DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2020.206991

Адаптивний потенціал колекційних зразків тютюну в умовах центрального лісостепу України

K. P. Leonova, A. V. Morgun, V. I. Morgun, А. М. Kovalenko

Анотація


У статті наведено результати аналізу екологічної пластичності та стабільності зразків тютюну вітчизняного походження за комплексом морфологічних і цінних господарських ознак залежно від зміни умов навколишнього середовища. Сорти тютюну диференційовано за рівнями екологічного потенціалу відповідно їхньої реакції на різні умови вирощування в зоні центрального Лісостепу України. Оцінка та розподіл зразків за екологічною пластичністю та стабільністю дозволили виділити екологічно-адаптивні генотипи за комплексом ознак: висоти рослин, кількості коробочок у суцвітті, маси насіння з суцвіття, маси 1000 насінин та врожайності насіння.


Ключові слова


тютюн; зразок; коефіцієнт регресії (пластичність); варіанса стабільності; адаптивний потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Gudz YuV, Lavrynenko YuA. Theory and practice of adaptive breeding of corn. Kherson, 1997. 169 p.

Dospekhov BA. Methods of field experience. Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.

Zhuchenko AA. Adaptive system in plant breeding. Moscow: Agrorus, 2001. Т. 1. 780 p.

Zhuchenko AA. Ecological genetics of domestic plants (adaptation, recombinogenesis, agrobiocenosis). Cisinau, Shtiintsa, 1980. 588 p.

Kilchevskiy AV, Khotyliova LV. Methods for assessing the adaptability and stability of genotypes, the differentiating ability of environments. Genetika. 1985; 21(9): 1491–1498.

Litun PP, Kyrychenko VV, Petrenkova VP, Kolomatska VP. Systemic analysis in the breeding of field crops. Kharkiv, 2009. 354 p.

Methods of examination of plant varieties for Distinction, Homogeneity, Stability (DHS) (Forage crops) / State Commission for Trials and Protection of Plant Varieties. In: VV Volkodav, red. Кyiv: Аlefa, 2001. P. 54–58.

Pakudin VZ. Parameters of the environmental plasticity of varieties and hybrids. Theory of selection in plant populations. Novosibirsk: Nauka, 1986. P. 178–189.

Kozachenko MR, Solonechna OV, Solonechnyi PM, Ivanova NV, Vasko NI, Naumov OG. Breeding-genetic studies of spring barley: scientific edition. In: Kozachenko MR, red. Kharkiv: NAAS, Plant Production Institute nd a VYa Yuriev, 2012. 448 p.

Shpakov AE, Volchkov YuA. Comparison of tobacco varieties -populations by environmental plasticity. South of Russia: ecology, development. 2010; 5(1): 48–52. DOI: 10.18470/1992-1098-2010-1-48-52.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гудзь Ю.В., Лавриненко Ю.А. Теория и практика адаптивной селекции кукурузы. Херсон, 1997. 169 с.

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

Жученко А.А. Адаптивная система селекции растений. М.: Издательство Агрорус, 2001. Т. 1. 780 с.

Жученко А.А. Экологическая генетика культурных растений (адаптация, рекомбиногенез, агробиоценоз). Кишинёв: Штиинца, 1980. 588 с.

Кильчевский А.В., Хотылева Л.В. Методы оценки адаптивной способности и стабильности генотипов, дифференцирующей способности среды. Генетика. 1985. Т. 21, № 9. С. 1491–1498.

Літун П.П. Кириченко В.В., Петренкова В.П., Коломацька В.П. Системний аналіз в селекції польових культур. Навчальний посібник. Харків, 2009. 354 с.

Методика проведення експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС) (Кормові культури) / Держ. коміс. По випробуванню та охороні сортів рослин; за ред. В.В. Волкодава. К.: Алефа, 2001. С. 54–58.

Пакудин В.З. Параметры экологической пластичности сортов и гибридов. Теория отбора в популяциях растений. Новосибирск: Наука, 1986. С. 178–189.

Козаченко М.Р., Солонечна О.В., Солонечний П.М., Іванова Н.В., Васько Н.І., Наумов О.Г. Селекційно-генетичні дослідження ячменю ярого: наукове видання. За ред. М.Р. Козаченка. Харків: НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 2012. 448 с.

Шпаков А.Э., Волчков Ю.А. Сравнительная оценка сортовых популяций табака по экологической пластичности. Юг России: экология, развитие. 2010. № 5(1). С. 48–52. DOI: 10.18470/1992-1098-2010-1-48-52.Copyright (c) 2020 K. P. Leonova, A. V. Morgun, V. I. Morgun, А. М. Kovalenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)