DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2020.207158

Ріст рослин та динаміка накопичення зеленої маси та сухої речовини в сівозмінах і беззмінних посівах в умовах зрошення

Sh. H. Ahmedov, M. Y. Rzayev, P. M. Mammadova, Z. M. Abdullayeva

Анотація


Вступ. У системі інтенсивного землеробства родючість ґрунту підвищується за рахунок забезпечення достатньої кількості органічних і мінеральних добрив та правильного застосування необхідних меліоративних заходів, створення ефективного біорізноманіття на сільськогосподарських землях. Застосування сівозміни відіграє важливу роль при збереженні та відновленні родючості ґрунтів, підвищенні врожайності культур, що вирощуються.

Поряд із зерновими культурами особливу роль у сівозміні відіграють високопотенційні соєві боби, які є важливими для забезпечення продовольством, покращенні родючості ґрунтів та, як зелений корм, для розвитку тваринництва.

Матеріали та методи. Було дано порівняльні результати сівозміни з беззмінним посівом у відповідності до дослідження, проведеного відділом «Стійкого землеробства та диверсифікації рослин» в Апшеронському підсобному дослідному господарстві в 2015–2017 рр. Було одержано вагомі результати при ефективному використанні органічної речовини залишків коренів та рослинних решток іншими рослинами.

Обговорення результатів. У сівозміні в порівнянні з беззмінним посівом у фазі утворення бобів зелена маса сої збільшилася на 2,15 т/га, при зборі сухої біомаси – на 0,69 т/га.

Згідно одержаним результатам кількість рослинних залишків, зібраних у 0–40 см шарі ґрунту з гектара збільшилася в сівозміні у сої від 2,38 т до 2,68 т, у озимої пшениці від 4,38 т до 4,76 т, у ячменю від 3, 95 т до 4,21 т.

Висновки. За результатами дослідження ріст і розвиток рослин у беззмінних посівах уповільнюється. Найвищими показники висоти, накопичення зеленої та сухої біомаси, кореневої маси та врожайності були в сівозміні.


Ключові слова


соя; рослина; ґрунт; сівозміна; беззмінний посів; зелена маса; суха речовина

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ismailov GG. Influence of short crop rotations and monocrops of cereals and intertilled crop on soil fertility and yields on irrigation in Azerbaijan. Astana–Shortlandy, Kazakhstan. Proc. of Intern. confer. «Know-till’ and fruit rotation – the basis of the agrarian policy of resource-saving agriculture for the intensification of sustainable production». 2009. P. 235.

Mammadov Q, Seferov A, Mustafayeva Z. Fundamentals of agriculture and plant production. Baku: Elm, 2008. 324 p.

Movsumov ZR. Scientific basics of the effectiveness of plant nutrients and their balance in crop rotation. Baku: Elm, 2006. 248 p.

Mammadov QS. Socio-economic and environmental foundations of the efficient use of land resources in Azerbaijan. Bakı: Elm. 856 p.

İsmayilov QH. Effects of weeds on soil fertility in agricultural technologies. Azerbaijan Agrarian Scientific Journal. 2009. № 5. P. 22–23

Protection and restoration of soil fertility in the conditions of crop diversification on the Absheron irrigation. Proc. of the Republican scientific-practical conference. Ganja, 2016. P. 62–65.

Aliev CA, Akbarov ZI, Nabijev MH. Irrigation of the Azerbaijani SSR. Soybean cultivation on irrigation. Baku, 1982. 51 p.

Talai CM, Rzayev MY, Cümşüdov İM, Abdullayeva ZM. Recommended rotation patterns for agriculture. Baku, 2017.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Исмаилов Г.Г. Влияние короткоротоционных севооборотов и бессменных посевов зерновых и пропашных культур на плодородие почвы и урожайность в орошаемых условиях Азербайджана. Астана–Шортланды, Казахстан. Международная конференция. «Ноу-тилл и плодосмена – основа аграрной политики ресурсосберегающего земледелия для интенсификации устойчивого производства». 2009. С. 235.

Məmmədov Q., Cəfərov A., Mustafayeva Z. Əkinçilik və bitkiçiliyin əsasları. Bakı: Elm, 2008. 324 s.

Мовсумов З.Р. Научные основы эффективности элементов питания растений и их баланс в системе чередования культур. Баку: Элм, 2006. 248 с.

Məmmədov Q.Ş. Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları. Bakı: Elm, 856 s.

İsmayılov Q.H. Təbii ehtiyatları qoruyan aqrotexnologiyada sələf bitkilərinin torpağın münbitliyinə təsiri. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı. 2009. № 5. S. 22–23

Abşeronun suvarma şəraitində davamlı əkinçilikdə bitkilərin diversifikasiyası zəminində torpağın münbitliyinin qorunması və bərpası. Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları. Gəncə, 2016. S. 62–65.

Əliyev C.Ə., Əkbərov Z.İ., Nəbiyev M.H. Azərbaycan SSR-in suvarma .əraitində soyanın yetişdirilməsi. Bakı, 1982. 51 s.

Təlai C.M., Rzayev M.Y., Cümşüdov İ.M., Abdullayeva Z.M. Kəndli-fermer təsərrüfatları üçün tövsiyə edilən qısa rotasiyalı növbəli əkin sxemləri. Bakı, 2017.Copyright (c) 2020 Sh. H. Ahmedov, M. Y. Rzayev, P. M. Mammadova, Z. M. Abdullayeva

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)