DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2015.54033

Сучасний рівень волокнистості ненаркотичних сортів конопель (cannabis sativa l.)

I. M. Laiko, V. H. Vyrovets, H. I. Kyrychenko, S. V. Mishchenko, I. L. Kmets

Анотація


Застосування стебел конопель (Cannabis sativa L.) на енергетичні цілі є перспективним напрямом використання даної рослини, оскільки існує можливість задіяти на паливо як усе стебло, так і відходи після її переробки (кострицю). Конопляне стебло має високу теплотворну здатність, яка дещо поступається кам’яному вугіллю, але перевищує аналогічні показники для м’яких порід дерев та торфу.

Мета і задачі дослідження. Одним із напрямів сучасної селекційної роботи з коноплями є створення сортів конопель з високим вмістом волокна і урожаєм стебел, що підвищить рівень рентабельності аграрного виробництва.

Матеріал і методи. Селекція на підвищення вмісту волокна проводилась методом родинно-групового добору при одночасному використанні: експрес-аналізу для визначення наявності канабіноїдів до початку цвітіння, визначення вмісту канабіноїдів методами тонкошарової хроматографії, фенологічних спостережень, біометричних вимірювань рослин, аналізу структури продуктивності рослин, анатомічного аналізу стебел за ознакою товщини шару волокна, технологічної оцінки рослин конопель за вмістом і якістю волокна, методів математичної статистики. Дослідження проводились на базі Дослідної станції луб’яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН на межі Лісостепу й Полісся.

Обговорення результатів. У результаті багаторічної селекційної роботи отримані безнаркотичні сорти однодомних конопель Гляна, Глухівський 46, Глухівські 51 з вмістом волокна від 30,0 до 38,9%. З них найбільш перспективний для виробництва волокна є сорт Глухівські 51. Даний сорт перевищує сорт-стандарт по урожаю волокна на 1,5 т/га.

Висновки. Незважаючи на інтенсивну селекційну роботу у напрямі зниження вмісту тетрагідроканабінолу, вдалося зберегти основну цінність культури – здатність формувати високий врожай стебел і волокна.


Ключові слова


коноплі; волокно; стебло; сорт; селекція; тетрагідроканабінол

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Senchenko GI, Timonin MA editors. Hemp. Moskow: Kolos; 1978. 288 p.

Senchenko GI, Virovets VG, Goloborodko PA et al. Progressive technology of cultivation and harvesting of hemp. Moskow: Agropromizdat; 1987. 70 p.

Arno, AA. Reticulum structure of bast layer in stems of abutilon, jute and hemp and its function in the stem strengthening tissue system. Nauchnyie trudyi TsNIILV. 1962; 17:3–20.

Layko IM, Virovets VG. Anatomical structure of stem and cannabinoids content in hemp. In: Scientific bases of Agriculture of Ukraine in modern conditions. Chabani; 1994; 1:29.

Senchenko GI, Virovets VG. Increased fibre content in stems as a main factor of rising productivity in hemp. In: Breeding, seed production and technology of growing of industrial crops. 1980. p. 155–168.

Tarakan, NI. Method for separation of primary and second fibre from hemp stem. Biologiya, vozdelyivanie i pervichnaya obrabotka konopli i kenafa. 1974; 35:49–52.

Nasonov, VA. Anatomical characteristics of hemp geographic races. Vestnik sotsialisticheskogo rastenievodstva. 1940; 4:120.

Astahova, AV. Anatomical structure of hemp stem subject to growing space. Len i konoplya. 1940; 2:26–28.

Gurzhyi ES, Golova TP, Merezhko VS et al. Fibre content and anatomical structure of stem in hemp. Len i konoplya. 1968; 8:31–33.

Kryvosheeva, LM. On correlation between main anatomical structures of stem of high-fibre and low-fibre hemp varieties. Zbirnik naukovih prats Institutu zemlerobstva UAAN. 1999; 1–2:5–8.

