DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2019.155266

Anthropological turn in pedagogy: a theoretical-methodological research for the general value of human activities

Inna Dyachenko

Abstract


The author of this idea argues that a person has a natural nature, which makes his/her life-supporting potential, which defines a person as a force that generates purposeful actions. An activity that is recognized as an innate potential was inherent in it. The goal is to ensure the greatest possible disclosure of opportunities for cooperation and the creation of conditions for its manifestation. Human is a living being, internally active, self-moving towards the goal: to be alive, to be active. Human must survive to reach his/her limit. The fuller the cognitive potential of a person, the more focused its use will be, the better the life of the person will be. Life exists for the sake of which a human exists. In order for him/her to live, he/she must realize his/her vital potential in its entirety. Value is a form of manifestation of the goal. What goals, such will be the values. The goal is life, the common value is formed in accordance with the goal, there will also be one - the desire / love for life (filomenological). The measure of awareness of the purpose of its existence and human activity, as well as the level of development of common values determines the nature of attitudes towards everything that he / she chooses, how he/she acts and the result of his/her activities. You must say that it was a love of life in general. Human has yet to learn to live among the living. Pedagogy receives a “foothold”, an invariant that allows it to respond adequately to the anthropological turn, according to which a person lives on the ruins of the old culture, and the new evolution cannot create, optimize the processes of modernization of education, upbringing of modern man and preservation of human society


Keywords


anthropological turn; man; life; living; homo vivens; goal; filomenological; potential

References


Anosov, I. P., Elkin, M. V. (2013). Antropolohichnyi pidkhid do protsessu vykhovannia yak faktor harmoniinoho rozvytku osobystosti. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 29, 119–124.

Firsova, A. E. (2013). Printsipy antropologicheskogo podkhoda v teorii i praktike sovremennogo obrazovaniya. Filosofiya obrazovaniya, 3 (48), 148–156.

Asadullin, R. M., Teregulov, F. Sh. (2014). Predmet pedagogiki i pedagogicheskoy antropologii – chelovek. Gumanitarnye nauki i obrazovanie v Sibiri, 1 (13), 24–35.

Ziaziun, I. A. (2008). Filosofiia pedahohichnoi antropolohii. Kształceniezawodowe: pedagogika i psychologia=Profesiinaosvita: pedahohika i psykholohiia, 10, 51–58.

Cherepanova, L. G. (2010). Antropologiya kak metodologiya sovremennoy vospitatel'noy deyatel'nosti. Uchenye zapiski Zabaykal'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogicheskie nauki, 5, 171–175.

Korol'kov, A. A., Preobrazhenskaya, K. V., Romanenko, I. B. (2017). Pedagogicheskaya antropologiya v zerkale filosofii. Saint Petersburg: Aleteyya, 176.

Namakanov, B. A., Rasulov, M. M. (2011). Antropologicheskie aspekty i tekhnologii sovremennoy pedagogiki. Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal, 2, 61–70.

Zinchenko, V. P., Morgunov, E. B. (1994). Chelovek razvivayushhiysya. Ocherki rossiyskoy psikhologii. Moscow: Trivola, 304.

Deci, E. L, Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. Rochester, New York: Plenum Press, 375. doi: http://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7

Ryan, R. M., Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55 (1), 68–78. doi: http://doi.org/10.1037//0003-066x.55.1.68

Rieff, Ph. (1987). The triumph of the therapeutic. Uses of faith after Freud. Chicago: University Of Chicago Press, 274.

Rudkevich, L. A. (2005). Epokhal'nye izmeneniya cheloveka na sovremennom etape i pedagogicheskie innovatsii. Vestnik prakticheskoy psikhologii obrazovaniya, 4 (5), 28–38.

