DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2020.207170

Кількість і маса бульбочок на коренях сої залежно від норм висіву і ширини міжрядь

О. О. Mikheeva, А. О. Rozhkov, V. G. Mikheev

Анотація


Висвітлено результати чотирирічних досліджень з вивчення впливу норми висіву насіння та способу сівби на кількість і сиру масу бульбочок на коренях рослин сої сортів різних груп стиглості. Ці показники були вищими були в сорту Байка. Кількість бульбочок на коренях десяти рослин цього сорту в середньому за досліджуваними факторами була на 9,1 шт. більшою, ніж у сорту Аннушка, а їх сира маса – на 1,02 г. Установлено закономірність збільшення кількості і маси бульбочок на коренях рослин сої обох сортів за умови підвищення норми висіву насіння і звуження міжрядь. Таким чином, застосовуючи різні комбінації норми висіву насіння та ширини міжрядь, можна регулювати показники симбіотичної продуктивності рослин сої досліджуваних сортів і відповідно створювати кращі умови для їх розвитку та формування вищої врожайності.


Ключові слова


соя; норма висіву; сорт; спосіб сівби; бульбочка

Повний текст:

PDF

Посилання


State Statistics Service of Ukraine. Gross agricultural output of Ukraine in 1990–2019. [State Statistics Service of Ukraine. 2019. Kyiv. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Babych AO. Soybean for health and life on planet Earth. Кyiv: Agrarna nauka, 1998 272 p.

Mikheeva OO, Rozhkov AO, Mikheev VH. Dynamics of leaf area increase in soybean plants depending on seeding rates and sowing methods. Bioresursy i pryrodokorystuvannia. 2019; 11(1–2: 77–88. DOI.org/10.31548/bio2019.01.009.

Ohurtsov YeM. Soybean in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine. Kharkiv, 2008, 270 p.

Ohurtsov YeM, Mikheev VH, Byelinskyy YuV, Klymenko IV. Adaptive technology of soybean cultivation in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine. In: MA Bobro, ed. Kharkiv: KhNAU, 2016. 268 p.

Babych AO, Petrychenko VF, Adamen FF. The problem of photosynthesis and biological fixation of nitrogen by legumes. Visnyk ahrarnoyi nauky. 1996; 2: 34–39.

Mikheev VH. Influence of growth regulators and seed inoculation on the tuber number and weight in soybean plants of variety Romantyka. Visnyk TsNZ APV Kharkivskoyi oblasti. 2012; 12: 169–173.

Lyu X, Xia X, Wang C, Ma C, Dong S. Effects of changes in applied nitrogen concentrations on nodulation, nitrogen fixation and nitrogen accumulation during the soybean growth period. Soil science and plant nutrition. 2019; 65(5): 479–489. DOI: 10.1080/00380768.2019.1667213.

Egamberdiyeva D, Qarshieva D, Davranov K. Growth and yield of soybean varieties inoculated with Bradyrhizobium spp. in N-deficient calcareous soils. Biology and fertility of soils. 2004; 40(2): 144-146. DOI: 10.1007/s00374-004-0755-1.

Cherneha TO. The effectiveness of chemical protection of soybean crops against perennial weeds in the Forest-Steppe of Ukraine. [dissertation]. Kyiv, 2004. 19 p.

Abbasi M, Manzoor M, Tahir M. Efficiency of rhizobium inoculation and p fertilization in enhancing nodulation, seed yield, and phosphorus use efficiency by field grown soybean under hilly region of rawalakot azad Jammu and Kashmir, Pakistan. Journal of plant nutrition. 2010; 33(7): 1080–1102. DOI: 10.1080/01904161003729782.

Egamberdiyeva D, Qarshieva D, Davranov K. The use of Bradyrhizobium to enhance growth and yield of soybean in calcareous soil in Uzbekistan. Journal of plant growth regulation. 2004; 23(1): 54–57. DOI: 10.1007/s00344-004-0069-4.

