Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).

  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.

  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Статті надсилають в редакцію журналу в двох примірниках українською, російською чи  англійською мовою з супровідним листом від організації, внутрішньою рецензією та експертним висновком. Електронний варіант статті надсилають на e-mail редакції yuriev1908publisher@gmail.com або відповідального секретаря nvasko1964@gmail.com. Обсяг експериментальних статей − до восьми сторінок, оглядових – до 15 сторінок друкованого тексту, враховуючи ілюстрації та бібліографію. Остання сторінка тексту другого примірника повинна бути підписана авторами, для студентів, аспірантів та пошукачів – ще і керівником роботи.

Структура статті:

УДК.

НАЗВА СТАТТІ (до 10 слів трьома мовами).

АВТОРИ (прізвище та ініціали трьома мовами). Назва установи, де працюють автори, країна аффіліації (трьома мовами).

АНОТАЦІЯ мовою написання статті (українською, російською або англійською) до 50 слів, розширена анотація англійською (Abstract) мовою (100–250 слів). Англомовна анотація повинна мати таку ж структуру, як і стаття.

КЛЮЧОВІ СЛОВА (до 10 слів трьома мовами).

ВСТУП

Розділ «ВСТУП» має давати достатньо повний опис проблеми і тематики статті, для того, щоб навіть дослідники не з даної предметної області змогли розібратися в статті.

АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДАНИХ І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ

Цей розділ представляє собою літературний огляд, який повинен освітлювати невирішені іншими вченими частини проблеми, яка досліджується авторами статті, викладати причини і необхідність даного дослідження. Із аналізу літературних джерел витікає постановка мети і задач авторського дослідження. У цьому розділі автор має вказати не лише ті роботи, які підкріплюють результати його дослідження, але і ті роботи, які їм суперечать, якщо такі існують. А також роботи, які підкреслять наукову новизну проблеми, яка розглядається в статті.

МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

У цьому розділі автори мають чітко сформулювати мету дослідження (яка виявляється в результаті аналізу літературних даних як невирішена іншими вченими частина проблеми) і задачі дослідження, вирішення яких, за думкою авторів, є обов’язковим для досягнення поставленої мети дослідження.

МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

Із розділу «МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ» має бути зрозуміло, як було одержано всі результати. Тому система дослідження (методи, методика і т.д.), якою користувався автор, має бути чітко описаною. Методи, якими користуються для аналізу даних, повинні бути обгрунтованими (спиратися на статистику). Якщо автори користувалися методикою опублікованого дослідження, вони повинні включати цитату на неї і резюме процедури в тексті статті.

Якщо цей розділ містить багато інформації, то він має бути розбитим на підрозділи згідно логіки дослідження.

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

У цьому розділі автори повинні підвести підсумки своїх досліджень. Якщо проводилися експерименти, то автори повинні написати, що вони отримали в результаті цих експериментів. Результати можуть бути представлені графіками, таблицями, діаграмами і рисунками та обов’язково містити описову частину, яка відображає авторську трактовку і інтерпретацію одержаних результатів. Також у цьому розділі автори можуть запропонувати впровадження у практику результатів дослідження.

Якщо в статті досліджується який-небудь препарат або операція, то обов’язково має бути зазначено обмеження і попередження, для того, щоб у разі повторення експерименту вчені могли бути сповіщеними про можливі ризики.

ВИСНОВКИ

У цьому розділі автори повинні порівняти результати свого дослідження з результатами інших досліджень, коротко описати обмеження дослідження, навести недоліки. Описати, чим результати дослідження можуть бути корисними в даній предметній області, як можуть застосувати одержані результати дослідники з інших предметних областей, як одержані результати можуть бути корисними широкому загалу.

Якщо одержані результати є попередніми, необхідно описати, які подальші дослідження можуть бути проведені або припускаються.

У кінці необхідно вказати ще раз основні узагальнюючі висновки по даній роботі.

Важливо! Висновки повинні відображати конкретні результати, одержані авторами, при вирішенні кожної з поставлених ними задач дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, оформлений за вимогами ГОСТ 7.1:2006 та список використаних джерел (References), оформлений за вимогами СВЕ/CSE, варіант С-S (за порядком згадування у тексті).  

У References в українських, російських чи інших джерелах, які наведено кирилицею, П.І.Б. авторів, назву журналу, видавництва вказувати за допомогою транслітерації, назву статті (книги) подавати в перекладі на англійську мову.

