DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2012.59847

Урожайність сучасних гібридів кукурудзи залежно від застосування засобів захисту рослин та регулятору росту

Н. М. Музафаров, К. М. Манько, І. М. Музафаров

Анотація


Узагальнені дворічні (2009-2010 рр.) дослідження з вивчення реакції сучасних гібридів кукурудзи на застосування регулятору росту та засобів захисту рослин показали, що найбільша прибавка врожайності від обробки насіння фунгіцидом Віал ТТ і інсектицидом Табу відмічена у середньостиглого гібрида  Кредит МВ  на фоні обмеженого застосування добрив (гній    30 т/га + N30P30K30) – 0,71 т/га. У досліді з вивчення реакції середньораннього гібриду Варта МВ на застосування регулятору росту рослин Гумата калію найбільша прибавка врожайності зерна отримана на фоні внесення повної дози добрив (гній 30 т/га + N60P60K60) + обробка насіння + обприску- вання посіву у фазу 3-5 листа – 0,80 т/га

Ключові слова


Урожайність; кукурудза; гібрид; хімічний захист рослин; фон живлення; регулятор росту рослин

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Зінченко О. І. Рослинництво : Підручник / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко. – К. : Аграрна освіта, 2001. – 249 с.

2. Кукуруза / [под редакцией А. В. Пухальского]. – К. : Гос. изд. с.-х. лит. Укр. ССР, 1955. – 263 с.

3. Кукуруза  и  ее  улучшение   [пер.   с   английского]   /   Е. Н.   Волотова,  Н. А. Емельяновой, О. В. Лисовской, М. П. Шикеданц. – М. : Изд. ино- странной литературы, 1957. – 557 с. : ил.

4. Томашевский Д. М. Кукуруза / Д. М. Томашевский. – К. : Урожай, 1970. – 337 с.

5. Ситнік В. П. Кукурудза – основа кормової бази високо продуктивного тваринництва / В. П.  Ситнік // Вісник аграрної науки.  –  2005. –  № 8. –  С. 5-7.

6. Методические рекомендации по изучению сортовой агротехники в селек- центрах ; подгот. : П. П. Литун, В. М. Костромитин, Л. В. Бондаренко. – М. : ВАСХНИЛ, 1984. – 32 с.

7. Шкаликов  В.  А.  Защита  растений  от  болезней  /   В.  А.  Шкаликов,    О. О. Белошапкина, Д. Д. Букреев ; под ред. В. А. Шкаликова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Колос, 2003.

8. Пурлаур В. К. Обработка семян – важнейший фактор защиты растений /  В. К. Пурлаур, Н. В. Михайленко ; под ред. Г. А. Романенко // Проблемы опустынивания и защита биологического разнообразия природохозяйст- венных комплексов аридных регионов России. – М. : Изд-во «Современ- ные тетради», 2003.

9. Буга С. Ф. Роль протравителей семян / С. Ф. Буга, В. Н. Захаренко // За- щита и карантин растений. – 2001. – №3. – С.18-25.

10. Адаптація «органічної» системи землеробства до природних і соціаль- них умов України / Е. Г. Дегодюк, С. Е. Дегодюк, С.  З. Гуральчук, [та  ін.] // Вісник Львівського національного аграрного університету. –  2011.– № 15 (2). – С. 238-246.

11. Гумати калію – вирішення проблем / Агромаркет. – 2011 р. – № 4 кві- тень. – С. 19-21.


Copyright (c) 2016 Н. М. Музафаров, К. М. Манько, І. М. Музафаров

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)