DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2017.102784

Regulation of training activities as a key of health protection of pupils and students

Valery Lutfullin, Victor Inozemtsev, Sergey Pilipenko

Abstract


In Ukraine is registered the highest prevalence of diseases among school children that has the direct connection with training loads. The dangerous pathogenic character of training overloads takes place also among student youth. So, the urgent problem of educational system is a release of training process of overloads.

The review of the realized studies testifies to the exceptional urgency of the problem of training programs and textbooks volumes regulation. Especially, the studies of V. Bespalska state the abnormal 5-20 times overload of schoolbooks on mathematics that is incompatible with the system of teaching principles.

The aim of research is the determination of first-turn conditions of regulation of schoolchildren’s and students’ activity, directed on the educational process sanitation s.

The following tasks were set for this aim realization: to analyze the influence of training overloads on health of children and student youth; to elucidate the influence of training overloads on school education quality; to ground the possibility to eliminate training overloads at the state level; to determine first-turn arrangements as to the training process sanitation.

Object of research – results of training overloads, method of research – the analysis of facts on studied questions, presented in medical and psychological-scientific literature.

The result of training overloads is a wide spectrum and high level of morbidity among schoolchildren and students and also great losses of education quality. The alternative of such training is the decrease of training programs volume, realized in Singapore school education. The regulation of training loads must be recognized as the one of most important legal criteria of training programs and textbooks quality. Teachers’ activity must be assessed by this criterion too


Keywords


training overloads; morbidity of pupils and students; underachievement; infringement; regulated training

References


Grombakh, S. M.; Grombakh, S. M. (Ed.) (1988). Rol shkoly v formirovanii psikhicheskogo zdorovya uchaschichsya. Shkola i psikhicheskoe zdorovye uchashichsya. Мoscow: Меdicina, 9–32.

Dubrovskyi, A. A. (1988). Otkrytoe pismo vracha uchitelyu: Zdorovye detei – buduschieie naroda. Moscow: Prosvieschenie, 31.

Kikolov, A. I. (1985). Obuchenie i zdorove. Moscow: Vysshaya shkola, 104.

Lay, V. A. (1971). Shkola deistviya. Khrestomatiya po istorii zarubiezhnoy pedagogiki. Moscow: Prosvieschenie, 534–558.

Dudina, O. O., Tereschenko, L. V. (2014). Situaciynyy analiz stanu zdorovya dytyachogo naselennya. Visnyk socialnoy gigieny ta organizacii okhorony zdorovya Ukrainy, 2, 49–57.

Bespalko, V. P. (1988). Teoriya uchebnika: Didakticheskiy aspect. Moscow: Pedagogika, 160.

Savchenko, O. (2000). Zmist shkilnoi osvity na rubezhi stolit. Shlyakh osvity, 3, 2–6.

Teoretyko-metodologichni zasady formuvannya zmistu zagalnoi serednyoi osvity (1999). Pedagogika i psikhologiya, 4, 5–75.

Yarmachenko, M. D. (1978). Aktualni pytannya pedagogichnoi nauki. Kyiv: Znannya, 48.

Lutfullin, V. S. (2011). Teoretyko-metodychni zasady usunennya navchalnykh perevantazhen uchniv. Poltava: Vydaviets Shevchenko R. V., 336.

Voleva, N. P., Vovkanych, A. S. (2011). Zakhvoryuvanist studentiv vyschich navchalnych zakladiv, yaki nalezhat do spetsialnych medychnykh grup. Sportyvna nauka Ukrayiny, 6, 3–11. Available at: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2220

Dzenzelyuk, D. O., Plotitsyn, K. V. (2016). Zakhvoryuvanist' sertsevo-sudynnoyi systemy studentiv-ahrariyiv. Nauk. chasopys. Ser. 15. Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoyi kul'tury, 3 (2 (71)), 112–114. Available at: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4756

Komenskyi, Ya. A.; Piskunova, A. I. (Ed.) (1982). Velikaya didaktika. Izbrannye pedagogicheskie sochineniya. Moscow: Pedagogika, 1, 242–476.

Pisarev, D. I. (1984). Shkola i zhizn. Izbrannye pedagogicheskie sochineniya. Moscow: Pedagogika, 144–223.

Tkhorzhevskyi, D. O. (1999). Derzhavnyi standart zagalnoi serednoy osvity i diferentsiatsiia zmistu navchanniya. Pedagodika i psikhologiya, 4, 47–51.

Bespalko, V. P. (2010). Mozhno li kupit innovatsii? Pedagogika, 7, 30–36.

Zagranichnaya, N. A., Ivanova, R. G. (2010). O soderzhanii bazovogo khimicheskogo obrazovaniya v sovremennom sotsiume. Khimiya v shkole, 1, 20–23.

Uzhinskyi, K. D.; Piskumova, O. I. (Ed.) (1983). Vybrani pedagogichni tvory. Vol. 2. Kyiv: Radianska shkola, 359.

Kostyuk, G. S.; Prokolienko, L. M. (Ed.) (1989). Navchalno-vykhovnyi protses i psykhichnyi rozvytok osobystosti. Kyiv: Radianska shkola, 609.

Zotov, Yu. B. (1984). Organizatsiya sovremennogo uroka. Moscow: Prosvieschenie, 144.

