DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2010.70244

Застосування еколого-географічного підходу до формування вихідного матеріалу на сучасному етапі селекції гречки

О. В. Тригуб

Анотація


Вирішення проблеми створення високопродуктивного, якісного та технологічного сортового матеріалу гречки зі стабільним проявом господарсько цінних ознак неможливе без застосування у селекційному процесі нових високоадаптованих джерел бажаних ознак. У зв’язку із виникненням нових напрямків селекції гречки та шляхів вирішення проблем підвищення толерантності до посухи та високих і низьких температур, дружності достигання, стійкості до осипання і вилягання та ін., виникає потреба у пошуку зразків-носіїв цінних ознак. Продовження застосування еколого-географічного підходу до формування нового вихідного матеріалу для різних напрямків селекції дозволяє прискорити пошук джерел і розширити генетичну базу нових сортів

Ключові слова


Гречка; селекційний процес; еколого-географічний підхід; вихідний матеріал; генетична основа

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Рябчун В.К. Система генетичних ресурсів рослин України / В.К. Рябчун // Генетичні ресурси рослин : наук. журнал. – Х., 2004. – № 1. – С. 8–15.

2. Алексанян С.М. Агробиоразнообразие и геополитика / С.М. Алексанян. – С.-Пб. : ВИР, 2002. – 363 с.

3. Генофонд и селекция крупяных культур. Гречиха / Н.В. Фесенко, Н.Н. Фесенко, О.И. Романова [и др.] ; под ред. В.А. Драгавцева. – С.-Пб. : ВИР. – 2006. – 196 с.

4. Алексеєва О.С. Генетика, селекція і насінництво гречки: Навч. посібн. / О.С. Алексеєва, Л.К. Тараненко, М.М. Малина. – К.: Вища школа, 2004. – 216 с.

5. Мартыненко Г.Е. Влияние потенциала ветвления у различных по габитусу сортов на ритм репродукционных процессов / Г.Е. Мартыненко, А.И. Котляр // Селекция и технология возделывания полевых культур. – Черновцы : Прут, 1994. – Т. 1. – С. 137–143.

6. Chai Y. Geographical distribution and characterization of the red flowered buckwheat / Y. Chai, S. Feng, Y. Ma, H. Jia // Proc. 5-th Int. Symp. on Buckwheat. – China, 1992. – P. 85–89.

7. Лаханов А.П. Плодообразование сортов гречихи при различной водообеспеченности / А.П. Лаханов // С.-х. биология, 1992. –  5. – С. 41–47.

8. Авезджанов Р.М. Гречиха. Каталог мировой коллекции ВИР / Р.М. Авезджанов, Н.П. Ярош, Е.В. Афанасьева, Р.Г. Горбачёва. – С.-Пб. : ВИР, 1979. – Вып. 248. – 40 с.

9. Joshi B.D. Buckwheat genetic resources in South Asia / B.D.Joshi, R.C. Rana // Status reports on genetic resources of buckwheat. – Malasyia, 1999. – P. 31–36.

10.  Lin R. Preliminary division of cultural and ecological region of Chinese buckwheat / R. Lin, Y. Tao, H. Li // Fagopyrum, 1992. – № 12. – P. 48–55.

11. Фесенко Н.В. использование биологических закономерностей  летней деятельности пчёл в селекции гречихи / Н.В. Фесенко // Опыление пчёлами энтомофильных с.-х. растений. М.: Колос, 1972. –  С. 44–49.

12.  Фесенко Н.В. Селекция гречихи на устойчивость к осыпанию плодов / Н.В. Фесенко // Селекция и семеноводство. М. – 1963. –  3. – С. 16–18.

13.  Фесенко Н.В. Наследование узколистости у мутантной формы гречихи Горец / Н.В. Фесенко, Г.Н. Суворова // Тез. докл. 5-го Съезда ВОГиС им. Н.И. Вавилова. – М., 1987. – Т. 4. – Вып. 2. – С. 212–213.

14.  Фесенко Н.В. Генетический фактор, обуславливающий детерминантный тип растений у гречихи / Н.В. Фесенко // Генетика. М., 1968. – Т. 4. – № 4. – С. 165–166.

15.  Столетова Е.А. Гречиха / Е.А. Столетова. – М. –Л. : Сельхозгиз, 1940. – 110 с.

16.  Шахов Н.Ф. Новые источники детерминатности и многощитковости у гречихи / Н.Ф. Шахов // Бюл. НТИ ВНИИЗБК. Орёл, 1977. – С. 67–69.

17.  Kreft I. Breeding of determinate buckwheat // Fagopyrum, 1989. – № 9. – P. 57–59.

18.  Banija B.K. Buckwheat genetic resources in Nepal // Status reports on genetic resources of buckwheat. – Malasyia, 1999. – P. 1–27.Copyright (c) 2016 О. В. Тригуб

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)