DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2019.160228

Експериментальна перевірка ефективності методики диференційованого формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів

Andrii Kravchenko

Анотація


В статті наведено результати експериментальної перевірки ефективності методики диференційованого формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів, описано планування, підготовку та проведення експерименту, критерії та норми оцінювання лексичних знань та рецептивних навичок у читанні; експериментальну перевірка ефективності авторської методики та розроблених методичних рекомендацій. Авторська методика реалізується в моделі організації процесу навчання, яка охоплює диференціацію цілей навчання та очікуваних результатів, об’єктів навчання та суб’єктів навчання; елементів навчання; змісту, методів, форм організації та контролю навчальної діяльності студентів. Мінімальною одиницею організації навчання визначено мікромодуль, який триває 6 аудиторних годин і 6 годин самостійної роботи, має тематичний характер і охоплює близько 100 нових слів, відповідно до яких добираються речення, надфразові єдності, тексти, зорганізується підсистема вправ і завдань. Модель має синхронізований характер: студенти виконують одночасно однотипні форми роботи, проте різниться наповненість вправ і характер завдань. У процесі експериментального навчання було доведено гіпотезу, що ефективність формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів є високою за умови створення диференційованих груп за критерієм навченості (з низьким / достатнім / високим), визначення для кожної дифгрупи цілей та очікуваного результату навчання, змісту навчання, дібраних матеріалів, за якими здійснюється навчання, змісту та характеру вправ і завдань, контролю за їх виконанням, дотримання етапності процесу навчання. Для оцінювання студентів було взято такі критерії: правильність розуміння лексичної одиниці її денотативного та конотативного значення у мовленні; правильність встановлення змістового зв’язку; ступінь розуміння імплікатів та концептів у тексті; обсяг екстралінгвальної інформації, пов’язаної з лексичною одиницю; ступінь розуміння змісту та смислу тексту; правильність та глибина пошуку / аналізу під час вирішення лексикологічних завдань. Нам вдалося простежити позитивну динаміку ЕГ в цілому та кожної диференційованої підгрупи (залежно від вихідного рівня навченості) зокрема. Достовірність результатів експерименту було доведено за допомогою методу Манна Вітні


Ключові слова


лексична компетентність; диференційований підхід; мотивація; експеримент; локальні; глобальні та темні імплікати

Повний текст:

PDF

Посилання


Shhoseva, E. P. (1991). Differentsirovannyy podkhod k obucheniyu monologicheskoy rechi na pervom etape neyazykovogo vuza. Moscow: Mosk. gos. lingvist. un-t., 23.

Khamraeva, E. A. (1995). Differentsirovannyy podkhod v obuchenii studentov-filologov prakticheskoy grammatike nerodnogo yazyka. Moscow, 177.

Chechik, I. V. (2005). Realizatsiya differentsirovannogo podkhoda k obucheniyu RKI s uchetom individual'no-psikhologicheskikh kharakteristik uchashhikhsya. Saint Petersburg: Ros. gos. ped. un-t im. A. I. Gertsena, 19.

Gvozdeva, A. B. (2007). Bazovye kontseptual'nye polozheniya ingegrativno-differentsirovannogo podkhoda k obucheniyu. Innovatsii v nepreryvnom professional'nom obrazovanii konkurentosposobnykh kadrov. Kursk: Izd-vo KGU, 1, 99–103.

Bondar, L. V. (2010). Metodychna kharakterystyka kompleksu vprav dlia navchannia frantsuzkoho profesiino oriientovanoho monolohichnoho movlennia studentiv tekhnichnykh spetsialnostei. Visnyk NTUU “KPI”. Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika, 3, 149–153.

Krasheninnikova, N. N. (2014). Osobennosti differentsirovannogo formirovaniya inoyazychnoy uchebno-issledovatel'skoy kompetentsii magistrantov tekhnicheskikh vuzov. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 10-1 (40), 120–124.