Shamne, A. V. (2014). Sotsial'no-psikhologicheskie osobennosti sovremennogo otrochestva (po itogam provedeniya fokus-grupp s uchitelyami). Psikhologicheskie issledovaniya, 7 (35). URL: https://www.researchgate.net/publication/327386955_Socialno-psihologiceskie_osobennosti_sovremennogo_otrocestva_po_itogam_provedenia_fokus-grupp_s_ucitelami

Zarembo, K. (Ed.) (2017). Rezultaty zahalnonatsionalnoho opytuvannia «Ukrainske pokolinnia Z»: tsinnosti ta oriientyry. Fond im. Fridrikha Eberta, 135. URL: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-1.pdf

Tsymbalenko, S. B. (2013). Tsifrovye tekhnologii: novye tendentsii i vozmozhnosti. Sotsial'naya pedagogika, 6, 94–101.

Howe, N., Strauss, W. (1991). Generations: TheHistoryofAmerica's Future, 1584 to 2069. New York: Harper Perennial, 558.

Palfrey, J., Gasser, U. (2008). Born digital: Understanding the first generation of digital natives. New York: Basic Books, 375.

Petrushyna, T. O. (2017). Stan nauky v Ukraini (za otsinkamy vitchyznianykh ta zarubizhnykh ekspertiv). Visnyk Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy, 11, 66–80.

Smirnov, S. A. (2017). Antropologicheskiy povorot: ego smysl i uroki. Filosofiya i kul'tura, 2, 23–35.

Molonov, G. Ts., Badmaev, V. M. (2010). Kharakteristika ponyatiya «Chelovek» s tochki zreniya pedagogiki. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya. Pedagogika. Filologiya. Filosofiya, 1, 25–27.

Sattler, R. (1986). Biophilosophy. Analytic and Holistic Perspectives. NewYork, Tokyo: Springer-Verlag. Heidelberg, 284. doi: http://doi.org/10.1007/978-3-642-71141-1

Dridze, T. M. (2000). Ekoantropotsentricheskaya model' sotsial'nogo poznaniya kak put' k preodoleniyu paradigmal'nogo krizisa v sotsiologii. Sotsis, 2, 22.

Waddington, C. H. (1957). The Strategy of the Genes: A Discussion of Some Aspects of Theoretical Biology. London: George Allen and Unwin, 340.

Pankratov, A. V. (2003). Teleologiya i printsip neobratimosti. Voprosy filosofii, 8, 73–85.

Akoff, R., Emeri, F. O. (1974). O tseleustremlennykh sistemakh: monografiya. Moscow: «Sovetskoe radio», 271.

Deci, E. L., Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. Nebraska Symposium on Motivation, 38, 237–288.

D’iachenko, I. M. (2012). Fenomen sub’iektyvnoi vitalnosti: teoretyko-metodolohichni zasady osmyslennia. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Filosofski nauky, 62, 17–25.

D'yachenko, I. N. (2011). Filomenologichnost' – klyuchevoe ponyatie filosofskogo napravleniya «filomenologiya». Khanty-Mansiysk: Izdatel'stvo OAO «Informatsionno-izdatel'skiy tsentr», 42.

Tikhonov, A. V. (2009). Sotsiologiya upravleniya. Teoreticheskie osnovy: monografiya. Moscow: «Kanon+» ROOI «Reabilitatsiya», 145.


GOST Style Citations


Аносов І. П., Елькін М. В. Антропологічний підхід до процессу виховання як фактор гармонійного розвитку особистості // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. № 29. С. 119–124.

Фирсова А. Е. Принципы антропологического подхода в теории и практике современного образования // Философия образования. 2013. № 3 (48). С. 148–156.

Асадуллин Р. М., Терегулов Ф. Ш. Предмет педагогики и педагогической антропологии – человек // Гуманитарные науки и образование в Сибири. 2014. № 1 (13). С. 24–35.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної антропології // Kształceniezawodowe: pedagogika i psychologia=Професійнаосвіта: педагогіка і психологія. 2008. № 10. С. 51–58.

Черепанова Л. Г. Антропология как методология современной воспитательной деятельности // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: Педагогические науки. 2010. № 5. С. 171–175.

