DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2019.161481

Експериментальна перевірка ефективності методики формування компетентності в китайському писемному мовленні у майбутніх філологів (рубіжний рівень)

Oksana Asadchykh, Alla Savcheno

Анотація


В останні роки швидкого розвитку набули відносини між Україною та Китайською народною республікою в багатьох сферах життя. Це потребує значної кількості кваліфікованих знавців китайської мови, які б змогли реалізуватися в різних видах комунікативної діяльності.

У дослідженні описано сутнісні характеристики експериментальної перевірки ефективності методики формування компетентності в китайському писемному мовленні у майбутніх філологів на рубіжному рівні (середній рівень навченості (5 семестр)) навчання, а також обґрунтовано та підтверджено вибір гіпотези дослідження. Зазначено критерії та норми оцінювання компетентності в китайському письмі майбутніх філологів. Для успішного проведення експерименту було опрацьовано значну кількість наукових праць, наведено критерії оцінювання інформації, необхідної для визначення рівня уміння написання різних жанрів та піджанрів рефератів та письмових повідомлень. Визначено методи та матеріали, план та структура, а також тривалість експерименту. Важливим моментом є те, що в публікації розглянуто умови, за яких ефективність методики формування компетентності (у цілому) в китайському письмі у майбутніх студентів (рівень В1) буде високою. Поруч з цим було наведено приклади завдань та кінцева мета їх виконання.

Висвітлено організаційні і змістові аспекти експериментального навчання студентів. Проведено передекспериментальний та післяеспериментальний зрізи, викладені відповідні результати ефективності створеної методики навчання китайського писемного мовлення. Для більш чіткого сприйняття результати зрізів були винесені в таблиці. Важливим моментом дослідження є те, що поруч з демонстрацією результатів зрізів, було проілюстровано співвідношення студентів за рівнями навченості (високий, достатній, середній, низький, абсолютний)


Ключові слова


експеримент; студенти; планування і хід експерименту; китайське писемне мовлення; експериментальна група

Повний текст:

PDF

Посилання


Gurvich, P. B. (1980). Theory and practice of experiment in the methodology of teaching foreign languages (special course). Vladimir, 104.

Lyakhovitsky, M. V. (2012). On the essence and specifics of an experimental study in the methodology of teaching a foreign language. Foreign languages in school. Golden pages, 8, 3–10.

Maiier, N. (2015). Experimental verification of the effectiveness of the method of forming methodical competency of future teachers of the French language in the process of independent work. Bulletin of KNLU. Seria Pedagogy and Psychology, 24, 186–199.

Kamenova, T. M. (2007). Methods of teaching for future managers to business written communication in English using an electronic textbook. Bulletin of KNLU. Seria “Pedagogy and Psychology”, 13, 65–74.

Zhovnich, O. V. (2018). Methodology of teaching of professionally organized English-speaking writing communicative for future journalist with blog-technology. Kyiv, 20.

Boretska, G. E. (2006). Methods of teaching of English written grammatically-correct communication for student-philologist. Kyiv, 22.

Sviridyuk, V. P. (2007). Methods of teaching German writing speech of correspondence students of higher educational institutions based on the use of a distance course. Kyiv, 19.

Konovalchuk, S. A. (2017). Methodology of integrated training of professionally oriented English-language written communication of future journalists. Kyiv, 19.

Gorobchenko, N. V. (2006). Education of future teachers of the German written language (initial degree). Kyiv, 21.

International Chinese teaching. Methods and Techniques for Teaching Listening and Speaking (2014). Beijing: Beijing language and culture university press, 138.

Asadchih, O. (2017). The experimental testing of methodological system of integrated teaching of future academic Japanese philologists within master course. ScienceRise: Pedagogical Education, 6 (14), 4–9. doi: http://doi.org/10.15587/2519-4984.2017.105429

Sidorenko, E. V. (2002). Methods of mathematical processing in psychology. Saint Petersburg: Speech, 350.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков (спецкурс). Владимир, 1980. 104 с.

Ляховицкий М. В. О сущности и специфике експериментальногоисследования в методике обучения иностранномуязыку // Иностранные язики в школе. Золотые страницы. 2012. № 8. С. 3–10.

Майєр Н. Експериментальна перевірка ефективності методики формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови в процесі самостійної роботи // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. 2015. № 24. С. 186–199.

Каменєва Т. М. Ефективність навчання майбутніх менеджерів писемного ділового спілкування англійською мовою з використанням електронного підручника // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. 2007. № 13. С. 65–74.

Жовнич О. В. Методика навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів засобами блог-технологій: дис. … канд. пед. наук. Київ, 2018. 20 с.

Борецька Г. Е. Методика навчання студентів-філологів граматично-правильної англомовної писемної комунікації: автореф. дис. … канд. пед. наук. Київ, 2006. 22 c.

Свиридюк В. П. Методика навчання німецького писемного мовлення студентів-заочників вищих мовних навчальних закладів на основ і використання дистанційного курсу: автореф. дис. … канд. пед. наук. Київ, 2007. 19 c.

Коновальчук С. А. Методика інтегрованого навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів: автореф. дис. … канд. пед. наук. Київ, 2017. 19 с.

Горобченко Н. В. Навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення (початковий ступінь): автореф. дис. … канд. пед. наук. Київ, 2006. 21 c.

International Chinese teaching. Methods and Techniques for Teaching Listening and Speaking. Beijing: Beijing language and culture university press, 2014. 138 р.

Асадчих О. В. Експериментальна апробація методичної системи інтегрованого навчання майбутніх філологів японського академічного мовлення в магістратурі // ScienceRise: Pedagogical Education. 2017. № 6 (14). C. 4–9. doi: http://doi.org/10.15587/2519-4984.2017.105429 

Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. Санкт-Петербург: Речь, 2002. 350 с.Copyright (c) 2019 Oksana Asadchykh, Alla Savcheno

ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print)