Sidorenko, E. V. (2000). Metody matematicheskoy obrabotki v psikhologii. Saint Petersburg: OO «Rech'», 350.

Bukharova, G. D. (2012). Opytno-poiskovaya, opytno-eksperimental'naya rabota i pedagogicheskiy eksperiment v dissertatsionnykh issledovaniyakh. Nauchnye issledovaniya v obrazovanii, 11. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/opytno-poiskovaya-opytno-eksperimentalnaya-rabota-i-pedagogicheskiy-eksperiment-v-dissertatsionnyh-issledovaniyah

Lyakhovitskiy, M. V. (2012). O sushhnosti i spetsifike eksperimental'nogo issledovaniya v metodike obucheniya inostrannomu yaziku. Inostrannye yazyki v shkole. Zolotye stranitsy, 8, 3–10.

Seregin, N. V. (2012). Nauchnaya problematika, gipoteza i kriterii uspeshnosti teoreticheskoy osnovy pedagogicheskogo issledovaniya. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya, 1, 147–149.

Patiievych, O. V. (2015). Metodychni rekomendatsii shchodo navchannia stylistychno unormovanoho naukovoho pysemnoho movlennia studentiv-mahistrantiv pryrodnychykh fakultetiv. Suchasna pedahohika: teoriia, metodyka, praktyka, 62–67. Available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/11oct2015/11oct2015.pdf

Solomko, Z. K. (2013). Eksperymentalna perevirka efektyvnosti metodyky formuvannia ta udoskonalennia retseptyvnoi leksychnoi kompetentsii maibutnikh yurystiv u samostiinii roboti. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky, 111, 294–302. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_111_73

Smolina, S. V. (2010). Metodyka formuvannia inshomovnoi leksychnoi kompetentsii. Inozemni movy, 4, 16–23.

Kotlovskyi, A. M. (2017). Formuvannia anhlomovnoi leksyko-hramatychnoi kompetentnosti v hovorinni maibutnikh ekonomistiv u protsesi samostiinoi roboty. Ternopil, 253.

Biretska, L. S. (2014). Orhanizatsiia eksperymentalnoi perevirky efektyvnosti metodyky formuvannia anhlomovnoi leksychnoi kompetentnosti maibutnikh likariv u protsesi profesiino oriientovanoho chytannia. Teoretychni pytannia kultury, osvity ta vykhovannia, 50, 110–116. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2014_50_30

Shostak, Y. Y. (2011). Formyrovanye leksycheskoi kompetentsyy pry obuchenyy ynostrannomu yaziku. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynskoho. Odessa, 244–248.

Siaska, N. V. (2013). Efektyvnist formuvannia anhlomovnoi leksychnoi kompetentnosti u maibutnikh uchyteliv zasobamy avtentychnykh poetychnykh tekstiv. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity. Pedahohika i psykholohiia, 39 (4), 259–264. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39%284%29__42

Seidenberg, M. S. (2013). The Science of Reading and Its Educational Implications. Language Learning and Development, 9 (4), 331–360. doi: http://doi.org/10.1080/15475441.2013.812017

Berens, M. S., Kovelman, I., Petitto, L.-A. (2013). Should Bilingual Children Learn Reading in Two Languages at the Same Time or in Sequence? Bilingual Research Journal, 36 (1), 35–60. doi: http://doi.org/10.1080/15235882.2013.779618

Dilkina, K., McClelland, J. L., Plaut, D. C. (2010). Are there mental lexicons? The role of semantics in lexical decision. Brain Research, 1365, 66–81. doi: http://doi.org/10.1016/j.brainres.2010.09.057


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Щосева Е. П. Дифференцированный подход к обучению монологической речи на первом этапе неязыкового вуза: автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва: Моск. гос. лингвист. ун-т., 1991. 23 с.

