DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2019.190457

Кореляція цінних господарських ознак та показників якості у ліній соняшнику зі зміненим вмістом ізомерів токоферолів

Н. С. Харитоненко, В. В. Кириченко, В. П. Коломацька, О. В. Анциферова, Т. А. Шелякіна, О. Г. Супрун, В. С. Лютенко

Анотація


В Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН в 2017–2018 рр. створено 10 ліній відновлювачів фертильності пилку зі зміненим вмістом ізомерів токоферолів у поєднанні з іншими цінними господарськими ознаками. Лінії Х1717В, Х1716В, Х1747В,Х1729В, Х1712В характеризуються підвищеним вмістом β ізомеру токоферолів – 24,50 мг%, 19,87 мг%, 15,67 мг%, 15,09 мг%, 12,19 мг% відповідно. У ліній  Х1719В, Х1738В, Х177В, Х1711В підвищений вміст γ ізомеру токоферолів – 35,70 мг%, 14,73 мг%, 8,47 мг%, 7,80 мг% відповідно. Підвищений вміст δ ізомеру токоферолів ідентифіковано в Х1729В (7,08 мг%), Х1712В (5,85 мг%) та Х1719В (3,64 мг%). Вивчено кореляцію між вмістом різних ізомерів токоферолів та вмістом білка, олії, олеїнової кислоти та лінолевої кислоти, а також між вмістом різних ізомерів токоферолів та продуктивністю, масою 1000 насінин. У результаті встановлено, що між вмістом β ізомеру токоферолів та масою 1000 насінин існує достовірна негативна кореляція.


Ключові слова


соняшник; ізомери токоферолів; жирнокислотний склад; вміст білка; вміст олії; продуктивність; маса 1000 насінин; кореляція

Повний текст:

PDF

Посилання


Kyrychenko VV, Petrenkova VP, Syvenko VI, Makliak KM et al. The strategy of production of oil raw materials in Ukraine until 2020: guidelines. Kharkiv, 2016. 142p.

Zajtsev OM. Introduction of new sunflower hybrids is a way to increase the profitability of agricultural production. Propozytsiia. 2002; 8: 22–29.

Bugajov VD, Vasylkivskyi SP, Vlasenko VA. Special breeding of field crops. Manual. MYa Molotskyi, ed. Bila Tserkva, 2010. 368 p.

Borodulina AA, Popov PS, Snesar EV. Changing the oil quality in different sunflower varieties during storage of seeds. Nauchno-tekhnicheskii biuleten VNIIMK. 1985; 87: 25–27.

Kyrychenko VV, Tymchuk SM, Bragin OM. Genetic diversity of sunflower lines by fatty acid composition of oil. Henetychni resursy Roslyn. 2007; 4: 131–139.

Pelekhova LS, Usatiuk SI. Evaluation of the total antioxidant activity of vegetable oils. Naukovi pratsi Natsionalnogo universytetu kharchovykh tekhnologiy. 2012; 44: 81–84.

Nadirov NK. Tocopherols and their use in medicine and agriculture. Moscow: Nauka, 1991. 335 p.

Burlakova EB. Bioantioxidants. Rossiyskiy khimicheskiy zhurnal.2007; 51(1): 3–12.

Ivanov II, Merzliak MN, Tarusov Vitamin E, its biological role in relation to antioxidant properties. Collection Bioantioxidants. Proceedings of Moscow Society of Naturalists. Moscow: Nauka, 1975. P. 30–52.

Smirnov VA, Klimochkin YuN. Vitamins and coenzymes: manual. Part 2. Samara: Samarskiy gosudarstvennyi tekhnicheskiy universitet, 2008. 91 p.

Demurin YaN. Genetic analysis and breeding use of fatty acid and tocopherol composition traits in sunflower seeds. [dissertation]. Sankt-Peterburg, 1999.

Demurin YaN. Genetic study of quality parameters of sunflower oil at the All-Russian Research Institute of Oil Crops. The main results of research on oil crops (to the 100th anniversary of the All-Russian Research Institute of Oil Crops). Krasnodar, 2012.P. 113–121.

Demurin YaN. Genetic analysis of the tocopherol composition in sunflower seeds. Nauchno-tekhnicheskiy biulleten VIR. 1986; 165: 49–51.

Demurin YаN, Škorić D, Karlović DJ. Genetic variability of tocopherol composition in sunflower seeds as a basis of breeding for improved oil quality. Plant Breeding.1996; 115: 33–56.