Kryvosheeva, LM. Morphological peculiarities of fibrous layer formation in stem of hemp. Visnik Sumskogo derzhavnogo agrarnogo universitetu. 1999; 3:71–73.

Loginov, MI. Studying bast content in hemp stem with breeding purpose. Biologiya, vozdelyivanie i pervichnaya obrabotka konopli i kenafa. 1971; 34:51–59.

Senchenko, GI. Correlation of morphological traits in hemp stem with primary and second fibre content. Len i konoplya. 1970; 12:28–29.

Mygal, MD. Technical length of hemp stem as hereditary characters of productivity by fibre. Cytology and genetics. 1998; 32/3:77–80.

Mygal, MD. Investigation on stem length and fibre content as components of productivity. Visnik agrarnoyi nauki. 1999; 7:41–44.

Onuprienko, LG. Effect of genotype and growing conditions of hemp in breeding aimed at fibre content. Zbirnik naukovih prats NNTs «Institut zemlerobstva UAAN». 2007; 3–4:146–150.

Onuprienko LG, Virovets VG. Morphological and physiological specifics of modern high fibre monoecious hemp varieties. Zbirnik naukovikh prats Institutu lubyanikh kultur UAAN. 2007; 4:92–102.

Virovets VG, Layko IM, Shcherban II, Migun MP. Some aspects of breeding on increasing hemp Cannabis sativa L. fibre quality. Selektsiya i nasinnitstvo. 1993; 74:8–11.

Virovets VG, Layko IM, Onuprienko LG et al. Increased fibre content in stems of Cannabis sativa L. resulted from direct integrated action of breeding. Selektsiya i nasinnitstvo. 2008; 96:195–204.

Onuprienko LG, Virovets VG. Family-group selection as a crucial factor of increasing fibre content in modern monoecious hemp varieties. In: New directions in genetics, the technology of growing, harvesting, processing and standardization of industrial crops. Proceeding of the International scientific-practical Conference of young scientists. Sumi; 2009. P. 3–8.

Layko IM, Onuprienko LG. Assessment of individual plants of monoecious hemp varieties by fibre content before flowering. Pat. 93740 Ukraine, A 01 H 1/04. 2009.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Конопля [Текст] / под ред. Г. И. Сенченко, М. А. Тимонина. – М.: Колос. – 1978. – 288 c.

2. Прогрессивная технология возделывания и уборки конопли [Текст] / Сенченко Г. И., Вировец В. Г., Голобородько П. А. и др. – М.: Агропромиздат, 1987. – 70 с.

3. Арно, А. А. Сетчатая структура лубяного слоя в стеблях канатника, кенафа, джута и конопли и ее роль в системе механических тканей стебля [Текст] / А. А. Арно // Научные труды ЦНИИЛВ. – 1962. – Т. 17. – С. 3–20.

4. Лайко, І. М. Анатомічна будова стебел і вміст канабіноідів у конопель [Текст] / І. М. Лайко, В. Г. Вировець // Наукові основи ведення сільського господарства України в сучасних умовах: тез. доп. – Чабани, 1994. – Ч. 1. – С. 29.

5. Сенченко, Г. И. Повышение содержания волокна в стеблях – основной фактор увеличения продуктивности конопли [Текст] / Г. И. Сенченко, В. Г. Вировец // Селекция, семеноводство и технология возделывания технических культур. – М.: Колос, 1980. – С. 155–168.

6 Таракан, Н. И. Методика выделения первичного и вторичного волокна из стеблей конопли [Текст] / Н. И. Таракан // Биология, возделывание и первичная обработка конопли и кенафа : сб. научн. тр. – Глухов, 1974. – Вып. 35. – С. 49–52.

7. Насонов, В. А. Анатомическая характеристика географических рас конопли [Текст] / В. А. Насонов // Вестник социалистического растениеводства. – 1940. – № 4. – С. 120.

8. Астахова, А. В. Анатомическая характеристика стеблей конопли в зависимости от площади питания [Текст] / А. В. Астахова // Лен и конопля. – 1940. – № 2. – С. 26–28.