Diesterweg, A. (1971). Rukovodstvo k obrazovaniyu nemetskikh uchitelei. Khrestomatiya po istorii zarubiezhnoy pedagogiki. Moscow: Prosvieschenie, 385–444.

Kovaleva, G. (2003). Prichiny padeniya mezhdunarodnogo reytinga rosiyskogo obrazovaniya. Daydzhest pedagogichnykh idey i tekhnologiy, 2, 23–25.

Kupisiewicz, Cz. (1986). Osnovy obschey didaktiki. Moscow: Vysshaya shkola, 368.

Kvintilian, M. F. (1971). O vospitanii oratora. Khrestomatiya po istorii zarubiezhnoy pedagogiki. Moscow: Prosvieschenie, 40–46.


GOST Style Citations


Громбах, С. М. Роль школы в формировании психического здоровья учащихся [Текст] / С. М. Громбах; ред. С. М. Громбах // Школа и психическое здоровье учащихся. – М.: Медицина, 1988. – С. 9–32.

Дубровский, А. А. Открытое письмо врача учителю: Здоровье детей – будущее народа [Текст] / А. А. Дубровский. – М.: Просвещение, 1988. – 31 с.

Киколов, А. И. Обучение и здоровье [Текст]: метод. пос. / А. И. Киколов. – М.: Высшая школа, 1985. – 104 с.

Лай, В. А. Школа действия [Текст] / В. А. Лай // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1971. – С. 534–558.

Дудіна, О. О. Ситуаційний аналіз стану здоров’я дитячого населення [Текст] / О. О. Дудіна, Л. В. Терещенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – № 2. – С. 49–57.

Беспалько, В. П. Теория учебника: Дидактический аспект [Текст] / В. П. Беспалько. – М.: Педагогіка, 1988. – 160 с.

Савченко, О. Зміст шкільної освіти на рубежі століть [Текст] / О. Савченко // Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 2–6.

Теоретико-методологічні засади формування змісту загальної середньої освіти [Текст]. – Педагогіка і психологія. – 1999. – № 4. – С. 5–75.

Ярмаченко, М. Д. Актуальні питання педагогічної науки [Текст] / М. Д. Ярмаченко. – К.: Знання, 1978. – 48 с.

Лутфуллін, В. С. Теоретико-методичні засади усунення навчальних перевантажень учнів [Текст] / В. С. Лутфуллін. – Полтава: Видавець Шевченко Р. В., 2011. – 336 с.

Вольєва, Н. П. Захворюваність студентів вищих навчальних закладів, які належать до спеціальних медичних груп [Текст] / Н. П. Вольєва, А. С. Вовканич // Спортивна наука України. – 2011. – № 6. – C. 3–11. – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2220

Дзензелюк, Д. О. Захворюваність серцево-судинної системи студентів-аграріїв [Текст] / Д. О. Дзензелюк, К. В. Плотіцин // Наук. часопис. Сер. 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. – 2016. – T. 3, № 2 (71). – C. 112–114. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4756

Коменский, Я. А. Великая дидактика [Текст] / Я. А. Коменский; ред. А. И. Пискунов // Избранные педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 1982. – Т. 1. – С. 242–476.

Писарев, Д. И. Школа и жизнь [Текст] / Д. И. Писарев // Избранные педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 1984. – С. 144–223.

Тхоржевський, Д. О. Державний стандарт загальної середньої освіти і диференціація змісту навчання [Текст] / Д. О. Тхоржевcький // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 4. – С. 47–51.

Беспалько, В. П. Можно ли купить инновации? [Текст] / В. П. Беспалько // Педагогика. – 2010. – № 7. – С. 30–36.

Заграничная, Н. А. О содержании базового химического образования в современном социуме [Текст] / Н. А. Заграничная, Р. Г. Иванова // Химия в школе. – 2010. – № 1. – С. 20–23.

Ушинський, К. Д. Вибрані педагогічні твори. Т. 2 [Текст] / К. Д. Ушинський; ред. О. І. Пискунов. – К.: Радянська школа, 1983. – 359 с.

Костюк, Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості [Текст] / Г. С. Костюк; ред. Л. М. Проколiенко. – К.: Радянська школа, 1989. – 608 с.

Зотов, Ю. Б. Организация современного урока [Текст] / Ю. Б. Зотов. – М.: Просвещение, 1984. – 144 с.

Дистервег, А. Руководство к образованию немецких учителей [Текст] / А. Дистервег // Хрестоматия по истории зарубежной педагогіки. – М.: Просвещение, 1971. – С. 385–444.

Ковалева, Г. Причины падения международного рейтинга российского образования [Текст] / Г. Ковалева // Дайджест педагогічних ідей і технологій. – 2003. – № 2. – С. 23–25.

Куписевич, Ч. Основы общей дидактики [Текст] / Ч. Куписевич. – М.: Высшая школа, 1986. – 368 с.

Квинтилиан, М. Ф. О воспитании оратора [Текст] / М. Ф. Квинтилиан // Хрестоматия по истории зарубежной педагогіки. – М.: Просвещение, 1971. – С. 40–46. 

Cited-by:

1. The reception of Ivan Sikorsky’s scientific studies in the West
Vadym Menzhulin
NaUKMA Research Papers in Philosophy and Religious Studies  Vol: 2  First page: 43  Year: 2018  
doi: 10.18523/2617-16782153215

Copyright (c) 2017 Valery Lutfullin, Victor Inozemtsev, Sergey Pilipenko

ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print)