Текст має бути набраним у редакторі MS Word для Windows (версії 95 та вище), шрифт Times New Roman, розмір літер 12, через один інтервал, сторінка А4 (21,0 см × 29,7 cм) з полями ліве та праве -**** см, верхнє та нижнє - **** см. Графіки, діаграми повинні бути побудовані в MS Word (Word Graf), або малюнком, фото у форматах TIFF, РСХ, JPEG.

До статті обов’язково додаються окремим файлом поштова та електронна адреси для листування, контактні телефони.

Посилання на літературу в тексті позначається порядковим номером джерела [у квадратних дужках]; список використаних джерел подавати у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Кожне посилання має пояснюватися і аналізуватися окремо, особливо, якщо воно зустрічається у розділі «АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДАНИХ», тобто якщо посилання здійснено на декілька джерел одночасно, у вигляді [1‑6], то це не схвалюється при рецензуванні.

Правила цитування в стилі CSE

(CSE – рада редакторів з науки, колишня назва CBE – рада редакторів з біології).

Стиль CSE описує три варіанти цитування:

цитування-послідовності (С-S)

цитування-ім'я (C-N)

ім'я-рік (N-Y)

У збірнику «Селекція і насінництво» використовується варіант цитування-послідовності (С-S) (Citation-Sequence (C-S). Це цитування джерел за порядком згадування у тексті публікації. При цьому в тексті номер джерела позначається цифрою в квадратних дужках.

 

Загальні принципи форматування списку використаних джерел

В С-S варіанті обов’язковою послідовністю для посилання є ім'я автора, назва публікації та додаткові елементи (у тому числі рік видання).

Якщо літературне джерело має 2–10 авторів, то всі вони мають бути наведені у списку. Якщо більше 10 авторів, у списку наводять 10 перших, далі слідує "та інші". Примітка: у CSE стилі ніколи не використовується кома для відокремлення прізвища автора від його ініціалів, не відокремлюється перший та інші ініціали. У стилі CSE найменування періодичних видань (газети, журнали, періодичні журнали) вказані як в оригіналі; у назвах книг і заголовках статей з великої літери має починатися лише перше слово заголовка (або підзаголовка). Виключенням є загальноприйняті скорочення або символи (e.g., HIV-1, DDAVP, pH).

 

Загальні принципи форматування посилання в тексті

Посилання в тексті [номер джерела в квадратних дужках] має наводитися відразу ж після слова або фрази, до яких воно має безпосереднє відношення, а не з'являтися в кінці довгих речень. У тексті посилання завжди має передувати розділовим знакам.

Якщо автор твору невідомий, то посилання слід починати з назви публікації. Без дати: для джерел в Інтернеті – якщо рік публікації не визначений, вказувати рік доступу. Для друкованих джерел використовувати [date unknown].

 

Цитування книг у стилі CSE, варіант Citation-Sequence (C-S).

Обов’язкові елементи:

– Автор (прізвище та ініціали)

– Заголовок (з великої літери лише перше слово заголовка і підзаголовка та власні назви)

– Місце публікації

– Назва видавництва або видавця

– Кількість сторінок

 

Джерело

Приклад цитування

Книга з одним автором

Sherman, C. The invisible Web : uncovering information sources search engines can't see. Medford, N.J.: CyberAge Books, Information Today; 2001. 439 p.

Книга з двома та більше авторами

Voet D, Voet JG. Biochemistry. New York: J Wiley; 1990. 1223 p.

Книга за редакції

Gilman AG, Rall TW, Nies AS, Taylor P, editors. The pharmacological basis of therapeutics. 8th ed. New York: Pergamon; 1990. 1811 p.

Глава чи розділ книги

Kuret JA, Murad F. Adenohypophyseal hormones and related substances. In: Gilman AG, Rall TW, Nies AS, Taylor P, editors. The pharmacological basis of therapeutics. 8th ed. New York: Pergamon; 1990. p 1334-60.

Дисертація

Anders, A. Effects of large-scale climate on avian population dynamics across species' North American breeding distributions [dissertation]. [University Park, (PA)]: Pennsylvania State University; 2008.

 

Цитування статей в друкованих періодичних виданнях (журналах, періодичних журналах та газетах) у стилі CSE, варіант Citation-Sequence (C-S).