9. Содержание волокна и анатомическое строение стебля конопли [Текст] / Е. С. Гуржий, Т. П. Голова, В. С. Мережко и др. // Лен и конопля. – 1968. – № 8. – С. 31–33.

10 Кривошеєва, Л. М. Про співвідношення основних анатомічних структур стебла низьковолокнистих і високоволокнистих сортів конопель [Текст] / Л. М. Кривошеєва // Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. – 1999. – Вип. 1–2. – С. 5–8.

11. Кривошеєва, Л. М. Морфологічні особливості формування волокнистого шару в стеблі конопель [Текст] / Л. М. Кривошеєва // Вісник Сумського державного аграрного університету. – 1999. – Вип. 3. – С. 71–73

12. Логинов, М. И. Изучение содержания луба в стебле конопли в селекционных целях [Текст] / М. И. Логинов // Биология, возделывание и первичная обработка конопли и кенафа : сб. научн. тр. – Глухов, 1971 – Вып. 34. – С. 51–59.

13. Сенченко, Г. И. Взаимосвязь морфологических признаков стебля конопли с содержанием первичного и вторичного волокна [Текст] / Г. И. Сенченко // Лен и конопля. – 1970. – № 12. – С. 28–29.

 14. Мигаль, М. Д. Технічна довжина стебла конопель – ознака спадкового підвищення продуктивності рослин за волокном [Текст] / М. Д. Мигаль, Ю. В. Голюк / Цитологія і генетика. – 1998. – Т. 32, № 3. – С. 77–80.

15. Мигаль, М. Д. Дослідження розміру стебла і вмісту волокна конопель як складових продуктивності [Текст] / М. Д Мигаль, Ю. В. Голюк // Вісник аграрної науки. – 1999. – № 7. – С. 41–44.

16. Онупрієнко, Л. Г. Вплив генотипу сорту та умов вирощування ознак стебла конопель при селекції на волокнистість [Текст] / Л. Г. Онупрієнко // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства УААН». – 2007. – Вип. 3–4. – С. 146–150.

17. Онупрієнко, Л. Г. Морфо-фізіологічні особливості сучасних високоволокнистих сортів однодомних конопель [Текст] / Л. Г. Онупрієнко, В. Г Вировець / Збірник наукових праць Інституту луб'яних культур УААН. – 2007. – Вип. 4. – С. 92–102.

18. Деякі аспекти селекції на підвищення якості волокна конопель (Cannabis sativa L.) [Текст] / В. Г. Вировець, І. М. Лайко, І. І. Щербань та ін. // Селекція і насінництво. – Х., 1993. – Вип. 74. – С. 8–11.

19. Збільшення вмісту волокна в стеблах посівних конопель (Cannabis sativa L.) як результат цілеспрямованої комплексної дії селекції [Текст] / В. Г. Вировець,
І. М. Лайко, Л. Г. Онупрієнко та ін. // Селекція і насінництво. – Х., 2008. – Вип. 96. – С. 195–204.

20. Онупрієнко, Л. Г. Родинно-груповий добір як один із вирішальних факторів збільшення вмісту волокна у сучасних сортів однодомних конопель [Текст] / Л. Г. Онупрієнко,
В. Г. Вировець // Іноваційні напрямки в селекції, генетиці, технології вирощування, збирання, переробки і стандартизації технічних культур : міжнар. наук.-техн. конфер. молодих вчених, 2–4 грудня. 2008 р. – Суми, 2009. – С. 3–8.

21. Спосіб оцінки індивідуальних рослин сортів однодомних конопель за вмістом волокна до початку цвітіння: пат. 93740 Україна: A 01 H 1/04 [Текст] / Лайко І. М.,
Онупрієнко Л. Г.; заявник і патентовласник Інститут луб'яних культур УААН. – № a 2009 04126; заявл. 27.04.09; опубл. 10.11.10, Бюл. № 21.Copyright (c) 2015 I. M. Laiko, V. H. Vyrovets, H. I. Kyrychenko, S. V. Mishchenko, I. L. Kmets

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)