Корольков А. А., Преображенская К. В., Романенко И. Б. Педагогическая антропология в зеркале философии. Санкт-Петербург: Алетейя, 2017. 176 с.

Намаканов Б. А., Расулов М. М. Антропологические аспекты и технологии современной педагогики // Сибирский педагогический журнал. 2011. № 2. С. 61–70.

Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии: монография. Москва: Тривола, 1994. 304 с.

Deci E. L, Ryan R. M. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. Rochester, New York: Plenum Press, 1985. 375 p. doi: http://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7 

Ryan R. M., Deci E. L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being // American Psychologist, 2000. Vol. 55, Issue 1. P. 68–78. doi: http://doi.org/10.1037//0003-066x.55.1.68 

Rieff Ph. The triumph of the therapeutic. Uses of faith after Freud. Chicago: University Of Chicago Press, 1987. 274 p.

Рудкевич Л. А. Эпохальные изменения человека на современном этапе и педагогические инновации // Вестник практической психологии образования. 2005. № 4 (5). С. 28–38.

Шамне А. В. Социально-психологические особенности современного отрочества (по итогам проведения фокус-групп с учителями) // Психологические исследования. 2014. Т. 7, № 35. URL: https://www.researchgate.net/publication/327386955_Socialno-psihologiceskie_osobennosti_sovremennogo_otrocestva_po_itogam_provedenia_fokus-grupp_s_ucitelami

Результати загальнонаціонального опитування «Українське покоління Z»: цінності та орієнтири / ред. Зарембо К. 2017. Фонд ім. Фрідріха Еберта, 135 c. URL: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-1.pdf

Цымбаленко С. Б. Цифровые технологии: новые тенденции и возможности // Социальная педагогика. 2013. № 6. С. 94–101.

Howe N., Strauss W. Generations: TheHistoryofAmerica's Future, 1584 to 2069. New York: Harper Perennial, 1991. 558 p.

Palfrey J., Gasser U. Born digital: Understanding the first generation of digital natives. New York: Basic Books, 2008. 375 p.

Петрушина Т. О. Стан науки в Україні (за оцінками вітчизняних та зарубіжних експертів) // Вісник Національної Академії Наук України. 2017. № 11. С. 66–80.

Смирнов С. А. Антропологический поворот: его смысл и уроки // Философия и культура. 2017. № 2. С. 23–35.

Молонов Г. Ц., Бадмаев В. М. Характеристика понятия «Человек» с точки зрения педагогики // Вестник Бурятского государственного университета. Серия. Педагогика. Филология. Философия. 2010. № 1. С. 25–27.

Sattler R. Biophilosophy. Analytic and Holistic Perspectives. NewYork, Tokyo: Springer-Verlag. Heidelberg, 1986. 284 p. doi: http://doi.org/10.1007/978-3-642-71141-1 

Дридзе Т. М. Экоантропоцентрическая модель социального познания как путь к преодолению парадигмального кризиса в социологии // Социс. 2000. № 2. С. 22.

Waddington C. H. The Strategy of the Genes: A Discussion of Some Aspects of Theoretical Biology. London: George Allen and Unwin, 1957. 340 p.

Панкратов А. В. Телеология и принцип необратимости // Вопросыфилософии. 2003. № 8. С. 73–85.

Акофф Р., Эмери Ф. О. О целеустремленных системах: монография. Москва: «Советское радио», 1974. 271 c.

Deci E. L., Ryan R. M. A motivational approach to self: Integration in personality // Nebraska Symposium on Motivation. 1991. Vol. 38. P. 237–288.

Д’яченко І. М. Феномен суб’єктивної вітальності: теоретико-методологічні засади осмислення // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. 2012. № 62. С. 17–25.

Дьяченко И. Н. Филоменологичность – ключевое понятие философского направления «филоменология». Ханты-Мансийск: Издательство ОАО «Информационно-издательский центр», 2011. 42 с.

Тихонов А. В. Социология управления. Теоретические основы: монография. Москва: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. С. 145.Copyright (c) 2019

ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print)