Польовичка для вирощування в умовах Лісостепу України. В результаті проведених досліджень підібрано сорти гарбуза великоплідного Ювілей та Польовичка, які характеризуються високими показниками адаптивності за загальною врожайністю плодів та сорти Славута і Ювілей з високим вмістом у м’якуші плодів загальних цукрів та провітаміну А.

 


Ключові слова


гарбуз; Cucurbita maxima Duch.; екологічна; стабільність; пластичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Kokoiko VV. Performance and fruit quality of different pumpkin varieties on organic growing. Scientific reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. 2015; 1. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd_2015_1_8.pdf.

Knysh VY. Melon cultivation in the South of Ukraine. Ovoshchevodstvo. 2012; 7: 64–70.

Climate and performance of vegetables in Ukraine. Odesa: Ekolohiia, 2010. 367 p.

Zhuchenko AA. Adaptive plant production (environmental and genetic basics). Cisinau: Shtiintsa, 1990. 432 p.

Hurin MV. Environmental plasticity and performance stability in F1 tomato hybrids. Ovochivnytstvo i bashtannytstvo. 2012; 58: 145–151.

Muliarchuk OI. Environmental plasticity of white cabbage varieties. Scientific reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. 2011; 6. URL: http://nbuv.gov.ua/e-pdf/Nd_2011_6/11moi.pdf.

Bilenka OM, Shulgina LM. Environmental stability of breeding material of common onion. Ovochivnytstvo I bashtannytstvo. 2016; 22 ; 19–25.

Kormosh SM. Adaptive capacity of collection accessions of annual pepper Cápsicum ánnuum (paprika) pepper to develop commercially effective varieties. Scientific reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. 2019; 4. (80) URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/dopovidi2019.04.004/11357.

Horova TK, Kyriukhina NO. Parameters of environmental plasticity and root yield stability in F1 hybrids of Raphanus sativus L. Visnyk Poltavskoyi derzhavnoyi agrarnoyi akademiyi. 2010; 2: 18–20.

Khareba OV, Horova TK. Adaptive capacity, stability and plasticity of loose-leaved lettuce in changing environments. Visnyk agrarnoyi nauky. 2019; 1: 27–32.

Sokol TV, Petrenkova VP, Kobyzieva LN. Ecological plasticity and stability of pea gene pool samples for disease and pest resistance. Sel. Nasinn. 2012; 101: 20−29.

Royik MV, Kornieieva МО. Ecological stability and plasticity of perspective hybrids of sugar beet. Tsukrovi buriaky. 2017; 3: 4–8.

Kylchevskyi AV, Khotylova LV. Evaluation of the adaptive capacity and stability of vegetable varieties and hybrids. Methodological guidelines for environmental out-of-doors trials of vegetables. Moscow, 1985. Part II. P. 43–53.

Eberhart SA, Rassel WA. Stability parametres for comparing varieties. Crop Sci. 1966; 6: 36–40.

Experimentation methods in vegetable and melon growing. In: HL Bondarenko, KI Yakovenko,eds. Kharkiv: Osnova, 2001. 369 p.

Pochynok KhN. Methods of biochemical analysis of plants. Kyiv.: Naukova dumka, 1986. 334 p.

Dospekhov BA. Methods of field exherience. Moscow: Kolos, 1985. 416 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кокойко В.В. Продуктивність і якість плодів різних сортів гарбуза в умовах органічного овочівництва. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2015. № 1. URL:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd_2015_1_8.pdf.

Кныш В.И. Бахчеводство на Юге Украины. Овощеводство. 2012. № 7. С. 64–70.

Клімат і продуктивність овочевих культур в Україні: Одеса. Екологія. 2010. 367 с.

Жученко А. А. Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы). Кишинев: Штиинца, 1990. 432 с.

Гурін М.В. Екологічна пластичність і стабільність продуктивності у гібридів F1 томата. Овочівництво і баштанництво. 2012. Вип. 58.С. 145–151.

Мулярчук О.І. Екологічна пластичність сортів капусти білоголової. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2011. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/e-pdf/Nd_2011_6/11moi.pdf.

Біленька О.М. Шульгіна Л.М. Екологічна стійкість селекційного матеріалу цибулі ріпчастої. Овочівництво і баштанництво. 2016. Вип. 22. С. 19–25.

Кормош С.М. Адаптивний потенціал колекційних зразків перцю однорічного довгоплідного (паприки) (Capsicum annum L. convar. longum Dc.) для створення комерційно ефективних сортів. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2019. № 4. (80) URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php /Dopovidi/article/view/dopovidi2019.04.004/11357

Горова Т.К., Кирюхіна Н.О. Параметри екологічної пластичності та стабільності врожайності коренеплодів у гібридів F1 виду Raphanus sativus L. Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. 2010. № 2. С. 18–20.

Хареба О.В., Горова Т.К. Адаптивна здатність, стабільність і пластичність салату посівного листкового у мінливих умовах середовища. Вісник аграрної науки. 2019. № 1. С. 27–32.

Сокол Т.В., Петренкова В.П., Кобизєва Л.Н. Екологічна пластичність та стабільність зразків генофонду гороху за стійкістю до хвороб та шкідників. Селекція і насінництво. 2012. Випуск 101. С. 20−29.

Роїк М.В., Корнєєва Л.Н. Екологічна стабільність і пластичність перспективних гібридів цукрових буряків. Цукрові буряки. 2017. № 3. С. 4–8.

Кильчевський А.В., Хотильова Л.В.Оценка адаптивной способности и стабильности сортов и гибридов овощных культур. Методические указания по экологическому испытанию овощных культур в открытом грунте. Москва: 1985. Часть II. С. 43–53.

Eberhart S.A., Rassel W.A. Stability parameters for comparing varieties. Crop Sci. № 6. 1966. Р. 36–40.

Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві. За ред. Г.Л. Бондаренко і К.І. Яковенко. Харків: Основа, 2001. 369 с.

Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений. Київ: Наукова думка, 1986. 334 с.

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Колос, 1985. 416 с.Copyright (c) 2019 В. В. Хареба, О. В. Хареба, В. В. Кокойко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)