Determination of vitamin E content by high resolution liquid chromatography of α-, β-, γ-, δ-tocopherols (EN 12822: 2000, IDT): State Standard of Ukraine EN 12822: 2005. [Valid from 2006-07-01]. (National Standard of Ukraine). Kyiv: DerzhspozhyvstandartUkrayiny, 2006. 13 p.

Methods of state scientific and technical examination of plant varieties. Methods for determination of quality parameters of plant products. Tkachyk SO, ed. 4th revised and expanded edition. Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD», 2015. 160 p.

Methods of biochemical studies of plants. AI Ermakov, ed. Изд. 3rd revised and expanded edition. Leningrad: Agropromizdat, 1987. 432 p.

Prokhorova MI. Methods of biochemical studies. Leningrad: Khimiia, 1982. 272 p.

Dospekhov BA. Methods of field experience. Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кириченко В.В., Петренкова В.П., Сивенко В.І., Макляк К.М. та ін. Стратегія виробництва олійної сировини в Україні до 2020 року: методичні рекомендації НААН, ІР ім. В.Я. Юр`єва. Харків, 2016. 142 с.

Зайцев О.М. Запровадження нових гібридів соняшнику – шлях до підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва. Пропозиція. 2002. № 8.С. 22–29.

Бугайов В.Д., Васильківський С.П., Власенко В.А. Спеціальна селекція польових культур. Навч. посіб. за ред. М.Я. Молоцького. Біла Церква, 2010. 368 с.

Бородулина А.А., Попов П.С., Снесарь Є.В. Изменение качества масла у различных сортов подсолнечника в процес се хранения семян. Научн.-техн. бюл. ВНИИМК. 1985. № 87. С. 25–27.

Кириченко В.В., Тимчук С.М., Брагін О.М. Генетичне різноманіття ліній соняшнику за жирнокислотним складом олії. Генетичні ресурси рослин. 2007. № 4. С. 131–139.

Пелехова Л.С., Усатюк С.І. Оцінювання загальної антиоксидантної активності рослинних олій. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2012. № 44. С. 81–84.

Надиров Н.К. Токоферолы и их использование в медицине и сельском хозяйстве. М.: Наука, 1991. 335 с.

Бурлакова Е.Б. Биоантиоксиданты. Рос. хим. журн. 2007. Т. 51. № 1. С. 3–12.

Иванов И.И., Мерзляк М.Н., Тарусов Б.Н. Витамин Е, биологическая роль в связи с антиоксидантными свойствами. Сб. Биоантиокислители. Труды МОИП. М.: Наука, 1975. С. 30–52.

Смирнов В.А., Климочкин Ю.Н. Витамины и коферменты: учеб. пособ. Ч. 2. Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2008. 91 с.

Демурин Я.Н. Генетический анализ иселекционноеиспользование признаков состава жирных кислот и токоферолов в семенах подсолнечника. Демурин Яков Николаевич: автореф. дис. … док. биол. наук. Санкт-Петербург, 1999 г.

Демурин Я.Н. Генетическое изучение признаков качества масла подсолнечника во ВНИИМК. Основные итоги научно-исследовательской работы по масличным культурам (к 100-летию ВНИИМК). Краснодар, 2012. С. 113–121.

Демурин Я.Н. Генетический анализ состава токоферолов в семенах подсолнечника. Науч.-техн. бюл. ВИР. 1986. Вып. 165. С. 49–51.

Demurin Y.N., Škorić D., Karlović D.J. Genetic variability of tocopherol composition in sunflower seeds as a basis of breeding for improved oil quality. Plant Breeding. 1996. V. 115. P. 33–56.

Визначення вмісту вітаміну Е методом рідинної хроматографії високо роздільної здатності вимірювання α-, β-, γ-, δ-токоферолів (EN 12822:2000, IDT) : ДСТУ EN 12822:2005. [Чинний від 2006-07-01]. К.: Держспоживстандарт України, 2006. 13 с. (Національний стандарт України).

Методика державної науково-технічної експертизи сортів рослин. Методи визначення показників якості продукції рослинництва. За ред. Ткачик С.О. 4-те вид., випр. і доп. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 160 с.

Методы биохимического исследования растений. Под ред. А.И. Ермакова. Изд. 3-е, перераб. и доп. Л.: Агропромиздат, 1987. 432 с.

Прохорова М.И. Методы биохимических исследований. Ленинград: Химия, 1982. 272 с.

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.Copyright (c) 2019 Н. С. Харитоненко, В. П. Коломацька, В. В. Кириченко, О. В. Анциферова, Т. А. Шелякіна, О. Г. Супрун, В. С. Лютенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)