DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2019.190458

Однорідність та гетерогенність генотипів в процесі добазового насінництва сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.)

М. А. Литвиненко, Д. М. Литвиненко, З. В. Щербина, О. О. Ігнатовський

Анотація


Розроблено систему поетапної ідентифікації сортів пшениці м’якої озимої з використанням визначених на першому етапі – найбільш інформативних і стабільних восьми морфометричних та 16 якісно альтернативних ознак; на другому етапі – за біохімічними маркерами; на третьому етапі – за молекулярними маркерами алельного стану мікросателітних локусів. За цією системою ознак пропонується шкала визначення рівня гетерогенності сорту в зростаючому порядку від 0 до 9 балів. Розглянуто конкретні приклади ідентифікації сортів у процесі їх добазового насінництва.


Ключові слова


пшениця м’яка озима; сорт; ідентифікація; ознака; біохімічний молекулярний маркер; однорідність; гетерогенність

Повний текст:

PDF

Посилання


Vavilov NI. Breeding as science. Theoretical foundations of plant breeding. Moscow-Leningrad, 1936. P. 17–74.

Lukyanenko PP. Winter wheat Bezostaya 1. Selected works. Breeding and production. Breeding and seed production winter wheat. Moscow, 1936. P. 191–196.

Remeslo VN. Winter whеat Mironovskaya 264 and Mironovskaya 808. Moscow, 1964. P. 14–37.

Dolgushin DA. New perspective winter wheat variety Odesskaya 51. Nauchno-tekhnicheskiy buleten VSGI. 1967; 7: 3–5.

Litvinenko NA. Рeculiarities breeding seed production winter wheat variety Albatros odesskiy. Nauchno-technicheskiy bulеten VSGI. 1993; 2(84): 12–16.

Litvinenko NA. From experience of seed production and accelerativ spreading of winter wheat varieties for agricultural production. Nauchno-technicheskiy buleten VSGI. 1995; 1(86): 14–18.

Nakonechny MYu, Eryniak MI, Lyfenko SP. Technological grain quality of polimorphic bread winter wheat variety Selyanka. Zbirnyk naukovykh prats SGI – NCNS.1995; 4(44): 25–32.

Borlaug NE. The use of multilineal of composite varieties to control airborne epidemic diseases of selfpollinated crop plants. First International wheat Genetics symposium. Winnipeg, Manitoba, Canada. 1958. P.12–27.

Procedure of examination and state plant variety testing cereals, grouts legume crops. Plant varieties protection. Official bulletin. Kyiv, 2003; 2, 3, 4: 191–204.

Shpykulyak EA. Phenotipical variability identifical variety traits in bread winter in dependently on sowing date. Zbirnyk naukovykh prats SGI–NCNS. 2016; 27(67): 170–182.

Shpykulyak EA. The influence of sowing methods on the degree expression morphological traits in dread winter wheat. Zbirnyk naukovykh prats SGI–NCNS. 2017; 29(69): 35–48.

Rybalka OI, Chervonis MV, Lytvynenko MA. Genetic heterogeneity winter wheat Odessa breeding varieties of relatively allele state Gli/Glu loci. Visnyk agrarnoyi nauky. 2008; 2: 54–59.

Lytvynenko MA. The principles of formation of control system and seed investigation by molecular marker. Zbirnyk naucovykh prats SGI–NCNS. 2013; 22(62):142–154.

Lytvynenko MA. Theoretical basis end breeding methods of bread winter wheat for increasing adaptive potential under Ukrainian step condition. [dissertation].[Odessa, Plant Breading and Genetics Institute – National Center of Seed and Cultivar Investigation, Ukraine]. 2001.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вавилов Н.И. Селекция как наука. Теоретические основы селекции растений. М.-Л., 1936. Т. 1. Общая селекция растений. С. 17–74.

Лукьяненко П.П. Озимая пшеница Безостая 1. Избранные труды. Селекция и семеноводство озимой пшеницы. М.: Колос,1973. С. 191–196.

Ремесло В.Н. Озимая пшеница. Мироновская 264 и Мироновская 808. М., 1964. С. 14–37.

Долгушин Д.А. Новый перспективный сорт озимой мягкой пшеницы Одесская 51. Научно-технический бюллетень ВСГИ. 1967. Вып. 7. С. 3–5.

Литвиненко Н.А. Особенности первичного семеноводства сорта озимой мягкой пшеницы Альбатрос одесский. Научно-технический бюллетень ВСГИ. 1993. № 2(84). С. 12–16.

Литвиненко Н.А. Из опыта семеноводства и ускоренного внедрения сортов озимой мягкой пшеницы в производство. Науково-технічний бюлетень СГІ. 1995. № 1(86). С. 14–18.

Наконечний М.Ю., Єриняк М.І., Лифенко С.П. Технологічні якості зерна поліморфного сорту озимої м’якої пшениці Селянка. Збірник наукових праць СГІ – НЦНС. 2003. Вип. 4(44). С. 25–32.

Borlaug N.E. The use of multilineal of composite varieties to control airborne epidemic diseases of selfpollinated crop plants. First International wheat Genetics symposium. Winnipeg, Manitoba, Canada. 1958. P. 12–27.

Методика проведення експертизи та державного сортовипробування сортів рослин зернових, круп’яних та зернобобових культур. Охорона прав на сорти рослин: Офіційний бюлетень. К., 2003. Т. 2, 3, 4. С. 191–204.

Шпикуляк Є.А. Фенотипова мінливість ідентифікаційних сортових ознак пшениці м’якої озимої у залежності від строків сівби. Збірник наукових праць СГІ – НЦНС. 2016. Вип. 27 (67). С. 170–182.

Шпикуляк Є.А. Вплив способу сівби на ступінь прояву сортових морфологічних ознак пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.). Збірник наукових праць СГІ – НЦНС. 2017. Вип. 29(69). С. 35–48.

Рибалка О. І., Червоніс М.В., Литвиненко М.А. Генетична гетерогенність сортів пшениці одеської селекції за алельним складом Gli/Glu локусів. Вісник аграрної науки. 2008. № 2. С. 54–59.

Колесник О.О., Чеботар С.В., Сиволап Ю.М., Цевма В.М., Хохлов О.М., Литвиненко М.А. Принципи формування систем контролю та сортовивчення за молекулярними маркерами. Збірник наукових праць СГІ – НЦНС. 2013. Вип. 22(62). С. 142–154.

Литвиненко М.А. Теоретичні основи та методи селекції озимої м’якої пшениці на підвищення адаптивного потенціалу для умов степу України. Автореферат дис. … доктора с.-г. наук.:06.01.05/Литвиненко М.А. Одеса. 2001. 46 с.Copyright (c) 2019 М. А. Литвиненко, Д. М. Литвиненко, З. В. Щербина, О. О. Ігнатовський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)