– Автор (прізвище, ініціали). Зазначте всі імена для авторів до 10. Якщо їх більше, ніж 10, у списку наведіть перших 10, потім "та ін." або "та інші"

– Назва статті (з великої літери лише перше слово заголовка і підзаголовка та власні назви)

– Скорочення в назві публікації (вказуйте скорочення в ISO, що використовуються PubMed)

– Дата публікації статті (для наукових журналів тільки рік; для журналів рік і місяць; рік, місяць і день для щоденних видань або газетних публікацій)

– Том та номер випуску

– Номери сторінок статті

 

Джерело

Приклад цитування

Стаття в науковому журналі

Cox J, Engstrom RT. Influence of the spatial pattern of conserved lands on the persistence of a large population of red-cockaded woodpeckers. Biol Conserv. 2001; 100(1): 137-150

Матеріали (статті, тези) конференцій

Lee DJ, Bates D, Dromey C, Xu X, Antani S. An imaging system correlating lip shapes with tongue contact patterns for speech pathology research. In: Krol M, Mitra S, Lee DJ, editors. CBMS 2003. Proceedings of the 16th IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems; 2003 Jun 26027; New York. Los Alamitos (CA): IEEE Computer Society; c2003. P.307-313

Технічні звіти

Feller BA. Health characteristics of persons with chronic activity limitation, United States, 1979. Hyattsville (MD): National Center for Health Statistics (US); 1981. Report No.: VHS-SER-10/137. Available from: NTIS, Springfield, VA; PB88-228622

Стаття в періодичному журналі

Losos JB. Evolution: A lizard's tale. Sci Am. 2001 Mar; 284(3): 64-69.

Стаття в щоденному виданні (газеті)

Yoon CK. DNA clues improve outlook for red wolf. New York Times. 2000 Dec 26; Sect. F:10 (col. 1).

 

Цитування статей в Інтернет ресурсах у стилі CSE, варіант Citation-Sequence (C-S).

Основні правила посилань у CSE форматі для інтернет елементів не відрізняються від тих, що вимагаються для друкованих джерел. Простий список URL не достатній; вся інформація про публікацію також повинна бути вказана.

Онлайн статей і книг

Обов’язкові елементи:

– Вся інформація про публікацію (з друкованої інформації з попередніх вкладок)

– Додати [Internet] після заголовка статті або книги

– Додати [date cited] після дати публікації

– Додати режим доступу (Available from): url after pages

 

Джерело

Приклад цитування

Онлайн стаття

Savage E, Ramsay M, White J, Beard S, Lawson H, Hunjan R, Brown D. Mumps outbreaks across England and Wales in 2004: observational study. BMJ [Internet]. 2005 [cited 2007 May 31]; 330(7500):1119-1120. Available from: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/reprint/330/7500/1119 doi:10.1136/bmj.330.7500.119

Онлайн книга

Griffiths AJF, Miller JH, Suzuki DT, Lewontin RC, Gelbart WM. Introduction to genetic analysis [Internet]. 7th ed. New York (NY): W. H. Freeman & Co.; c2000 [cited 2005 May 31]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=iga.

 

Websites у стилі CSE, варіант Citation-Sequence (C-S).

Обов’язкові елементи:

– Заголовок веб-сайту

– Місце публікації і видавець

– Дата публікації і дата останнього оновлення

– Дата доступу до інформації (date cited)

– URL (Web address) сайту

 

Джерело

Приклад цитування

Homepage

APSnet: plant pathology online [Internet]. St Paul (MN): American Phytopathological Association: c1994-2005 [cited 2005 Jun 20]. Available from: http://www.apsnet.org/

Database

IMGT/HLA Sequence Database [Internet]. Release 2.9.0. Cambridge (England): European Bioinformatics Institute. 2003- [updated 2005 Jun 1; cited 2005 Jun 22]. Available from: http://www.cbi.ac.uk/imgt/hla/.

 

Інтерв'ю та інші джерела особистого спілкування в CSE стилі

Інтерв'ю та інші неопубліковані джерела особистого спілкування, такі як електронна пошта, листи і записки, не включаються в список посилань. Цитують інтерв'ю та інші джерела особистого спілкування у круглих дужках у тексті своєї статті.

 

Для найбільш точної ідентифікації всі провідні наукові журнали використовують універсальний ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier). Тому за наявності в статті DOI його слід указувати в списку літератури, наприклад:

Autor A, Autor B. 2005. Title of article. Title of journal. 10(2):49-53. doi : 10.1134/S1023193508080077.

Додаткову інформацію про оформлення списку літератури за стандартом CBE/CSE можна отримати в Internet, зокрема в ресурсах CSE Quick Citation Guide та Scientific Style and Format: The CSE Manual for Authors, Editors and Publishers.

 

Редколегія лишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають тематиці збірника, містять застарілі (5–7 річної давності) або однорічні результати та оформлені не за правилами.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.