Хамраева Е. А. Дифференцированный подход в обучении студентов-филологов практической грамматике неродного языка: дис. … канд. пед. наук. Москва, 1995. 177 с.

Чечик И. В. Реализация дифференцированного подхода к обучению РКИ с учетом индивидуально-психологических характеристик учащихся: автореф. дис. … канд. пед. наук. Санкт-Петербург: Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, 2005. 19 с.

Гвоздева A. B. Базовые концептуальные положения ингегративно-дифференцированного подхода к обучению: сб. мат. Всерос. науч.-пр. конф. // Инновации в непрерывном профессиональном образовании конкурентоспособных кадров. Курск: Изд-во КГУ, 2007. Ч. 1. С. 99–103.

Бондар Л. В. Методична характеристика комплексу вправ для навчання французького професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей // Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. 2010. № 3. С. 149–153.

Крашенинникова Н. Н. Особенности дифференцированного формирования иноязычной учебно-исследовательской компетенции магистрантов технических вузов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 10-1 (40). С. 120–124.

Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. Санкт-Петербург: ОО «Речь», 2000. 350 с.

Бухарова Г. Д. Опытно-поисковая, опытно-экспериментальная работа и педагогический эксперимент в диссертационных исследованиях // Научные исследования в образовании. 2012. № 11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opytno-poiskovaya-opytno-eksperimentalnaya-rabota-i-pedagogicheskiy-eksperiment-v-dissertatsionnyh-issledovaniyah

Ляховицкий М. В. О сущности и специфике експериментального исследования в методике обучения иностранному язику // Иностранные языки в школе. Золотые страницы. 2012. № 8. С. 3–10.

Серегин Н. В. Научная проблематика, гипотеза и критерии успешности теоретической основы педагогического исследования // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 1. С. 147–149.

Патієвич О. В. Методичні рекомендації щодо навчання стилістично унормованого наукового писемного мовлення студентів-магістрантів природничих факультетів: мат. ІІ міжнар. наук.-пр. конф. // Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика. 2015. С. 62–67. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/11oct2015/11oct2015.pdf

Соломко З. К. Експериментальна перевірка ефективності методики формування та удосконалення рецептивної лексичної компетенції майбутніх юристів у самостійній роботі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2013. № 111. С. 294–302. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_111_73

Смоліна С. В. Методика формування іншомовної лексичної компетенції // Іноземні мови. 2010. № 4. С. 16–23.

Котловський А. М. Формування англомовної лексико-граматичної компетентності в говорінні майбутніх економістів у процесі самостійної роботи: дис. … канд. пед. наук. Тернопіль, 2017. 253 с.

Бірецька Л. С. Організація експериментальної перевірки ефективності методики формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у процесі професійно орієнтованого читання // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. 2014. № 50. С. 110–116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2014_50_30

Шостак И. И. Формирование лексической компетенции при обучении иностранному языку: зб. наук. пр. // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2011. С. 244–248.

Сяська Н. В. Ефективність формування англомовної лексичної компетентності у майбутніх учителів засобами автентичних поетичних текстів // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. 2013. № 39 (4). С. 259–264. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39%284%29__42

Seidenberg M. S. The Science of Reading and Its Educational Implications // Language Learning and Development. 2013. Vol. 9, Issue 4. P. 331–360. doi: http://doi.org/10.1080/15475441.2013.812017 

Berens M. S., Kovelman I., Petitto L.-A. Should Bilingual Children Learn Reading in Two Languages at the Same Time or in Sequence? // Bilingual Research Journal. 2013. Vol. 36, Issue 1. P. 35–60. doi: http://doi.org/10.1080/15235882.2013.779618 

Dilkina K., McClelland J. L., Plaut D. C. Are there mental lexicons? The role of semantics in lexical decision // Brain Research. 2010. Vol. 1365. P. 66–81. doi: http://doi.org/10.1016/j.brainres.2010.09.057 Copyright (c) 2019 Andrii Kravchenko

ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print)