Fatima Z, Zia M, Chaudhary M. Interactive effect of Rhizobium strains and P on soybean yield, nitrogen fixation and soil fertility. Pakistan journal of botany. 2007; 39(1): 255–264.

Berehovenko SK. The effectiveness of symbiosis between soybean varieties and Bradyrhizobium japonicum strains, depending on their complementarity and cultivation conditions. [dissertation]. Kyiv, 1998. 21 p.

Babych AO. Current production and use of soybeans. Kyiv: Urozhay. 1993. 430 p.

Posypanov GS. Methods of studying biological fixation of nitrogen from air. Moscow: Agropromizdat, 1991. 300 p.

Panasiuk RM, Lykhochvor VV, Panasiuk OV. Influence of seeding rates on symbiotic and grain performance of soybean varieties in the Western Forest-Steppe of Ukraine. Kormy i kormovyrobnytstvo. 2011; 69: 133–140.

Tkalich ID, Chepilova TP. Effects of sowing methods, seeding rates and bacterial agents on bacterial tubers and soybean yield. Posibnyk ukrayinskogo khliboroba. 2011: 154–155.

Drobitko AV, Drobitko OM. Influence of row spacing on soybean growth, development and yield on the Farm «Vidrodzhennia» of Bratsk district of Mykolaiv Oblast. Kormy i kormovyrobnytstvo. 2006; 57: 176–182.

Olepir RV, Zaporozhets LM. Influence of agri-environmental factors on the protein and oil contents in soybean seeds. Visnyk TsNZ APV Kharkivskoyi oblasti. 2014; 17: 139–142.

Rozhkov AO, Puzik VK, Kalenska SM et al. Research in agronomy: theoretical aspects of research. In: AO Rozhkov, ed. Kharkiv: Maydan, 2016. 316 p.

Rozhkov AO, Puzik VK, Kalenska SM et al. Research in agronomy: theoretical aspects of research. Statistical processing of study data. In: AO Rozhkov, ed. Kharkiv: Maydan, 2016. 352 p.

Dospekhov BA. Methods of field experience. Moscow: Kolos, 1979. 416 p.

Tishchenko LM, Korniyenko SI, Dubrovin VA. et al. Technological maps of agricultural crop cultivation. Kharkiv: Shchedra sadyba plyus, 2015. 273 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державна служба статистики України. Валова продукція сільського господарства України за 1990–2019 роки. Київ, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Бабич А.О. Соя для здоров’я і життя на планеті Земля: монографія. Київ: Аграр. наука, 1998. 272 с.

Міхєєва О.О., Рожков А.О., Міхєєв В.Г. Динаміка наростання площі листкової поверхні рослин сої залежно від норм висіву і способів сівби. Біоресурси і природокористування. 2019. Т. 11. № 1–2. С. 77–88. DOI.org/10.31548/bio2019.01.009.

Огурцов Є.М. Соя у Східному Лісостепу України: монографія. Харків, 2008. 270 с.

Огурцов Є.М., Міхєєв В.Г., Бєлінський Ю.В., Клименко І.В. Адаптивна технологія вирощування сої у Східному Лісостепу України: монографія / за ред. М.А. Бобра. Харків: ХНАУ, 2016. 268 с.

Бабич А.О., Петриченко В.Ф., Адамень Ф.Ф. Проблема фотосинтезу і біологічної фіксації азоту бобовими культурами. Вісник аграрної науки. 1996. № 2. С. 34–39.

Міхєєв В.Г. Вплив регуляторів росту та інокуляції насіння на кількість та масу бульбочок у рослин сої сорту романтика. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської обл. Вип. 12. С. 169–173.

Lyu X., Xia X., Wang C., Ma C., Dong, S. Effects of changes in applied nitrogen concentrations on nodulation, nitrogen fixation and nitrogen accumulation during the soybean growth period. Soil science and plant nutrition. 2019. V. 65. № 5. Р. 479-489. DOI: 10.1080/00380768.2019.1667213.

Egamberdiyeva D., Qarshieva D., Davranov K.,  Growth and yield of soybean varieties inoculated with Bradyrhizobium spp in N-deficient calcareous soils. Biology and fertility of soils. 2004. V. 40 № 2. Р. 144-146. DOI: 10.1007/s00374-004-0755-1.

Чернега Т.О. Ефективність заходів хімічного захисту посівів сої від багаторічних бур’янів у Лісостепу України: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: спец. 06.01.09 – рослинництво. Київ, 2004. 19 с.

Abbasi M., Manzoor M., Tahir M. Efficiency of rhizobium inoculation and p fertilization in enhancing nodulation, seed yield, and phosphorus use efficiency by field grown soybean under hilly region of rawalakot azad Jammu and Kashmir, Pakistan. Journal of Plant Nutrition. 2010. V. 33. № 7. Р. 1080-1102. DOI: 10.1080/01904161003729782.

Egamberdiyeva D., Qarshieva D., Davranov K. The use of Bradyrhizobium to enhance growth and yield of soybean in calcareous soil in Uzbekistan. Journal of Plant Growth Regulation. 2004. V. 23. № 1. Р. 54-57. DOI: 10.1007/s00344-004-0069-4.

Fatima Z., Zia M., Chaudhary M. Interactive effect of Rhizobium strains and P on soybean yield, nitrogen fixation and soil fertility. 2007. Pakistan Journal of Botany. V. 39. № 1. Р. 255-264.

Береговенко С.К. Ефективність симбіозу сортів сої і штамів Bradyrhizobium japonicum залежно від ступеня їх компліментарності та умов вирощування: автореф. дис. … канд. біолог. наук: спец. 03.00.07 – мікробіологія. Київ, 1998. 21 с.

Бабич А.О. Сучасне виробництво і використання сої. Київ: Урожай, 1993. 430 с.

Посыпанов Г.С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха: справочное пособие. Москва: Агропромиздат, 1991. 300 с.

Панасюк Р.М., Лихочвор В.В., Панасюк О.В. Вплив норм висіву на формування симбіотичної та зернової продуктивності сортів сої в умовах західного Лісостепу України. Корми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69. С. 133–140.

Ткаліч І.Д., Шепілова Т.П. Вплив способів сівби, норм висіву і бактеріальних препаратів на формування бульбочкових бактерій і урожайність сої. Посібник українського хлібороба. 2011. С. 154–155.

Дробітько А.В., Дробітько О.М. Вплив ширини міжрядь на ріст, розвиток і урожайність сої в ФГ «Відродження» Братського району Миколаївської області. Корми і кормовиробництво. 2006. Вип. 57. С. 176–182.

Олепір Р.В., Запорожець Л.М. Вплив агроекологічних факторів на вміст протеїну та олії в насінні сої. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2014. Вип. 17. С. 139–142.

Рожков А.О., Пузік В.К., Каленська С.М. та ін. Дослідна справа в агрономії: навч. посіб.: у 2 кн. Кн. 1. Теоретичні аспекти дослідної справи / за ред. А.О. Рожкова. Харків: Майдан, 2016. 316 с.

Рожков А.О., Пузік В.К., Каленська С.М. та ін. Дослідна справа в агрономії: навч. посіб.: у 2 кн. Кн. 2. Статистична обробка результатів досліджень / за ред. А.О. Рожкова. Харків: Майдан, 2016. 352 с.

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: учеб. пособ. Москва: Колос, 1979. 416 с.

Тіщенко Л.М., Корнієнко С.І., Дубровін В.А. та ін. Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур: кол. монограф. Харків: Щедра садиба плюс, 2015. 273 с.Copyright (c) 2020 О. О. Mikheeva, А. О. Rozhkov, V. G. Mikheev

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)